ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ปี 2567/2024 โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง โปรโมชั่น (Promotion) เที่ยวปักกิ่ง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE326 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)

DE326 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)
Air China (CA)

RAMADA BEIJING HOTEL

Universal Beijing Resort สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พระราชวังโบราณกู้กงมรดกโลก  จัตุรัสเทียนอันเหมินอันโด่งดังของเมืองปักกิ่ง  
หอบูชาเทียนถาน  ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม่าล่า  !!!

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE326-00328 มิ.ย.-02 ก.ค. 67Air China (CA)29,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
วันที่ 2กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง (CA980:01.15-06.55) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – หอบูชาเทียนถาน
01.15 น. เหินฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.55 น.เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์  หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร (หมายเหตุ การเข้าชมพระราชวังกู้กง ณ ปัจจุบันนี้ มีการจำกัดจำนวนคนเข้าชมวันละ 30,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทฯตัวแทนจัดนำเที่ยวทางเมืองจีนขอจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ หอบูชาเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุด แห่งหนึ่งในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1420
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  พักที่ RAMADA  BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง (รวมค่าบัตรเข้า / ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Universal Beijing Resort (รวมบัตรค่าเข้า) สวนสนุกยูนิเวอร์แซลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับสวนสนุก Universal Beijing  Resort เป็นแห่งที่ 3 ที่ได้ประทับตราเป็นสวนสนุก Universal ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Universal Beijing Resort ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปักกิ่ง จัดเป็นสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอแห่งที่ 5 ของโลก, แห่งที่ 3 ในเอเชีย (ต่อจากUniversal Studios Japan และ Universal Studios Singapore) และแห่งแรกในจีน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,500ไร่ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เครื่องเล่นมาตรฐานระดับโลก และการแสดงที่ดีที่สุดจากยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จากทั่วโลก พร้อมทั้งการออกแบบที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมของจีนอีกด้วย ซึ่ง Universal Beijing Resort มีถึง 7 โซน ได้แก่ The Wizarding World of Harry Potter,Transformers Metrobase, Kung Fu Panda Land of Awesomeness, Hollywood, WaterWorld, Minion Land และ Jurassic World Isla
เที่ยง/เย็นอาหารกลางวันและอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในท่องเที่ยวของท่าน
ที่พักพักที่ RAMADA BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ร้านบัวหิมะ – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เลต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา แผล  ไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง
บ่ายนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ตามรอยเสด็จของพระนางซูสีไท่เฮา หลังจากเรือเทียบท่านำท่านเดินเข้าไปชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งเอาท์เลต เลือกซื้อสินค้าของฝากของใช้ตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า
พักที่พักที่ RAMADA  BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5วัดลามะ – ถนนโบราณหนานหลัวกู่เซียง – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (CA979:20.10-23.55)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกาย มหายาน และศิลปแบบธิเบต ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลัก จากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ”
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสู่ ถนนโบราณหนานหลัวกู่เซี่ยง เป็นถนนคนเดินที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากของกรุงปักกิ่ง ย่านเก่าแก่ของใจกลางกรุงปักกิ่งมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมทั้งเก่าและใหม่ อาคารบ้านเรือนของที่นี่มีอายุหลายร้อยปี ตรอกซอกซอยที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปักกิ่ง ต่อมาย่านหนานโหลวกู่เซียง ได้ดัดแปลงเป็นร้านค้า แต่ก็ยังคงความเก่าแก่ของแบบบ้านโบราณไว้อยู่

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
20.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
23.55 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,999 บาท
อายุต่ำกว่า 20 ปี (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ32,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ7,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้(ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 18 เม.ย.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก   ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกมากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันธรรมดา ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Fightจะไม่มีการคืนงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ เรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy