ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัมไฮเวย์ เที่ยวปากีสถาน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE764 : ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัมไฮเวย์ 8 วัน 6 คืน (TG)

DE764 : ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด คาราโครัมไฮเวย์ 8 วัน 6 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

Eagle Nest Resort
EMBASSY HOTEL
GC Hotel Rawalpindi
GILGIT EMBASSY HOTAL
HUNZA EMBASSY HOTEL
PTDC Hotel
PTDC Hotel Khalti lake
Shangri-La Resort Chilas

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อิสลามาบัด (ประเทศปาสถีถาน)
16.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 4 เคาน์เตอร์การบินไทย หมายเลข  H1 – H18 และ J3 – J16 สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

(ใช้เวลาบิน 4.30 ชม. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชม.) บินตรงสู่ เมืองอิสบามาบัด ประเทศปาสถีถาน

19.00น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
22.10 น.

เดินทางถึง สนามบิน Benazir Bhutto เมืองอิสลามาบัด เมืองหลวงของประเทศปากีสถาน... นำท่านผ่านกระบวนการ ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระพร้อมแล้ว..ขอนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก..ไม่ไกลจากสนามบิน  

Welcome to Islamabad (Pakistan)

เมืองอิสลามาบัด (Islamabad) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมาเมืองอิสลามาบัดได้กลายเป็นเมืองหลวงของปากีสถาน โดยได้มีการวางแผนก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและรอบคอบ แบ่งเป็นสัดส่วนด้วยถนนสายต่างๆ ที่สะอาดสะอ้านและร่มรื่นด้วยแนวต้นไม้ ภูเขา Margalla ซึ่งเป็นเชิงเขาหิมาลัยให้ความร่มรื่นกับเมืองเส้นทางเดินทางไกลหลายเส้นทางสิ้นสุดลงที่ Daman-e-Koh ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามของทั้งเมือง

ช่วงเวลาที่เหมาะจะเดินทางไปเที่ยวเส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ – ปากีสถาน เดือนเมษายน : เป็นช่วงที่หิมะยังปกคลุมบนภูเขาสูงและในเขตชายแดนคุนจีราฟ ในขณะเดียวกันตามเมืองจะมีดอกเชอรี่บอสซ่อม และแอปปริคอตบอสซ่อมบานสะพรั่งทั่วเมือง ทำให้ช่วงเวลานี้เป็นเสมือนแดนสวรรค์ที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวชมเป็นอย่างมาก ในช่วงสงกรานต์ของคนไทยสามารถใช้วันหยุดช่วงนี้เที่ยวที่ปากีสถานได้เลย เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมาก 

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม : เป็นช่วงที่ทางตอนเหนือของ ปากีสถาน มีอากาศค่อนข้างร้อน แต่จะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานสะพรั่งมีผลไม้ออกผลมากมาย โดยเฉพาะ เชอรี่ และ แอปปริคอท ผู้ที่ไม่กลัวอากาศร้อนแต่ชอบที่จะไปดูดอกไม้และชิมผลไม้ที่มีมากมายราคาถูกแสนถูกสามารถเดินทางไปช่วงนี้ได้

ที่พักGC Hotel Rawalpindi หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2อิสลามาบัด - เส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์ - จุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา(junction Point) - ซีลาส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านออกเดินทางจาก เมืองอิสลามาบัด โดยรถไปยัง สู่เมืองชีลาสบนเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ “The Karakoram Highway” (8 th wonder of the world) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง บนเส้นทาง “คาราโครัม ไฮเวย์” เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนกับประเทศปากีสถาน เป็นระยะทางยาวจนต้องบันทึกในประวัติศาสตร์โลก จากเมืองแอบบอตดาบัดของปากีสถานผ่านภูมิภาคตอนเหนือของประเทศจนถึงคุนจีราฟพาส ซึ่งเป็นพาสชายแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย (สูง 4700 เมตรจากน้ำทะเล) แล้วจึงเชื่อมต่อออกไปอีกจนกระทั่งถึงเมืองคัชการ์ของประเทศจีน รวมแล้วมีความยาวประมาณ 1300 กิโลเมตร โดยใช้วิศวกรและกำลังคนบางส่วนจากประเทศจีนร่วมมือช่วยเหลือกันกับแรงงานฝั่งประเทศปากีสถาน ผ่าน Kaghan Naran Valley

ระหว่างทางชม ความงามของทะเลสาบ และ ความเขียวชอุ่มของป่าไม้ที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ  ระหว่างทางท่านจะได้พบทัศนียภาพที่สวยงามราวกับสวรรค์สรรสร้าง ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูด ต้องมาสัมผัสด้วยตาท่านเอง ...โดยรถ วันนี้จะนั่งรถระยะไกลสุดนะคะ (ไม่บินภายในประเทศเนื่องจาก โอกาสที่เครื่องบินมีโอกาสยกเลิกบินถึง 70 % เพราะก่อนถึงสนามบินมีภูเขาสูง 7,000-8,000 เมตร ล้อมรอบก่อนลดระดับลง หากอากาศปิดก็เป็นการยากที่จะนำเครื่องบินลง)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
บ่าย

เส้นทางสู่ ชายแดนปากีสถาน – จีน ที่ราบสูงคุนจีราบระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ แนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่ 

แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย โดยมีแม่น้ำกิลกิตและ แม่น้ำสินธุ ไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็นแม่น้ำสินธุ บริเวณเทือกเขาคาราโครัมเป็นเขตติดต่อกันสามประเทศได้แก่ ปากีสถาน จีน และอินเดีย จุดสุงสุดของเทือกเขาคือ

ยอดเขาเคทู ตั้งอยู่บริเวณประเทศจีนและปากีสถานเทือกเขาฮินดูกูช เป็นเทือกเขาที่ขยายตัวต่อจากเทือกเขาคาราโครัมไปทางตะวันตก มีความยาวประมาณ 800 กิโลเมตร อยู่บริเวณรอยต่อของประเทศปากีสถานกับประเทศอัฟกานิสถาน มียอดเขาสูงที่มากกว่าระดับ 7,000 เมตร ถึง 20 ยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาติร์อิชเมียร์ในประเทศปากีสถาน เชิงเขาฝั่งตะวันตกของเทือกเขาฮินดูกูช มีทะเลสาบกลุ่มหนึ่ง แอ่งน้ำใสต่อเนื่องกันเป็นสายตามแนวแม่น้ำแบนด์-เออามีร์ ณ ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร 

เทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขาในทวีปเอเชีย ที่แยกอนุทวีปอินเดียทางทิศใต้ ออกจากที่ราบสูงทิเบตทางทิศเหนือ เป็นที่ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เช่น ยอดเขาเอเวอเรสต์ และยอดเขากันเจนชุงคา (Kanchenjunga) และยังประกอบด้วยยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 7,200 เมตร (23,600 ฟุต) มากกว่าหนึ่งร้อยยอด ในทางศัพทมูลวิทยา คำว่า หิมาลัย มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง "ที่อยู่ของหิมะ" (หิม + อาลย) เป็นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่สำคัญของโลกหลายสาย เช่น แอ่งแม่น้ำสินธุ และแอ่งแม่น้ำคงคา-พรหมบุตร แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำโขง

ถึง เมืองชีลาส เป็นเมืองผ่านสำหรับพักก่อนจะเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแท้จริงในวันรุ่งขึ้น

เมืองชีลาส มีแม่น้ำสินธุไหลผ่าน เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีสถาน และเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับที่ 21 ถือเป็นเส้นเลือดและเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้นกำเนิดของแม่น้ำสินธุอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบต มีความยาวรวมของแม่น้ำมีความยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการไหลของน้ำมากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ประมาณ 2500 - 1900 ก่อนคริสตกาล ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆของโลก 

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก Shangri-La Resort Chilas หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3ชีลาส - เมืองคาริมาบัด (Karimabad) - ฮุนซ่า (Hunza Valley) 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าชม เมืองชีลาส ท่านชม โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส (CHILAS ROCK CRAVING) ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า 20000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียนหลังจากดื่มด่ำกับความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองชีลาสเพียงพอแล้ว... 

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) ที่ตั้งแห่งหุบเขาฮุนซ่า(Hunza)ใช้บนคาราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway)  เส้นทางเส้นนี้ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม ระหว่างทางแวะจุดคาริมาบัดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) เพื่อชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกล้ชิดจนรู้สึกเหมือนจะสัมผัสได้ยอดเขาแห่งนี้ถูกจัดความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลกซึ่งสูงถึง 7,790 ระหว่างทางวิวสวยงามอลังการ

หุบเขาฮุนซ่า (Hunza valley) เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต (Gilgit) ซึ่งอยู่ในเขตปกครองพิเศษกิลกิต-บาลิสถาน (Gilgit- Baltistan) ดินแดนใต้การปกครองของรัฐบาลปากีสถาน หุบเขาฮุนซ่าตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮุนซ่าอยู่ในระดับ 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีเมืองคาริมาบัด(Karimabad) เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับจากความงดงามของทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขาที่สูงตระหง่าน อย่างเช่น อูลท่า ซ่าร์ (Ultar Sar), ราคาโพชิ (Rakaposhi),โบจาฮาเกอร์เดอร์นาเซอร์ (Bojahagur Duanasir II), ฮุนซ่าพีค (Hunza Peak), ดิรันพีค (Diran Peak),และบับลิมาติ้ง (Bublimating),(เลดี้ฟิงเกอร์–Ladyfinger Peak) ซึ่งภูเขาต่างๆเหล่านี้มีความสูงมากกว่า 6,000 เมตร เหนือระดับทะเล

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางไปยัง หุบเขาฮุนซ่า และชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม (Karakoram Highway) ผ่านหุบเขาผลไม้อันอุดมสมบูรณ์ของฮุนซ่าและนาการ์ อันเป็นเมืองโบราณที่ช่อนตัวอยุ่ในหุบเขา ห่างจากมลพิษทั้งปวง ไม่น่าแปลกเลยที่คนในฮุน  ซ่ามีอายุเฉลี่ยยาวนานมากเป็นอันดับต้นของโลกถึง85ปีคนแก่หลายๆคนมีอายุถึง120 ปี เพราะเมืองจะถูกโอบล้อมโดยยอดเขาสูงมากมายที่มีความสูงมากกว่า7000 เมตรเที่ยวชมเมืองที่มีสีสันสดใสจากดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันที่สวยงามกับแม่น้ำฮุนซ่าทอดตัวโค้งยาวงดงามราวภาพวาดขึ้น 

นำท่านชม บัลติทฟอร์ด (BALTIT FORT) สัญลักษณ์ของหุบเขาฮุนซ่า เป็นที่อยู่ในอดีตของเหล่า ผู้ปกครองฮุ่นซ่า (MIRS) โดยตั้งอยู่บนที่สูงของเมืองคาริมาบัด ท่านสามารถเห็นวิวรอบเมืองฮุนซ่าได้จากที่นี่ BALTIT FORT ได้สร้างขึ้นมานานกว่า 700 ปี แต่ได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมเสมอมา BALTIT FORT นั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต และในปัจจุบันบัลติตฟอร์ดยังอยู่ในรายชื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกของ Unesco อีกด้วย

นำท่านเยี่ยมชม ย่านตลาดการค้าพื้นเมือง ของเมืองคาริมาบัด ท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง ซึ่งอยู่อย่างมีความสุขและพอเพียง อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือสำหรับท่านที่ชอบถ่ายรูป ที่คาริมาบัดก็มีวิวที่สวยงามมากมายให้ท่าน ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของนาขั้นบันไดซึ่งโอบล้อมด้วยหุบเขาสูงยอดแหลมปกคลุมไปด้วยหิมะ ด้านล่างเป็นแม่น้ำใสไหลเย็น กลุ่มบ้านเมืองปลูกกันลดหลั่นตามไหล่สันเขา ดอกไม้ป่าขึ้นกระจายแซมทั่วบริเวณในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ สภาพแวดล้อมที่งดงามเช่นนี้เองทำให้ฮุนซ่าได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุดในโลก เนื่องจากมีโอโซนที่มีปริมาณสูงที่เป็นผลมาจากความมหัศจรรย์แห่งเทือกเขาหิมาลัย ทำให้อากาศมีความบริสุทธ์เป็นอย่างมาก และวิถีความเป็นอยู่ของชาวฮุนซ่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวฮุนซ่ามีสุขภาพที่ดี

จากนั้น พาไปเยี่ยมชมย่านการค้าของ เมือง Karimabad ชมวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองที่อยู่อย่างพอเพียง อิสระเดินเล่นชมร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกที่ตั้งตลอดแนวบนถนนสายหลักของเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พักที่โรงแรม Eagle Nest Hotel (หรือเทียบเท่า) คืนที่ 3

โรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดอยู่ด้านล่างจุดชมวิวที่สวยที่สุดในคาราโครัมเห็นวิวครบถ้วนในเมืองคาริมาบัดที่ฮุนซ่า
วันที่ 4ฮุนซ่า - ยอดเขาดุยเกอร์  (Duiker ) - ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake) - อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) - สะพานแขวน - พาสสุกราเซีย - ทะเลสาบบอริท - ฮุนซ่า
เช้ามืด 

ตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าของหุบเขากลางเทือกเขาหิมาลัย

นำท่านขึ้นไปยัง ดิวเคอร์ (Duicker) เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่หน้าโรงแรมพอดี พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศแสงพระอาทิตย์กระทบยอดเขาหิมะชมทัศนียภาพโดยรอบโดย ณ จุดนี้ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตา จนถูกขนานนามว่างามเหมือน นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady finger

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านเดินทางไป ช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass )ใส่เสื้อกันหนาวหนาๆวันนี้เราจะขึ้นไปที่คุนจิราบพาสความสูง 4,800 เมตร 

ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบอัตตาบัด ( Attabad Lake) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี 2009 ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 เมตร และความลึก 103 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้นทะเลสาบ การเดินทางขึ้นเหนือไปจีนก่อนหน้านี้  ต้องใช้ทางเรือเท่านั้น ทางจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ลอดเขาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคาราโครัมใหม่

เดินทางต่อไปยัง เมืองพาสสุ Passu เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนเส้นทางทางคาราโครัมข้างๆแม่น้ำฮุนซ่า ทางตอนใต้ของหมู่บ้านจะมีธารน้ำแข็งซึ่งต้องเทรคระยะสั้นประมาณ 2 กิโลเมตร จึงจะพบ ทางด้านหลังจะมองเห็นยอดเขา Passu ธารน้ำแข็งPassuนี้จะไหลไปเชือมโยงกับธารน้ำแข็ง Batura จุดเริ่มต้นเดิน trekking ซึ่งเดินประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วได้พบกับธารน้ำแข็ง passu สีขาว อันยิ่งใหญ่ตระการตา จากจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งของธารน้ำแข็ง passu …แต่คณะ เราขับรถเลยขึ้นไปทาง passu และจอดชมระหว่างทางเราจะเห็นยอดแหลมฟันเรื่อยที่โด่งดังของเมือง Passu อย่างชัดเจน คือ Passu Sar (หรือ Passu SAR, Passu I) หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่าธารน้ำแข็งสีขาว White Passu Glacier ยอดเขาใน Batura Muztagh ส่วนหนึ่งของเทือกเขา Karakoram 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้น ออกเดินทางต่อ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซอสท์ (Sost) สู่ช่องเขาคุนจีราบและอุทยานแห่งชาติ(Khunjerab Pass and National Park ) ซึ่งตั้งอยู่ในช่วงเขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีน ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก ชายแดนก่อนจะเข้าอุทยานแห่งชาติ ซึ่ง มีความสูง 4,730 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดบนถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัม ซึ่งจีนและปากีสถานตกลงที่จะสร้างเส้นทางนี้ในปี ค.ศ. 1964 โดยมีเทือกเขาคาราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ หลังจากจีนได้สร้างในส่วนของตนตั้งแต่เมืองคัชการ์ (ประเทศจีน) ถึงเมืองกุลมิทประเทศปากีสถานเสร็จในปีค.ศ.1979 ปากีสถานก็สร้างต่อตั้งแต่เมืองกุลมิทตอนใต้ลงไปจรดเมืองราวัลพินดี และแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีค.ศ.1982 พร้อมกับเปิดให้เป็นเส้นทางสำหรับการท่องเที่ยว ส่วนพรมแดนช่องเขากุนจีราบ เปิดให้มีการเดินทางข้ามแดนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1986 เป็นต้น…มาจุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ด่านช่องเขาคุนจีราบ (Khunjerab Pass) ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลกบนเทือกเขา คาราโคลัมซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสุดยุโรป 

เราไป ทำเรื่องผ่านด่านที่เมืองซอสท์ sost วันนี้ เราจะผ่านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติ คุนจีราบ ที่มีกวางมาร์โคโปโลพรมแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกุนจีราบ ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ป่า รวมทั้งสัตว์ป่าสงวนที่หาดูได้ยาก เช่น แกะมาร์โคโปโลเป็นต้น ตลอดเส้นทางเป็นเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนบรรยากาศราวสวิสเซอร์แลนด์ สามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือแพะเขาYak ก็มีที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูงจนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายให้ที่ซิเกี่ยงสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลกลงมาเล่นหิมะกันจนหนำใจบนบรรยากาศเย็นฉ่ำถ่ายรูปกับยอดเขารายล้อม

(หมายเหตุ: การขึ้น Khunjerab Pass and National Park ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเช่นกัน)

 Khunjerab Pass เป็นเส้นทางที่ราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครัม เป็นเส้นทางชายแดนระหว่างปากีสถานกับตอนใต้ของมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง 4,693 เมตรหรือ 15,397 ฟุต ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก
นำท่านชม สะพานแขวนโกจาว (Gojal Suspension Bridge)สะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำของคนท้องถิ่นชม ทะเลสาบบอริท (Borit Lake) ทะเลสาบน้ำจืดสีเขียวใส ที่หลบซ่อนตัวอยู่อย่างสงบท่ามกลางหุบเขาสวยผ่านหมู่บ้านกุลมิท (Gulmit Village)
 
นำท่านเดินชม หมู่บ้านเล็กๆ แล้วท่านจะประทับใจกับเสน่ห์ของพวกเค้า ณ ที่นื้ …เดินทางกลับสู่หุบเขาฮุนซ่า 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก HUNZA EMBASSSY HOTEL หรือเทียบเท่าคืนที่ 4
วันที่ 5ฮุนซ่า - กราเซียฮอปเปอร์ - Nalter  Valley - Gilgit กิลกิต 
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น.

นำท่านเดินทาง Nagar Valley ใน ฮอปเปอร์ วัลเล่ย์ Hoper Valley ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขา GILGIT มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,438 เมตร เคยเป็นเมืองหลวงของอดีตรัฐ Nagar ในอดีตเคยเป็นรัฐที่ปกครองพื้นที่โดยรอบยาวนานถึง 1,200ปีจนกระทั่งล่มสลายลงใน ค.ศ.1974 Nagar Valley เป็นสถานที่นิยมสำหรับชื่นชมทัศนียภาพของยอดเขาโดยรอบทั้งยอดเขา Rakaposhi ยอดเขา Diran และอื่น ๆ กว่า 30 ยอดเขา Hoper Valley เป็นจุดชมวิวอันสวยงามจุดนึงของ Nagar Valley ห่างจากตัวเมืองหลักของนากาประมาณ 10 กิโลเมตร ในHoper Valley นั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งยอดเขาสูง ธารน้ำแข็งที่ไหลยาวออกไป และทะเลสาบสีน้ำเงินสวยงาม อันได้แก่ ยอดเขาMair ยอดเขาRush ยอดเขา Kapal มีธารน้ำแข็ง Hoper และ Barpu ที่ช่วยให้ทะเลสาบ Rush ดูสวยงามยิ่งขึ้น

ชม กราเซียฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) จุดเข้าชมกราเซียที่ใกล้มากท่านจะได้เห็นกราเซียที่สั่งสมกาลเวลามายาวนานจนแทบเปลี่ยนจากน้ำแข็งกลายเป็นหินซึ่งเห็นได้จากความเก่าแก่สีออกเทาของกราเซีย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เส้นทางคาราโครัม ไฮเวย์ เรียบไปตามแม่น้ำสินธุ ชมความงามตามเส้นทางที่มีน้ำตกสายเล็กๆ อันเกิดจากหิมะ และกราเซียละลาย ระหว่างทางแวะชม จุดที่เชื่อมต่อระหว่าง 3 เทือกเขาสำคัญของโลก ประกอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดุกุช เป็นเทือกเขาที่สูงสุดของโลก เช่นยอดเขา Everest อันดับ 1 ของโลกก็อยู่ในหิมาลัย ยอดเขา K2. อันดับ2 ของโลกอยู่ในปากีสถาน ก็อยู่ในเทือกเขา Karakorum

เมืองกิลกิต หัวเมืองหลักของ ภูมิภาค Gilgit - Baltistan เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน ห่างจากเมืองอิสลามาบัด หากนั่งรถมาราว 22-24 ชั่วโมง เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งบนเส้นทางสายไหมในอดีตที่พุทธศาสนาเผยแผ่มาจากเอเชียใต้ และ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ จุดเริ่มแห่งการเดินทาง trekking Himalayan ranges และ จุดเริ่มต้นของการท่องเทียวคาริมมาบัด หรือ Hunza valley หรือ การท่องเที่ยว Fairy meadows หรือ เส้นทางสู่ ชายแดนปากีสถาน - จีน ที่ราบสูงคุนจีราบ ที่เมืองกิลกิต มีสนามบินสามารถใช้บินภายในประเทศ เช่น จากอิสลามาบัด มายัง เมืองกิลกิต หรือ จาก ละฮอร์ - มากิลกิต หรือ จาก การาจี มายังกิลกิต

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก HUNZA EMBASSSY HOTEL หรือเทียบเท่าคืนที่ 5
วันที่ 6เมืองกิลกิต (Gilgit) - เมืองบีสชาม (Basham)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านชม พระพุทธรูป Kargah เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผา เป็นพระพุทธรูปในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกคนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยมีตำนานของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้ได้กล่าวถึง ชายผู้หนึ่งได้ปราบผีสาวที่เรียกกันว่า Yakhshini ซึ่งอาศัยอยู่ใน Kargah ลงได้

จากนั้น พาเดินชมตัวเมืองกิลกิต ผ่านย่านร้านค้า ตลาดไปรษณีย์ สุเหร่า รวมทั้งสนามแข่งโปโล ที่เป็นกีฬาที่นิยมมากในทางเหนือของปากีสถาน กิลกิตเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาคาราโครัม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เต็มไปด้วยภูเขา ซึ่งภูเขาที่นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งความงามบริสุทธ์ที่ถูกตกสำรวจจากชาวโลกนอกจากนี้เมืองกิลกิตยังเป็นเมืองสำคัญที่เส้นทางสายไหมในอดีตตัดผ่าน และใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชียทำให้พบหลักฐานทางพุทธศาสนาในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก

จากนั้นชม สะพานแขวนกิลกิต (Gilgit Suspension Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนในสมัยโบราณที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นสะพานแขวนที่รถสามารถวิ่งผ่านได้ สร้างโดยกองทัพอังกฤษในช่วงค.ศ.ที่ 19

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบีสชาม (Besham) (ประมาณ 7 ชม.) เมืองเบชาม โดยใช้เส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway – KKH) ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติที่ปรากฏบนเส้นทางสายนี้ ชมวิวระหว่างสองข้างทาง....จนถึงโรงแรมที่พักในตอนเย็น

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม
ที่พัก Hilton hotel   (หรือเทียบเท่า) คืนที่ 6
วันที่ 7 Basham - อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงอิสลามาบัด  (Islamabad) เป็นเมืองหลวงของปากีสถานแห่งใหม่ ที่ย้ายมาจากเมืองการาจีที่อยู่ทางตอนใต้ เมืองอิสลามาบัดตั้งอยู่บนที่ราบสูงโปโตฮาร์ (Potohar) บริเวณเทือกเขามาร์กัลลา (Margalla Hills) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ชื่อ อิสลามาบัด หมายถึง ที่อยู่ของชาวมุสลิม การย้ายเมืองหลวงมาที่แห่งใหม่ในทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศกว่า และในสภาพอากาศที่เย็นสบายกว่า ทำให้เมืองอิสลามบัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ นอกจากนี้ เมืองนี้ได้รับการวางผังเมืองและออกแบบก่อสร้างอย่างดี เลือกทำเลอยู่บนพื้นที่ราบกว้างขวาง ร่มรื่น เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกปลูกเป็นแนวเมืองถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย การสร้างตึกอาคารส่วนใหญ่จะสร้างเพียงชั้นเดียวเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม

แวะชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สร้าโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียใช้เงินงบประมาณ การสร้างสูงถึง 50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. ก่อนอำลาปากีสถาน นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ Centaurus Department Store ที่ใหญ่ที่สุดขอปากีสถานอิสระช้อปปิ้งสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.00 น.

ท่านเดินทางสู่สนามบิน 

อิสระอาหารค่ำภายในสนามบินอิสลามาบัดเพื่อความสะดวกในการเชคอิน

 
23.20  น.ออกเดินทางจาก อิสลามาบัด โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG350
วันที่ 8กรุงเทพฯ
06.25น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด - กรุงเทพฯ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด) 
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) 
 • ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุ 
 • ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) ภายในภัตตาคาร ระหว่างมื้ออาหาร และบนรถโค้ช 
 • ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในโปรแกรม 
 • ค่าวีซ่าปากีสถาน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (แบบเข้า-ออก ครั้งเดียว) 
 • ค่าบริการนำทัวร์ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล จำนวนเงินประกันภัย 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินประกันภัย 500,000 บาท, ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • จากต่างประเทศ จำนวนเงินประกันภัย 1,00,000 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารวีซ่าของคนต่างด้าว 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
 • รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 50 เหรียญ ต่อลูกค้า/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน  คืนค่ามัดจำ 100% 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-29 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน หรือเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการ 100%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

 • ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • ยกเว้นความรับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงจากสายการบินทุกกรณี เช่น การยกเลิกบิน การเปลี่ยนเวลาการบิน เครื่องดีเลย์ กระเป๋าสัมภาระมาไม่ครบ เป็นต้น
 • บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าปากีสถาน (ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์ )
กรุณาส่งเอกสารทำวีซ่าก่อนเดินทาง 21 วัน สำหรับวีซ่าปากีสถาน ลูกค้าทุกท่านต้องเดินทางมาแสดงตัวและจะนัดหมายวันที่ทำวีซ่าให้ทราบอีกครั้งคะ 

 • พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับติดวีซ่า พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว
 • จดหมายรับรองการทำงานของบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และหลักฐานการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนส่วนตัวหรือหนังสือรับรองจากธนาคารหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ

โปรดทำความเข้าใจ : *โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมะสม  **

 • เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์ 
 • บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ
 • กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 1เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง พร้อมกับส่งหน้าพาสปอร์ตและเอกสารสำหรับการทำวีซ่า ส่วนที่เหลือชำระภายใน 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy