ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 2567/2024 เที่ยวปักกิ่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE325 : โปรแกรมทัวร์จีน ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุกแห่งปักกิ่ง Pop Land & Universal 5 วัน 3 คืน (CA)

DE325 : โปรแกรมทัวร์จีน ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุกแห่งปักกิ่ง Pop Land & Universal 5 วัน 3 คืน (CA)
Air China (CA)

RAMADA BEIJING HOTEL

ต๋าข่า POP LAND เพลิดเพลินสวนสนุกสุดน่ารักแห่งใหม่ของปักกิ่ง
Universal Beijing Resort สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระราชวังโบราณกู้กงมรดกโลก  จัตุรัสเทียนอันเหมินอันโด่งดังของเมืองปักกิ่ง  
หอบูชาเทียนถาน  ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

อาหารพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE325-00328 มิ.ย.-02 ก.ค. 67Air China (CA)33,999จองด่วน
DE325-00417-21 ก.ค. 67Air China (CA)33,999จองด่วน
DE325-00507-11 ส.ค. 67Air China (CA)33,999จองด่วน
DE325-00619-23 ก.ย. 67Air China (CA)33,999จองด่วน
DE325-00716-20 ต.ค. 67Air China (CA)37,999จองด่วน
DE325-00818-22 ต.ค. 67Air China (CA)37,999จองด่วน
DE325-00923-27 ต.ค. 67Air China (CA)37,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง (CA980:01.15-06.55) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน
01.15 น. เหินฟ้าสู่ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์  หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ หอบูชาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ที่สุด แห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1420
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ RAMADA BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง (รวมค่าบัตรเข้า / ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Universal Beijing Resort (รวมบัตรค่าเข้า) สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับสวนสนุก Universal Beijing  Resort เป็นแห่งที่ 3 ที่ได้ประทับตราเป็นสวนสนุก Universal ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Universal Beijing Resort ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปักกิ่ง จัดเป็นสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอแห่งที่ 5 ของโลก, แห่งที่ 3 ในเอเชีย (ต่อจากUniversal Studios Japan และ Universal Studios Singapore) และแห่งแรกในจีน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,500ไร่ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลก และการแสดงที่ดีที่สุดจากยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จากทั่วโลก พร้อมทั้งการออกแบบที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีนอีกด้วย ซึ่ง Universal Beijing Resort มีถึง 7 โซน ได้แก่ The Wizarding World of Harry Potter,Transformers Metrobase, Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Hollywood, WaterWorld, Minion Land และ Jurassic World Isla
กลางวัน/เย็นอาหารกลางวันและอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในท่องเที่ยวของท่าน
พักที่  RAMADA  BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก – ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอ หยวน” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง  เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา"ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซาน  ได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก  โคลอสเซี่ยม  ในสนามจุได้  91,000 ที่นั่ง  ใช้จัดพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันโอลิมปิก  2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม้อไฟ

นําท่านเดินทางสู่ ย่านซานหลี่ถุน ถือเป็นย่านช้อปย่านกินย่านเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน หรือเรียกว่า สยามสแควร์ปักกิ่ง
พักที่ RAMADA  BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5วัดลามะ – POP LAND – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CA979:20.10-23.55)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกาย มหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลัก จากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านสู่ POP LAND (รวมเฉพาะบัตรค่าเข้า) สวนสนุกป๊อปแลนด์ โดยป๊อปมาร์ทแห่งแรกของโลก ในกรุงปักกิ่งพร้อมพื้นที่ธีมตัวละครแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น ปราสาท Molly, Labubu Adventure Forest และอื่นๆ POP LAND ได้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ Chaoyang Park ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนและความบันเทิงที่เต็มไปด้วยตัวละครอันเป็นที่รัก เช่น Molly, Labubu, Dimoo และอีกมากมาย ภายในยังมีร้านอาหาร คาเฟ่รวมถึงโมเดลของ POP MART

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
20.51 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ11,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ11,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ11,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ11,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ37,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 29 เม.ย.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระ มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy