โปรแกรมทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 2566/2023 เที่ยวฟิลิปปินส์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE262 : โปรแกรมทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน (BI)

DE262 : โปรแกรมทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน (BI)
Royal Brunei (BI)

Orchid garden Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
11.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei )โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei  ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่
​17.15 น. 

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไนเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ตให้ท่านได้เลือกซื้อขนมหรืออาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย

​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก  โรงแรม Orchid garden Hotel  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2Tamu Market -ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana NurulIman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นชม Tamu Market นำท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวัง Istana NurulIman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯบนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุตประกอบไปด้วยโดมทำด้วยทองคำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้องสิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ำจำนวน 5 สระคอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสำหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจำนวน 500 ตัวโรงจอดรถขนาดจุ 110 คันห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คนและสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คนพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย

จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอกมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมืองบันดาร์เสรีเบกาวันสร้างขึ้นโดยสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดินซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไนซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ ปัจจุบันภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่ายเหมาะสมสำหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพรและยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอานมัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลีได้รับการขนานนามว่ามินิทัชมาฮาลออกแบบโดย CavalierreRudolfoNolli ชาวอิตาลีบริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับนับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งมัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน

จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ำนี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้  ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำ

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักOrchid garden Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3มัสยิด JameAsrHassanilBolkiah - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - บรูไน - มะนิลา
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง25 ปีแห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบันมัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไนและมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไนโดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลกอาทิเช่นหินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรียเป็นต้นเริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วยห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายหญิง,โดมทองคำจำนวน 29 อันบันไดทางขึ้น 29 ขั้นโคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญีฮัสซานัลโบลเกียห์มูอิซซัดดินวัดเดาละห์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่29 องค์ปัจจุบันของบรูไน

นำท่านชมจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​18.40 น.

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ที่ยาย่าซันคอมเพล็กซ์เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญใจกลางเมืองบรูไนมีทั้งสินค้าพื้นเมือง,ของโบราณไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศฟิลิปปินส์

นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบินรอยัลบรูไน ( Royal Brunei )เที่ยวบินที่BI685ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

​20.45 น.

เดินทางถึง สนามบินนิน อยอาเกียโน่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม Kimberly Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา
วันที่ 4มะนิลา - ตาไกไต - ชมวิวภูเขาตาอัล - Jeepney Factory - ช็อปปิ้งห้าง SM Mall - ชมโชว์พื้นเมือง
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตาไกไต (Tagaytay)ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลาระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงามเต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง

จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวPeople’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาไฟตาอัล (TaalVocano)เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไตและเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา

พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองนั่งรถ Jeepney ขึ้นสู่จุดชมวิว **รวมค่าบริการแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมะนิลา

​กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

จากนั้นนำท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิ้งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว้ชาวฟิลิปปินส์ได้นำมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นรถโดยสารเพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นพร้อมทั้งตกแต่งด้วยศิลปะลวดลายต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ซึ่งในปัจจุบันรถจี๊ปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้าง SM MALL เป็นห้างที่มีขนาดใหญ่และมีสาขาเยอะที่สุดในฟิลิปปินส์ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งเลือกซื้อของฝากกลับเมืองไทยอาทิเช่นมะม่วงอบแห้งป๊อปคอนหลากหลายรสชาติเป็นต้น

หลังจากนั้นนำท่านชมโชว์พื้นเมืองซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของ ชาวฟิลิปปินส์

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ 
​ที่พักโรงแรม Kimberly Hotel ระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา
วันที่ 5สวนไรซาล - อินทรามูรอส - โบสถ์ซานอะกุสติน - ป้อมปราการซานติอาโก - มะนิลา - กรุงเทพฯ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โฮเซ่ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปีค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์และเป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกสำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน

จากนั้นนำท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกรานภายในป้อมอินทรามูรอสถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนาจะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลางมีกำแพงล้อมรอบค่ายป้อมยามอย่างมิดชิดถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา

นำท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church)สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียวภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริกและประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสตินกับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่งใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมายไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน

จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิกซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรูเดิมเป็นป้อมของทหารสเปนปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์โฮเซ่ไรซาล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปี ค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปนป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงานที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนินอยอาเกียโน่ เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไน
​15.00 น  นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI684 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
​17.10 น  

เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไนเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

​18.30 น. 

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินรอยัลบรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

​20.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
  เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
  30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 25 USD /ท่าน/ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท 
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
 • หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy