ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 2566/2023 เที่ยวปากีสถาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE593 : โปรแกรมทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน (TG)

DE593 : โปรแกรมทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

EAGLE NEST HOTEL
GRAND AMBASSADOR HOTEL
GREEN PALACE
PTDC MOTEL
SARAI SILK ROUTE
SHANGRILA CHILAS HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - เมืองหลวงอิสลามาบัด
16.00  น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI  AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกติดป้ายกระเป๋า (บนเครื่องมีบริการอาหาร)

19.00 น.เดินทางสู่ นครอิสลามาบัด ด้วย การบินไทย เที่ยวบิน TG 349
22.10 น.

ถึง สนามบินเมืองอิสลามาบัด อิสลามาบาด 

อิสลามาบาด เป็นเมืองหลวงของ ประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ในอิสลามาบาดแคพิทัลเทร์ริทอรี มีพื้นที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 คน (พ.ศ. 2541) กรุงอิสลามาบาดสร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี  เมืองอิสลามาบัด ได้มีการวางแผนก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและรอบคอบ แบ่งเป็นสัดส่วนด้วยถนนสายต่างๆ ที่สะอาดสะอ้านและร่มรื่นด้วยแนวต้นไม้ ภูเขา Margalla ซึ่งเป็นเชิงเขาหิมาลัยให้ความร่มรื่นกับเมือง

นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับ เสือดาว กวาง นก และเม่นพันธุ์ต่างๆ ที่หาดูได้ยากยิ่ง เส้นทางเดินทางไกลหลายเส้นทางสิ้นสุดลงที่ Daman - e - Koh ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามของทั้งเมือง ซึ่งคุณจะได้เห็นมัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) หรือแม้แต่เขื่อน Rawal ด้วย   
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ 

พักที่โรงแรม  Hill View  Hotel   (มี Wi-Fi) หรือเทียบเท่า  
วันที่ 2เมืองหลวงอิสลามาบัด - เริ่มต้นคาราโครัมไฮเวย์ - เมืองชีลาส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชีลาส ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงผ่าน Babuser Pass ซึ่งบางช่วงของถนนสายนี้ มีระดับความสูงถึง 4,500 เมตร เพื่อเดินทางเชื่อมต่อ ถึง สายคาราโครัมไฮเวย์ เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก  เส้นทางนี้เชื่อมประเทศจีนและปากีสถานโดยจะขับผ่านเทือกเขาคาราโครัม ไปจนสุดเขตแดนที่ที่ราบคุนจิราบ ในระดับความสูงที่ 4,693 เมตร (15,397 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล จากการวัดระดับโดย SRTM และ GPS  ผ่าน Kaghan Naran Valley

ระหว่างทางชมความงามของทะเลสาบและความเขียวชอุ่มของป่าไม้ที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ โดยรถ วันนี้จะนั่งรถระยะไกลสุดนะคะ (ไม่บินภายในประเทศเนื่องจาก โอกาสที่เครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เพราะก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000 - 8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดับลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากที่จะนำเครื่องบินลง)   ถ้าหากเราตรวจสอบว่าเส้นทาง Naran ไฮเวย์ สามารถเดินทางไปได้ ไม่มีหิมะตกค้างในช่วงจุดสูงสุดของเส้นทางคือ 4,170 เมตร  เราจะใช้เส้นทาง Naran ไฮเวย์  นั้นแทน เพราะระยะทางสั้นกว่าทางคาราโครัมไฮเวย์ ถึง 2 - 4 ชั่วโมง  ตลอดเส้นทางมีการซ่อมแซมถนนเป็นระยะๆ บางช่วงถนนดี บางช่วงถนนขรุขระ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ( อาหารกลางวันช้าหน่อยนะคะ เรามีขนมแจกรองท้องระหว่างการเดินทางตลอดเส้นทาง เรื่องอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วง )
บ่าย

ถึง เมืองชีลาส เป็นเมืองผ่านสำหรับพักก่อนจะเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแท้จริงในวันรุ่งขึ้น

เมืองชีลาส เป็นเมืองที่ มีแม่น้ำสินธุไหลผ่าน แม่น้ำสินธุ เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ในแง่ของการไหลผ่านประจำปี มักถูกพูดว่าเป็นเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นกำเนิดของแม่น้ำอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต ใกล้กับทะเลสาบมานาซาโรวาร์ ความยาวรวมของแม่น้ำมีความยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการไหลของน้ำมากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุคสำริด (ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล) ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจากเมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมียเมืองฮารับปา และโมเหนโจ - ดาโร อายุ 2,600 - 1,900 B.C. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 - 500 B.C.

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
พักที่ โรงแรม SHANGRILA CHILAS HOTEL (มี  Wi-Fi) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองชีลาส - เมืองกิลกิต - เมืองกากูช
เข้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาริมาบาด  ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญของหุบเขาฮุนซ่า สถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นแชงกรีล่าที่แท้จริง ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจการปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี

ชาวฮุนซ่า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ismaili Shia ใช้ภาษาดั้งเดิมคือ Brushuski แต่ก็สามารถเข้าใจ ภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ฮุนซ่า ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อันเป็นเมืองโบราณที่ช่อนตัวอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่น่าแปลกเลยที่คนในฮุนซ่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานมากเป็น อันดับต้น ของโลกถึง 85 ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุถึง 120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบล้อมโดยยอดเขาสูงมากมาย ที่มีความสูงมากกว่า 7,000 เมตร

พา เที่ยวชมเมืองที่มีสีสันสดใส จากใบไม้ผลิสีชมพู ขาว สายนํ้าฮุนซ่า สีฟ้า ทอดตัวโค้งยาวงดงามราวภาพวาด ขึ้นชมป้อมเมืองโบราณบนเนินเขาบอลติทฟอร์ทอัลทิตที่อดีตมหาราชาแห่งแคว้นฮุนซ่าทรงเคยประทับ สามารถมองเห็นตัวเมืองฮุนซ่า ทั้งเมืองอยู่เบื้อล่าง เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาที่มีบ้านคนเรียงรายตามไหล่เขาสลับกับต้นแอปริคอท พีช เชอรี่ สีชมพูอมขาวราวดอกซากุระบานแข่งกันทั้งหุบเขา

แวะชม ยอดเขารากาโปชิ เป็นภูเขาในเทือกเขา Karakoram ในภาคเหนือของปากีสถาน  เขต Nagar และ Danyore และหุบเขา Bagrote   Rakaposhi หมายถึง "หิมะปกคลุม" ในภาษาท้องถิ่นราคาโปชิยังหมายถึงแม่แห่งสายหมอก เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 27 สูงที่สุดในโลกและเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 12 ในประเทศปากีสถาน ยอดเขาราคาโปชิ ถูกปีนขึ้นครั้งแรกใน ปี 1958 โดย ไมค์ แบงค์ และทอม พัทเตอร์  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย 

นำท่าน ชม ป้อมปราการบัลทิต ที่มีความเก่าแก่ถึง 750 ปี ซึ่งสร้างโดยเจ้าหญิงแห่งเมืองบอลติสตานภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองทุม ประเทศเยอรมัน ป้อมปราการบอลติตแห่งนี้ เป็นอดีตพระราชวังหลวงที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสานแบบท้องถิ่นผสมแคชเมียร์และทิเบต ต่อมาพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกต่อเติม ขยายส่วนต่างๆมากมาย เช่น ระเบียง หน้าต่าง กำแพงชั้นนอก จนกระทั่งมีรูปแบบดั่งเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พระราชวังและป้อมปราการโบราณบอลติตได้ถูกทิ้งร้างในช่วงหนึ่งที่มีการย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองคาริมาบัด

จากนั้นเดินเล่นชม ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลักของเมืองตามอัธยาศัย   ชมป้อม“อัลติฟอร์ท” (Altit Fort) เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมือง Gilgit-Baliststan มีอายุถึง 900 ปีตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำฮุนซ่า มีหอคอยสูงสูดบนป้อมเรียกว่า Shikari tower มองลงมาเห็นหมู่บ้าน Karimabad เรียงรายตามเนินเขาเป็นภาพที่สวยงามมาก ท่านสามารถมองเห็นวิวของหุบเขาฮุนซ่าในมุม360 องศา และสามารถชมยอดเขาสำคัญได้แก่ Ultar Sar, Rakaposhi, Bojahagur Duanasir II, Ghenta Peak, Hunza Peak, Passu Peak, DiranPeak และ Bublimotin (Ladyfinger Peak)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ  คืนนี้ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับเสื้อผ้า 1 ชุดไปพักที่เมือง PASSU กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม

พักที่ HUNZA EMBASSY HOTEL (มี  Wi-Fi)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ทะเลสาบคาลติ - ทะเลสาบพานเดอร์ - หุบเขาพานเดอร์ - เมืองกากูช 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเที่ยวและถ่ายภาพ ใบไม้ผลิ  ผ่าน หมู่บ้านกูปิส โดยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับต้นผลไม้ต่างๆ เช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล  เปลี่ยนสีเป็นสีชมพู สีขาว สีขาวอมชมพู  ทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำ สีฟ้าราวกับภาพวาดที่เคลื่อนไหวได้  พร้อมแนวเทือกเขาฮินดูกูชอันยิ่งใหญ่ เทือกเขาฮินดูกูช เป็นเทือกเขาที่ขยายตัวต่อจากเทือกเขาคาราโครัมไปทางตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน มียอดเขาสูงที่มากกว่าระดับ 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาติร์อิชเมียร์ในประเทศปากีสถาน เชิงเขาฝั่งตะวันตกของเทือกเขาฮินดูกูช มีทะเลสาบกลุ่มหนึ่ง แอ่งน้ำใสต่อเนื่องกันเป็นสายตามแนวแม่น้ำแบนด์-เออามีร์ ณ ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เมื่อถึงทะเลสาบคาลติ เป็นแหล่งน้ำจืดที่อยู่อาศัยของปลาเทราต์ ทะเลสาบตั้งอยู่ ใน หมู่บ้านคาลติกีเซอร์สูง 2,217 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลคาลติ มีหุบเขาล้อมรอบและมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก น้ำทะเลสาบเป็นสีฟ้าราวกับเอาท้องฟ้าสดใสมาไว้ในทะเลเสาบ ให้อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

จากนั้นเดินทางไปเที่ยวและถ่ายภาพที่ หุบเขาพานเดอร์ ซึ่งจะได้สัมผัสความงดงามของลำธาร แม่น้ำและแมกไม้ที่สีสันสดใสในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

แวะชม ทะเลสาบพานเดอร์ เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่ไม่ควรพลาด ความงดงามของธรรมชาติเปรียบเหมือนหญิงสาวที่สวยงามซ่อนอยู่ในบ้านที่รอให้เราได้เดินทางเข้ามายลโฉมและสัมผัสความงดงามแล้วไปบอกต่อ  อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพานเดอร์  เที่ยวชมหมู่บ้าน และถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมาย กลับสู่เมืองกากูซ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

พักที่โรงแรม  PASSU TOURIST LODGE    (ไม่มี Wi-Fi) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองกากูช - หุบเขานัลตาร์ - เมืองคาริมาบาด - หุบเขาฮุนซ่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขา Naltar เป็นหุบเขาใกล้ Gilgit, Hunza และ Nomal, Gilgit Baltistan ในจังหวัด Gilgit-Baltistan ของปากีสถาน Naltar อยู่ห่างจาก Gilgit 40 กม เรจะเปลี่ยนรถโดยใช้รถจี๊ปในการเดินทางเส้นทางขรุขระ  Naltar เป็นป่าสนขนาดใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและยังมีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาให้ได้ชมกัน และยังเป็นที่ตั้งขอ สกีรีสอร์ท มีสกีลิฟท์ภายใต้ "สหพันธ์สกีแห่งปากีสถาน"  เทือกเขา Naltar บนเชิงเขาที่เล่นสกีถือเป็นกีฬายอดนิยม มีการแข่งขันสกีจะจัดขึ้นที่ Naltar ภายใต้การดูแลของ PAF   หมู่บ้านNaltar Bala และ หมู่บ้านNaltar Pine เป็นหมู่บ้านสองแห่งของหุบเขา Naltar   หมู่บ้าน Naltar  Pine อยู่ห่าง จากกิลกิต ออกไป 34 กิโลเมตร  และ Naltar Bala อยู่ห่างจาก Gilgit 40 กิโลเมตร มีหมู่บ้านหลักที่รู้จักกันในชื่อ Nomal ระหว่างหุบเขา Naltar และ Gilgit ถนนจาก Nomal ไปถึง 'The Silk Route' ไปยังประเทศจีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาริมาบาด  ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญของหุบเขาฮุนซ่า สถานที่ที่ว่ากันว่าเป็นแชงกรีล่าที่แท้จริง ในอดีตฮุนซ่าเป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจการปกครองตนเองเป็นเวลากว่า 900 ปี ชาวฮุนซ่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ismaili Shia ใช้ภาษาดั้งเดิมคือ Brushuski แต่ก็สามารถเข้าใจ ภาษาอูรดูและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ฮุนซ่า ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อันเป็นเมืองโบราณที่ช่อนตัวอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่น่าแปลกเลยที่คนในฮุนซ่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานมากเป็น อันดับต้น ของโลกถึง 85 ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุถึง 120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบล้อมโดยยอดเขาสูงมากมาย ที่มีความสูงมากกว่า 7,000 เมตร พา เที่ยวชมเมืองที่มีสีสันสดใส จากใบไม้ผลิสีชมพู ขาว สายนํ้าฮุนซ่า สีฟ้า ทอดตัวโค้งยาวงดงามราวภาพวาด ขึ้นชมป้อมเมืองโบราณบนเนินเขาบอลติทฟอร์ทอัลทิตที่อดีตมหาราชาแห่งแคว้นฮุนซ่าทรงเคยประทับ สามารถมองเห็นตัวเมืองฮุนซ่า ทั้งเมืองอยู่เบื้อล่าง เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาที่มีบ้านคนเรียงรายตามไหล่เขาสลับกับต้นแอปริคอท พีช เชอรี่ สีชมพูอมขาวราวดอกซากุระบานแข่งกันทั้งหุบเขา

แวะชม ยอดเขารากาโปชิ เป็นภูเขาในเทือกเขา Karakoram ในภาคเหนือของปากีสถาน  เขต Nagar และ Danyore และหุบเขา Bagrote   Rakaposhi หมายถึง "หิมะปกคลุม" ในภาษาท้องถิ่นราคาโปชิยังหมายถึงแม่แห่งสายหมอก เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 27 สูงที่สุดในโลกและเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 12 ในประเทศปากีสถาน ยอดเขาราคาโปชิ ถูกปีนขึ้นครั้งแรกใน ปี 1958 โดย ไมค์ แบงค์ และทอม พัทเตอร์  

เย็น

รับประทานอาหารเย็น  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ คืนนี้ให้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับเสื้อผ้า 1 ชุดไปพักที่เมือง PASSU กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม

พักที่โรงแรม EAGLE NEST  HOTEL  (มี Wi-Fi)  หรือเทียบเท่า   
วันที่ 6หุบเขาฮุนซ่า - ทะเลสาบอัททาบาด - หมู่บ้านกุลมิต - ธารน้ำแข็งพาสสุ - เมืองพาสสุ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า

ดื่มดำกับบรรยากาศอันสดชื่นบนยอดเขาดุลเคอร์ จัดว่าเป็นหลังคาของฮุนซ่าบนรังพญาอินทรี ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะ

ชม ทัศนียภาพของหมู่บ้าน ฮุนช่า ที่อยู่เบื้องล่าง สีชมพูขาว มีแม่นํ้าฮุนช่าขนาบรายล้อมด้วยยอดเขาสูงเสียด ฟ้าตระหง่าน โดยรอบโดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาที่เรียกว่า Lady finger รวมทั้งได้เห็นยอดเขาระดับโลกถึงห้าเขาด้วยกัน ทั้ง Rakaposhi (7788M), Diran (7265M), Golden Peak (7028M) ,Ulter Peak (7388M) และ Mountain Peak   

นำท่าน ชม ป้อมปราการบัลทิต ที่มีความเก่าแก่ถึง 750 ปี ซึ่งสร้างโดยเจ้าหญิงแห่งเมืองบอลติสตานภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเมืองทุม ประเทศเยอรมัน ป้อมปราการบอลติตแห่งนี้ เป็นอดีตพระราชวังหลวงที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสานแบบท้องถิ่นผสมแคชเมียร์และทิเบต ต่อมาพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกต่อเติม ขยายส่วนต่างๆมากมาย เช่น ระเบียง หน้าต่าง กำแพงชั้นนอก จนกระทั่งมีรูปแบบดั่งเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พระราชวังและป้อมปราการโบราณบอลติตได้ถูกทิ้งร้างในช่วงหนึ่งที่มีการย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองคาริมาบัด

จากนั้นเดินเล่นชมร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลักของเมืองตามอัธยาศัย  

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

นำท่านเดินทางไปทะเลสาบอัททาบาด นั่งเรือชม ทะเลสาบนี้มีสีฟ้าสดใสราวกับเทอร์คอยซ์ ทะเลสาบนี้เกิดจากแผ่นดินถล่ม2010ปิดเส้นทางไหลของแม่นํ้าฮุนซ่า ท่านนั่งเรือล่องทะเลสาบเปลี่ยนเป็นบรรยากาศอีกแบบที่ได้เห็นช่องเขาหิมะขาว ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสดสวยงามตลอดเส้นทางเป็นบรรยากาศที่สวยงาม อีกแบบ ทะเลสาบ Attabad  ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบ Gojal เป็นทะเลสาบที่หุบเขา Gojal    ตั้งแต่ทะเลสาบเกิดขึ้น มีเพียงวิธีเดียวในการข้ามทะเลสาบโดยนเรือไม้เท่านั้น ต่อมามีการสร้างอุโมงค์ถนนและเปิดให้เข้าชมในเดือนกันยายน 2015แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2010  การถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตยี่สิบคนและปิดกั้นการไหลของแม่น้ำ Hunza เป็นเวลาห้าเดือน ทำให้หมู่บ้านที่อยู่บริเวณนั้นถูกน้ำท่วม จึงต้องมีการอพยพโยกย้ายบ้านเรือน 6,000 คน 

นำท่านเดินทางถ่ายภาพที่ ธารน้ำแข็งพาสสุ โดยท่านจะต้องเดินเทรคระยะสั้นประมาณ 1 กิโลเมตร เทือกเขาพาสสุซึ่งมีแนวเขาที่สวยงามประหลาดตา ได้เห็น กราเซียพาสสุที่สวยงาม แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมะสุดขอบฟ้าสวยงาม ธารน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ ซึ่งมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขา การเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งทึ่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาจะทำให้พื้นดินที่รองรับเกิดร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของน้ำแข็งกดทับ ธารน้ำแข็งจะค่อย ๆ ครูดบริเวณที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วก็จะค่อย ๆ ละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็ง สีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วง หรือ แกมน้ำเงิน รูปร่างของธารน้ำแข็งบนบกมักจะยกตัวสูงและมีความแตกต่างจากน้ำแข็งในทะเล (sea ice) ที่มีขนาดบางมากและน้ำแข็งในทะเลสาบซึ่งรูปทรงของมันจะอยู่บนพื้นผิวของแผ่นน้ำ 

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ ทะเลสาบโบริท ในประเทศปากีสถาน ที่งดงามดั่งสวรรค์ ทะเลสาบน้ำเค็ม น้ำสีเขียวดั่งมรกตหยาดฟ้า ทะเลสาบ Borith  ตั้งอยู่ในเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในบริเวณรอบทะเลสาบ Borith ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Husseini หมู่บ้านใกล้ Gulmit, Gojal ใน Hunza ตอนบน ความสูงของ Borith มีความสูงประมาณ 2,600 เมตร (8,500 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ช่วงฤดูร้อนจะมีนกอพยพจากจีน ไซบีเรีย หนีหนาวมาพักที่นี่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน

เย็นรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
พักที่โรงแรม GILGIT RIVARIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เมืองพาสสุ - KHUNJERAB NATIONAL PARK - ที่ราบสูงคุนจีราบ - ชายแดนจีน - เมืองพาสสุ - รังนกอินทรี - หมู่บ้านฮุนซ่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปเที่ยวชมและถ่ายภาพ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยจะนำท่านผ่านที่สูง KHUNJERAB PASS ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเมือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป เทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมที่ซินเกียง นำท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดนจีน – ปากีสถาน  สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก ลงมาเล่นหิมะกันจนหนำใจบนบรรยากาศเย็นฉํ่า ถ่ายรูปกับยอดเขารายล้อม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

แวะ วัดใจเดินข้ามสะพานไม้  Hussaini Hanging Bridge ที่สร้างข้ามผ่านแม่น้ำฮุนซ่าอันเชี่ยวกรากอยู่ด้านล่าง มีชาวบ้านใช้เดินทางสัญจร ตลอดเวลา ตัวสะพานสร้างด้วยไม้แผ่นใหญ่ แต่ไม่ติดกัน เว้นช่องว่าง เวลาเดินต้องฝึกสติ ได้เวลา เดินทางกลับสู่หมู่บ้านฮุนซ่า เคยเป็นรัฐเจ้าชายแดนที่มีพรมแดนติดกับซินเจียง เขตปกครองตนเองของจีน เป็นอิสระจนถึงปี พ. ศ. 2517 ถูกยุบโดย Zulfikar Ali Bhutto รัฐมีอาณาเขตติดต่อกับเมือง Gilgit เมืองหลวงของรัฐคือเมือง Baltit (หรือเรียกอีกอย่างว่า Karimabad) นิคมเก่าอีกแห่งหนึ่งคือหมู่บ้าน Ganish ซึ่งหมายถึง เมืองโบราณของพระเจ้า "หมู่บ้าน Ganesh Hunza เป็นอาณาเขตที่เป็นอิสระมานานกว่า 900 ปี ชาวอังกฤษได้ควบคุม Hunza และหุบเขาใกล้เคียงของ Nagar ระหว่างปีพ. ศ. 2432 - 2435 ผ่านการพิชิตทางทหาร จากนั้นทางผู้ครองนครอาลีข่านของหุบเขาฮุนซ่าหนีไป Kashghar ในประเทศจีน   ก่อนที่จะขึ้นไปถ่ายแสงเย็นที่ จุดชมวิว EAGLE’S NEST หรือ รังนกอินทรี 

เย็นรับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
พักที่โรงแรม GREEN PALACE HOTEL (มี  Wi-Fi)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 8หมู่บ้านฮุนซ่า  - หุบเขานาการ์  - หุบเขาฮอบเปอร์  - เมืองกิลกิต
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายภาพแสงเช้าตามอัธยาศัย โดยจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆ มากมายรายล้อมเกือบ 360 องศา เช่น ยอดRakaposhi , ยอด Lady Finger , ยอด Diran , ยอด Golden Peak , ยอด Ultra I , ยอด  Ultra II  และ ยอดอื่นๆ ความสูง 6,000 – 8,000 เมตร รายล้อมหุบเขา HUNZA VALLEY สวยงามน่าประทับใจจริงๆค่ะ 

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางถ่ายภาพ ที่ หุบเขานากา ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขากิลกิตมีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,438 เมตร เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐนากา ในอดีตเคยเป็นรัฐที่ปกครองพื้นที่โดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 หุบเขานากา เป็นสถานที่นิยมสำหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขา

นำชม กราเซียฮอปเปอร์ ซึ่งนับเป็นจุดเข้าชมกราเซียที่ใกล้มากท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากนํ้าแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้ จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้ 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาคาราโครัม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เต็มไปด้วยภูเขาซึ่งภูเขาที่นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความงามบริสุทธ์ที่ตกสำรวจจากชาวโลก นอกจากนี้เมืองกิลกิตยังเป็นเมืองสำคัญที่เส้นทางสายไหมในอดีตตัดผ่าน และใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ทำให้พบหลักฐานทางพุทธศาสนาในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก 

ค่ำรับประทานอาหาร ค่ำที่ โรงแรม  
พักที่โรงแรม GILGIT RIVARIA HOTEL  (มี Wi-Fi) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 9เมืองกิลกิต - เบชฮาม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่จุดชมวิว ยอดเขา NANGA PHARBAT เป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก 8,126 เมตร ( 26,660 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันตกรอบแม่น้ำสินธุสู่ที่ราบของปากีสถาน ยอดเขานานกาพาร์บาทถูกขนานนามว่าเป็นภูเขาแห่งนักฆ่า 

จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์เส้นเดิม ผ่านจุดตัดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาฮินดูกูช 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

เดินทางต่อไปยัง เมืองเบชาม (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง)  หมายเหตุ หากเช็คเส้นทาง Naran ว่าสามารถเดินทางไปได้ คืนนี้เราจะกลับไปพักที่โรงแรม ใน อิสลามาบัดได้ทันคะ หรือ เส้นทาง Naran เดินทางไม่ได้ เราจะต้องพักค้างคืนที่เมือง Besham ค่ะ

เย็น 

รับประทานอาหารค่ำ  ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม เมือง SARAI RESORT  (ไม่มี  Wi-Fi) หรือเทียบเท่า
วันที่ 10เบชฮาม - มัสยิดไฟซอล - อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ 
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา เมืองตักศิลา (Taxila) เมืองแห่งศิลปวิทยาการในอดีต ตักศิลา เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีสำนักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ แก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีปบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ อาทิเช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ และองคุลีมาลในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนชาติเฮพธาไลต์ (Hephthalite) ได้ยกทัพมาตีอินเดียและทำลายพระพุทธศาสนา ทำให้เมืองตักศิลาพินาศสาบสูญแต่บัดนั้น

ชม เมืองโบราณตักศิลา เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาล มีสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์สั่งสอนศิลปวิทยาต่างๆ แก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีป บุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่ แห่งนี้ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ องคุลีมาล ปัจจุบันนี้ตักศิลาอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามาบาด คงเหลือแต่ซากเมืองให้ได้เห็น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์ตักศิลา ซึ่งได้เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักศิลายุคต่าง ๆ เอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ รวมถึง ซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม และปฏิมากรรม แบบศิลปะคันธาระ จำนวนมาก อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คน จนรัฐบาลปากีสถานได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโก เมืองตักศิลาถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เป็นนครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ เป็นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นของชมพูทวีป สถาปนาขึ้นโดยชาวอารยัน ตักศิลาตกอยู่ภายใต้อารยธรรมมากมาย เช่น อารยธรรมกรีกโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช และอารยธรรมฮินดูหลายราชวงศ์ ในสมัยพุทธกาลมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำแคว้นและรุ่งเรืองมานับพันปี โดยมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ได้สร้างตักศิลาให้มีชื่อเสียงพร้อมๆ กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนชาติเฮฟทาไลต์ (Hephthalite) ได้ยกทัพมาตีอินเดียและทำลายพระพุทธศาสนา ทำให้เมืองตักศิลาพินาศสูญสิ้นแต่บัดนั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ร้านอาหาร  
บ่าย

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่  มัสยิดไฟซอล เป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปากีสถานและเอเชียใต้ ตั้งอยู่ในกรุงอิสลามมาบัด สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1986 มันถูกออกแบบโดยชาวตุรกี จะมีรูปร่างเหมือนเต็นท์เบดูอินในทะเลทราย มัสยิดแห่งนี้ได้ตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติแก่กษัตริย์ Faisal bin Abdul Aziz ภายในสามารถจุคนได้กว่า 100,000 คน พร้อมทั้งอีกราว 200,000 คน สำหรับลานกว้างภายนอกและที่ ช้อปปิ้งสินค้าที่เมืองอิสลามาบาด

เย็น รับประทานอาหารค่ำ
19.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสลามาบัด
23.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG 350
วันที่ 11กรุงเทพฯ
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเส้นทาง กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน 
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศปากีสถาน
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ รวม USD 50 ต่อคน และหัวหน้าทัวร์ 500 บาทต่อท่าน 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการ  เดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • แจ้งยกเลิกทัวร์อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
 • แจ้งยกเลิกทัวร์ระหว่าง 7 - 14 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินลูกค้าจำนวน  20 % ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกทัวร์ ไม่ถึง 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี  (เว้นในกรณีที่บริษัทสามารถหาลูกทัวร์มาทดแทนได้ บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง)
 • ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินค่าทริปส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

 • ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • ยกเว้นความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงจากสายการบินทุกกรณี เช่น การยกเลิกบิน การเปลี่ยนเวลาการบิน เครื่องดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ เป็นต้น
 • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าปากีสถาน (ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์ )

กรุณาส่งเอกสารทำวีซ่าก่อนเดินทาง 21 วัน สำหรับวีซ่าปากีสถาน ลูกค้าทุกท่านต้องเดินทางมาแสดงตัวและจะนัดหมายวันที่ทำวีซ่าให้ทราบอีกครั้งคะ 

 • หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
 • รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน)
 • สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

โปรดทำความเข้าใจ : *โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  **

โรงแรมในเส้นทางปากีสถาน อาจไม่สะดวกสบายมากนัก แต่เราก็จะเลือกที่พักที่ดีในระดับหนึ่ง อาหารอาจจะมีน้อยอย่างให้เลือกรับประทาน แต่เราก็จะเตรียมวัสถุดิบจากไทย และเครื่องปรุงไปทำอาหารไทยให้ทานกันคะ 


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy