หมู่เกาะสิมิลัน ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน พักเต็นท์เกาะ 4 จ.พังงา เที่ยวพังงา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE075 : ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา [พักเต็นท์เกาะ 4] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE075 : ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา [พักเต็นท์เกาะ 4] 4 วัน 2 คืน (Van)


โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ... พบกับชายหาดที่ขาวบริสุทธ์บนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4) | ดำน้ำเกาะปายู (เกาะ 7) | โรแมนติกบนอ่าวฮันนีมูน (เกาะ 4) | ดำน้ำที่เกาะบางู (เกาะ 9) | จุดชมทิวทัศน์หินเรือใบบนเกาะ สิมิลัน (เกาะ 8) | เรือ Speed Boat ไป-กลับ หมู่เกาะสิมิลัน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.พังงา
20.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.พังงา
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 หมู่เกาะสิมิลัน 
08.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือทับละมุ บริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์
09.00 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางไปยัง หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (speed boat) จากท่าเรือทับละมุ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
 
10:20 น. ดำน้ำ ชมฝูงปลา และ ประการัง หลากสีสันอันอุดมสมบูรณ์ ที่บริเวณเกาะ 5 และ เกาะ 6
11:30 น. พักผ่อนที่ชายหาดที่ขาวบริสุทธ์บน เกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ณ หาดเจ้าหญิง หรือ หาดเล็ก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันสุดแสนอร่อยบนเกาะเมี่ยง (เกาะ 4)
13.00 น. พบกับ มัคคุเทศก์ ประจำเกาะ และเช็คอินเข้าที่พัก (เกาะ 4)
15:00 น. ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของ เกาะปายู (เกาะ 7)
18:00 น. ใช้ช่วงเวลาโรแมนติก รับประทานอาหารเย็นสุดแสนพิเศษ พร้อมล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
19:30 น. เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 หมู่เกาะสิมิลัน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ
09:30 น. สนุกสนานกับการดำน้ำดูปะการัง 2 จุดโดยเรือคูน “ราชาเรือแห่งทะเลสิมิลัน”
11:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมอาหารทะเลแสนอร่อยบนเรือคูน
12:00 น. พักผ่อนบนชายหาดที่สุดแสนโรแมนติกของ อ่าวฮันนีมูน (เกาะ 4)
15:00 น. ดำน้ำทางด้านเหนือ หรือ ด้านใต้ หรือ ด้านตะวันตก ของเกาะปายู (เกาะ 7)
17:00 น. เพลิดเพลินกับอาหารเย็นที่ถูกปรุงสดอย่างพิถีพิถันพร้อมกับล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
19:30 น. กลับเข้าที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน – เดินทางกลับ
08:00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือคูน โดยเชฟมืออาชีพ
09:30 น. ดำน้ำชม ปะการังและฝูงปลามากมาย 2 จุด พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะสิมิลัน
11:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยบนเรือคูนโดยเชฟที่อยู่เคียงข้างเกาะสิมิลันมากว่า 20 ปี
12:00 น. เก็บสัมภาระออกจากที่พัก และนำมาไว้บริเวณหน้าที่ทำการอุทยาน
13:00 น. เดินทางออกจาก เกาะ 4 โดยเรือเร็ว (Speed Boat) เพื่อไปดำน้ำที่ เกาะบางู (เกาะ 9) หรือ ทางด้านเหนือของเกาะ 8
14:00 น. ตาตื่นใจกับหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และนำท่านขึ้นไปยังจุดชมทิวทัศน์หินเรือใบบนเกาะ สิมิลัน (เกาะ 8)
15:30 น. ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เพื่อเดินทางกลับท่าเรือส่วนตัว ซีสตาร์ ทับละมุ
16:50 น.

เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ พร้อมการต้อนรับทุกท่านด้วย เครื่องดื่มหลากหลายชนิด อาหารว่าง ส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ไอศครีม

จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ ยังโรงแรม ที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าเรือไป-กลับเกาะสิมิลัน + เรือพาไปดำน้ำ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ รวมเครื่องนอน)
 • ค่าอาหาร 7 มื้อ + น้ำดื่ม
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน + ทีมงานอำนวยความสะดวกระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping ริมทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy