ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 2567/2024 เที่ยวพังงา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE074 : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา [พักเต็นท์ + Speed Boat] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE074 : ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา [พักเต็นท์ + Speed Boat] 4 วัน 2 คืน (Van)


ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ปะการังน้ำตื้น ทะเลอันดามัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะสุรินทร์ หาดไม้งาม | ดำน้ำ อ่าวแม่ยาย และแหลมช่องขาด | เกาะตอรินลา และอ่าวผักกาด | อ่าวสับปะรด และอ่าวเต่า | เยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกน | เรือ Speed Boat ไป-กลับ หมู่เกาะสุรินทร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อ.คุระบุรี จ.พังงา
20.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.คุระบุรี จ.พังงา
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 อ.คุระบุรี - ท่าเรือคุระบุรี - หมู่เกาะสุรินทร์ - ท่าเทียบเรืออ่าวช่องขาด - อ่าวแม่ยาย - แหลมช่องขาด
09.00 น.เดินทางถึง อ.คุระบุรี จ.พังงา รับประทานอาหารเช้า (1)

เตรียมสัมภาระส่วนตัวพร้อมรับอุปกรณ์ เสร็จภาระกิจเรียบร้อยแล้วขึ้นรถไป ท่าเรือคุระบุรี
10.20 น. 

ออกเดินทางโดย เรือ Speed Boat สู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

ระหว่างทางผ่าน กองหินริเชริว ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำลึก สำหรับผู้ชื่นชอบ และโชคดีอาจเห็นปลาฉลามวาฬลอยขึ้นมาให้ได้ชมกัน

ถึง หมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักเต็นท์ละ 2-3 ท่าน)

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

เดินทางไปดำน้ำที่ อ่าวแม่ยาย และ แหลมช่องขาด

เย็น 

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของอุทยาน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักเต็นท์ + เครื่องนอน

วันที่ 3 เกาะตอรินลา - ผักกาด - อ่าวสับปะรด - อ่าวเต่า
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทำภาระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของอุทยาน
09.00 น.

นำท่านลงเรือหางยาง เริ่มต้นออกไปดำน้ำ

ออกดำน้ำที่ เกาะตอรินลา และผักกาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหารของอุทยาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย 

ออกดำน้ำต่อที่ อ่าวสับปะรด และอ่าวเต่า

สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยอิสระกับการทำกิจกรรมชายหาด

เย็น 

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

พักเต็นท์ + เครื่องนอน

วันที่ 4ชุมชนชาวเล (มอแกน) - ท่าเรือคุระบุรี - ชุมพร - กรุงเทพฯ
07.30 น. อรุณสวัสดิ์ พบกันอีกในวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารสวัสดิการของอุทยาน
09.00 น.

จากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชม ชุมชนชาวเล หรือ มอแกน (Moken) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมอแกน สมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พักเพื่อเตรียมตัวเก็บสัมภาระกลับ

เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารของอุทยาน

จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับ เก็บภาพถ่ายแห่งความทรงจำของ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะสุรินทร์

14.45 น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือคุระบุรี
16.00 น. 

เดินทางถึง ท่าเรือคุระบุรี ทำธุระส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมสัมภาระเดินทางกลับ

นำคณะออกเดินทางสู่ ชุมพร แวะซื้อของฝาก และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับเกาะสุรินทร์ + เรือหางยาวพาไปดำน้ำ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์ + เครื่องนอน)
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ + น้ำดื่ม
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ + ทีมงานอำนวยความสะดวกระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping ริมทะเล ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy