ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัมไฮเวย์ เที่ยวปากีสถาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE764 : ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัม เส้นทางในฝันของนักเดินทาง 9 วัน 7 คืน (TG)

DE764 : ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัม เส้นทางในฝันของนักเดินทาง 9 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

BESHAM HILTON HOTEL
DARBAR HOTEL KARIMABAD HUNZA
DUIKER EAGLE NEST HOTEL
GILGIT SERENA HOTEL
Pearl Continental Hotel
SHANGRI LA HOTEL CHILAS

ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัม เส้นทางในฝันของนักเดินทาง

 อิสลามาบัด | เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ | ชีลาส | จุดชมวิวราคาโพชิ | คาริมาบัดบาซ่า | ช่องแคบคุนจีราบ | ทะเลสาบอัตตาบัต | ด่านพรมแดนคุนจีราบ | พาสสุ กลาเซียร์ | hunjerab Pass and National Park | คาริมาบัด | กราเซียฮอปเปอร์ | ป้อมบัลติท | ดุยเกอร์ | ป้อมอัลติท | กิลกิต(Gilgit) | เบสชาม ( Besham) | พิพิธภัณฑ์เมืองตักศิลา | มหาวิทยาลัยจูเลียน | อิสลามาบัด | มัสยิดไฟซาล | อิสระช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE764-00122-30 มิ.ย. 67Thai Airways (TG)74,900จองด่วน
DE764-00213-21 ก.ค. 67Thai Airways (TG)74,900จองด่วน
DE764-00327 ก.ค.-04 ส.ค. 67Thai Airways (TG)74,900จองด่วน
DE764-00410-18 ส.ค. 67Thai Airways (TG)74,900จองด่วน
DE764-00514-22 ก.ย. 67Thai Airways (TG)74,900จองด่วน
DE764-00621-29 ก.ย. 67Thai Airways (TG)74,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ – อิสลามาบัด (TG349: 19.00 – 22.10 )
16.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์การบินไทย หมายเลข  H พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

19.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.10 น.เดินทางถึง อิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรม
ที่พักPEARL CONTINENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2อิสลามาบัด  - เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ - ชีลาส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชีลาส โดยใช้ เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เชื่อมปากีสถานกับจีน ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,600 เมตร โครัมไฮเวย์เป็นถนนที่ครองตำแหน่งสูงที่สุดในโลก จนมีฉายาว่า “ถนนลอยฟ้า” ที่ลัดเลาะตามภูเขาผ่านหุบเขาของโคฮิสตันตามแม่น้ำอินดัสอันยิ่งใหญ่ และแม่น้ำสินธุซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของโลก ถือเป็นเส้นเลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นกำเนิดของแม่น้ำสินธุอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต มีความยาวของแม่น้ำ 31,080 กิโลเมตร อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ประมาณ 1,900-2,500 ก่อนคริสตกาล ถือกำเนิดบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน
เที่ยง

ริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางเมือง Besham

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองชีลาส ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงามบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ต่อจนถึงโรงแรมที่พัก

ค่ำบริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พัก SHANGRI LA HOTEL CHILAS หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ชีลาส – จุดชมวิวราคาโพชิ – คาริมาบัดบาซ่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาริมาบัด (Karimabad) เป็นหัวเมืองหลักของ ฮุ่นซ่า (Hunza) ปากีสถานตอนเหนือใช้เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์นี้เดินทาง ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวง แวะถ่ายรูปและชมทัศนียภาพความงามของจุดแยกสามขุนเขาใหญ่ที่คาราโครัมคือ Nanga Parbat , Haramosh  และ Rakaposhi
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะถ่ายรูปกับ เส้นทางสายไหมโบราณ ที่รู้จักกันในชื่อ Kinu - Kutto และจุดชมวิว ยอดเขาราคาโปชิ (Rakaposhi) ซึ่งภูเขามีระดับความสูง 7,788 เมตร จากระดับน้ำทะเลแต่จุดที่เราแวะชมนั้นสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2 พันกว่าเมตรเท่านั้น 

จากนั้นนำท่านชมย่านการค้าของเมือง คาริมาบัด ( Karimabad )  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองสินค้าการเกษตร ผลไม้ต่างๆ ที่ ตลาดคาริมาบัด บาร์ซ่า ( Karimabad Bazar)

ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่DARBAR  HOTEL  KARIMABAD HUNZA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4คาริมาบัด ฮุนซ่า ช่องแคบคุนจีราบ - ทะเลสาบอัตตาบัต – ด่านพรมแดนคุนจีราบ - พาสสุ กลา เซียร์ - Khunjerab Pass and National Park
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) ช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก บนเส้นทางสายไหมตอนใต้สู่ถนนสูงเสียดฟ้า คาราโครัมไฮเวย์ ด่านพรมแดนคุนจีราบ ในช่วงเขตรอยต่อระหว่างปากีสถานและจีน เป็นที่ตั้งด่านพรมแดนคุนจีราบ ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม พรมแดนช่องเขาคุนจีราบนี้เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา

ระหว่างทางแวะชม ‘ทะเลสาบอัตตาบัต’ (Attabad Lake หรือ Gojal Lake) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มและแผ่นดินไหวเมื่อปีค.ศ 2009 ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้น การเดินทางขึ้นเหนือไปจีนก่อนหน้านี้ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคาราโครัมใหม่ จนทะเลสาบอัตตาบัตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในปัจจุบัน นอกจากการชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา ที่มีเทือกเขาขนาดมหึมาโอบล้อมทะเลสาบไว้แล้ว ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติด้วย โดยมีเรือไว้บริการมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางทางต่อไป เมืองพาสสุ (Passu) เมื่อผ่านด่านพรมแดนกุนจีราบเข้าสู่ เมืองซอสท์ (Sost) เมืองพรมแดนเมืองแรกของปากีสถาน ที่มีชาวจีนเดินทางมาทาการค้าและแวะพัก สามารถเดินทางต่อสู่ เมืองพาสสุ (Passu) ที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,400 เมตรม เหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

นำท่านแวะถ่ายภาพกับ จุดชมวิว พาสสุ กลาเซียร์ (Passu Glacier) และธารน้ำแข็งบาตูรา ไฮไลต์บนเส้นทางเมืองพาสสุ ธารน้ำแข็งเมืองพาสสุ คือ การได้ชมธารน้ำแข็งสุดขอบฟ้าขนาดมหึมา 2 แห่งคือ ธารน้ำแข็งสีขาว (White Passu Glacier) และธารน้ำแข็งสีดาบาทูร่า (Black Batura Glacier) รวมทั้ง เทือกเขาพาสสุ (Passu Cones) หรือเทือกเขาฟันเลื่อย (Cathedral Mountain) ที่มียอดแหลมหลายยอดในภูเขาเดียว ซึ่งแต่ละแห่งล้วนยิ่งใหญ่และสวยงามแปลกตา ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต 

นำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติ (Khunjerab Pass and National Park ) เป็นจุดแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป ซึ่งมีเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถานและจีน 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองคาริมาบัด (Karimabad)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DARBAR  HOTEL  KARIMABAD HUNZA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5คาริมาบัด – กราเซียฮอปเปอร์ – ป้อมบัลติท - ดุยเกอร์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านชม กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) โดยรถจิ๊ป ผ่านหุบเขากล้วยไม้ (Orchid Valley ) และ กราเซียฮอปเปอร์เป็นกราเซียที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ แต่ความโด่ดเด่นของกราเซียฮอปเปอร์จะมีสีดำท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากน้ำแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซียแห่งนี้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ป้อมโบราณอายุประมาณ 700 ปี และป้อมบัลติท (Baltit Fort) สัญลักษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นที่อยู่ในอดีตของเหล่าผู้ปกครองฮุ่นซ่า ได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมเสมอมาทั้งสถาปัตยกรรมแบบบัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และในปัจจุบันบัลติฟอร์ดยังอยู่ในรายชื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกด้วย ชมหมู่บ้านอายุกว่า 1,000 ปี ชนเผ่าที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนแรกๆ ในแคว้นกิลกิต-บัลติสถาน ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นคนผิวขาวมีในตาสีฟ้า หน้าคม เหมือนคนชาวยุโรป  ชนเผ่าฮุนซาสมีอายุถึง 120 หรือ 130 ปี ซึ่งอายุขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ และชาวฮุนซาสที่มีอายุ 90 ปี ก็ยังไม่ถือว่าแก่

นำท่านขึ้นไปยัง ดุยเกอร์ (Duicker) จัดว่าเป็นหลังคาของฮุนซ่า เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ชมยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady finger) หรือ ยอดเขาทะลุเมฆ เป็นยอดเขารูปทรงประหลาด สะกดทุกสายตาที่ได้พบเห็นมาตลอดเวลา ด้วยรูปทรงแหลมชูชันตั้งขึ้นเหมือนพีระมิด  ทำให้ยอดเขา Ladyfinger ยิ่งเตะตากว่าใครๆ มีความสูงกว่า 600 เมตร ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 6,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักDUIKER  EAGLE  NEST HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ดุยเกอร์ – ป้อมอัลติท - กิลกิต
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านชม ป้อมอัลติท (Altit Fort) เป็นป้อมโบราณในหมู่บ้านอัลติตในหุบเขาฮุนซ่า ป้อมนี้มีอายุเก่าแก่ราว 1,100 ปี เพราะสร้างในคริสศตวรรษที่ 11 เคยเป็นที่อาศัยของผู้ปกครองรัฐฮุนซ่าเป็นเวลา 3 ศตวรรษ ก่อนย้ายไปยังป้อมบอลติต Baltit Fort ที่อยู่ไม่ไกลกัน ป้อมนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้นกิลกิตบอลติสถาน Gilgit-Baltistan

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กิลกิต  Gilgit-Baltistan ดินแดนที่ราบสูงตอนเหนือปากีสถาน กิลกิตเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นจุดแวะที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณ และปัจจุบันเป็นจุดเชื่อมต่อหลักตามทางหลวงคาราโครัมที่มีถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศจีน รวมทั้งเมืองสการ์ดูจิตราลเปชาวาร์และอิสลามาบัดของปากีสถาน

นำท่านแวะชม “พระพุทธรูปคาร์กาห์” (Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่ใน “ปากีสถาน” พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผาในหุบเขาคาร์กาห์ (Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกค้นพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งสูง 400 เมตร ในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 ตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตำนานระบุว่า กาลครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่ของยักษ์กินคนนางหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “ยักษิณี” (Yakhsni) ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนักบวชที่ผ่านทาง และนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่ก้อนหิน

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GILGIT  SERENA  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7กิลกิต (Gilgit) – เบสชาม ( Besham)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเยี่ยมชม เมืองกิลกิต ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานีชายแดนสำหรับพื้นที่ชนเผ่าในท้องถิ่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองมุ่งเน้นไปที่การเกษตร เป็นหลัก โดยมีข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวบาร์เลย์เป็นพืชผลส่วนใหญ่ ผ่านเมืองชีลาส (Chilas) (ใช้เวลาเดินทาง 8 – 9 ชั่วโมง )

นำท่านแวะชม โขดหินจารึก ภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้น เกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียน  

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่เมือง เบสชาม (Besham) เมืองท่าสำคัญเส้นทางสายไหมสมัยก่อน โดยใช้เส้นทางสายคารา    โครัมไฮเวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของธรรมชาติที่ปรากฎบนเส้นทางสายนี้ ชมวิวระหว่างสองข้างทาง

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักBESHAM  HILTON  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เบสชาม – พิพิธภัณฑ์เมืองตักศิลา - มหาวิทยาลัยจูเลียน - อิสลามาบัด – มัสยิดไฟซาล – อิสระช้อปปิ้ง  – กรุงเทพฯ (TG350: 23.20 – 06.25 )
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ตักศิลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 6  ช.ม.) ให้ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเพลิดเพลินกับธรรมชาติ 2 ข้างทางจนถึงเมืองตักศิลา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑ์เมืองตักศิลา (Taxila) ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย อเล็กซานเดอร์ มหาราช  หลังจากพระเจ้าอเลกซานเดอร์สวรรคต พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงวางรากฐานพุทธศาสนาในเมืองตักศิลาต่อ ในพุทธศตวรรษที่ 10-11 พวกฮั่นขาวได้ทำลายวัดพุทธศาสนาในเมืองตักศิลา ซึ่งที่นี่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเก่าแก่ของพุทธศิลปะงดงามสมัยคันธาระ พระพุทธรูปงดงามราวเทพบุตรกรีก จากนั้นชม  มหาวิทยาลัยจูเลียน ซึ่งได้รับการบูรณะใหม่ทำให้เห็นโครงสร้างของมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาอันเก่าแก่ตั้งอยู่กลางเนินเขา Margalla ชื่อของมันคือการรวมกันของคาภาษาเปอร์เซียสองคา ซึ่งรวมกันหมายถึงตีนเขา อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 ฟุตและห่างจากเมืองอิสลามาบัดเกือบ 500 ฟุต เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนเมืองหลวง

จากนั้นมุ่งหน้ำเข้าสู่ เมืองหลวงอิสลามาบัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเยี่ยมชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสร้างโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียใช้เงินงบประมาณการสร้างสูงถึง 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ออกแบบโดยชาวตุรกี และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ. 1987

นำท่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้น หรือ ของที่ระลึกของฝากก่อน...อำลาปากีสถาน

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับยังประเทศไทย
23.20 น.ออกเดินทางจาก อิสลามาบัด โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG350:23.20 – 06.25
วันที่ 9กรุงเทพฯ (TG350: 23.20 – 06.25 )
06.25 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน
 • ค่าที่พัก (ห้องละ  2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางพร้อมคณะ กรุ๊ป 10 ท่านขึ้นไป 
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 500,000-1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย  (คนละ 8 USD / วัน = 64 USD ตลอดการเดินทาง) 
 • ค่าประกันโควิดที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 • ค่ากักตัวหรือค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผลโควิดเป็นบวกในระหว่างที่อยู่ที่ปากีสถานหรือกลับไทยแล้ว
 • กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 35,000 บาท เมื่อทำการจอง พร้อมกับส่งหน้าพาสปอร์ต หมายเลขสะสมไมล์การบินไทยและเอกสารสำหรับการทำวีซ่า 
 • ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถทำการ Refund เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเส้นทาง เลื่อนวันได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้องพัก ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามีอายุน้อยกว่า 6 เดือน กรุณาไปทำใหม่) 
 • สำเนาพาสปอร์ต 1 ใบ
 • รูปถ่ายสี 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี) (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • จดหมายรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • กรณีเจ้าของบริษัท  หนังสือรับรองบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)และหลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทปัจจุบันถึงย้อนหลัง

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy