ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แม่น้ำใต้ดิน 2566/2023 เที่ยวฟิลิปปินส์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE600 : ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แม่น้ำใต้ดิน 4 วัน 2 คืน (PR)

DE600 : ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แม่น้ำใต้ดิน 4 วัน 2 คืน (PR)
Philippine Airlines (PR)

CITYSTATE ASTURIAS HOTEL

เกาะปาลาวัน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งใหม่ ของฟิลิปปินส์
Underground River มรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1999 เป็นแม่น้ำใต้ดินที่มีความยาวที่สุดในโลก (8.2 กิโลเมตร)
Immaculate Concepcion Cathedral ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคาทอลิก
Plaza Cuartel ป้อมปราการเก่า อนุสรณ์สถานของทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - มะนิลา
20.00 น. 

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

22.50 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เที่ยวบินที่ PR733
วันที่สองมะนิลา - เปอร์โต ปริ้นเซซ่า - เกาะปาตัน - เกาลูลี่ - เกาะคาวลี่ - ทำกิจกรรมบนเกาะ
03.15 น. 

เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

06.50 น. 

นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะปาลาวัน เมืองเปอร์โตปริ้นเซซ่า โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR2781 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

08.10 น. 

เดินทางถึง เมืองเปอร์โตปริ้นเซซ่า เกาะปาลาวัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เกาะปาลาวัน เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหาดทรายขาวที่งดงาม อีกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติได้สมบูรณ์มากที่สุด และเป็นหนึ่งในจุดหมายของที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเที่ยวชมแม่น้ำใต้ดิน ซึ่งระบุเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งใหม่ ของฟิลิปปินส์

เช้า 

บริการอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮอนด้า หรือ Honda bay นำท่านดำน้ำบนเกาะต่างๆ เช่น เกาะปาตัน เกาะลูลี่ และเกาะคาวลี่ เป็นต้น

โดยเกาะแรกจะนำท่านเดินทางไปยัง เกาะปาตัน ซึ่งเป็นเกาะที่เงียบสงบ สวยงาม ห่างจากเกาะปาราวันไปไม่ไกลมาก (เตรียมชุดสำหรับว่ายน้ำด้วย สำหรับท่านที่ต้องการจะลงน้ำ) โดยนั่งเรือโดยสารประมาณ 30 นาที ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนหรือว่ายน้ำ ชมปลา สัมผัสน้ำทะเลอันใสสะอาด สวยงาม หรือเล่นกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น บานาน่าโบท พาราชูท ดำน้ำดูปลาต่างๆ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) โดยเกาะนี้ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักมากนัก ซึ่งทำให้ได้รับบรรยากาศแบบความเป็นส่วนตัวมาก

หลังจากนั้นนำท่านไปยัง เกาะลูลี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำแบบสน็อกเกิลลิ่งและพักผ่อนบนชาดหาด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน 
บ่าย 

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะคาวลี่ ซึ่งเป็นอีกจุดดำน้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการดำน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เปอร์โตปริ้นเซซ่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Asturias Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามเปอร์โตปริ้นเซซ่า - แม่น้ำใต้ดิน (Underground River) - ฟาร์มจระเข้
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินเปอร์โต - ปริ้นเซซ่า (Puerto - Princesa Subterranean River National Park ) หรือที่เรียกว่า Underground River นำท่านนั่งเรือลอดเข้าไปภายในถ้ำ

Underground River เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 และได้รับการจัดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1999  ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซนต์พอลทางตอนเหนือของเกาะปาลาวันถือเป็นแม่น้ำใต้ดินที่มีความยาวที่สุดในโลก ประมาณ 8.2 กิโลเมตร ลอดผ่านถ้ำหินปูนของเทือกเขาเซนต์พอลที่มีอายุกำเนิดมานานกว่า 20 ล้านปี ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ โดยในภายในถ้ำจะประกอบด้วยหินงอกหินย้อยต่าง ๆ

ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในถ้ำ ชมความงามของเหล่าบรรดาหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา
กลางวัน 

บริการอาหารกลางวัน 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เปอร์โต ปรินเซซาร์ หลังจากนั้นนำท่านชม ฟาร์มจระเข้ (Crocodile Farm) สถานที่ที่ท่านสามารถพบจระเข้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับสัตว์ป่านานาชนิด อาทิเช่น หมีขอตัวเล็กน่ารัก ฝูงนกแก้วสีเขียวสดใส อาศัยอยู่ในธรรมชาติที่รอให้ท่านมาสัมผัส

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Asturias Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคาทอลิก - Plaza Cuartel - Mitra's Ranch - ร้านขนม Baker’s Hill - มะนิลา - กรุงเทพฯ
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ มหาวิหารแห่งความศรัทธาของชาวเมืองเปอร์โต ปรินเซซาร์  Immaculate Concepcion Cathedral

Immaculate Concepcion Cathedral ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคาทอลิกและตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเมือง ถือได้ว่าเป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาที่สุดในเมืองนี้ โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่ทาด้วยสีฟ้าทั้งอาคาร ด้วยความสำคัญของโบสถ์และความศรัทธาของชาวคาทอลิกอันยาวนานที่มีต่อโบสถ์แห่งนี้ จึงมีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งโดยชาวเมืองในปี ค.ศ.1961

จากนั้นนำท่านเดินชมทัศนียภาพของ ลานประวัติศาสตร์ Plaza Cuartel

Plaza Cuartel ป้อมปราการเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวของทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระหว่างที่มีการปะทะกับกองทัพญี่ปุ่น โดยจะมีอนุสรณ์สถานตั้งตระหง่านตรงกลางลานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้อันร่มรื่น อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Don Schloat ทหารผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงเรื่องราวในอดีต

กลางวัน 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านชม Mitra's Ranch สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมือง เปอร์โต ปรินเซซ่าร์ แห่งนี้ ท่านสามารถชมวิวแบบพาโนราม่า อันสวยงามของเมืองเปอร์โต ปรินเซซาร์

จากนั้นพาท่านชม Baker's Hill ร้านขนมชื่อดังของเมือง เปอร์โต ปรินเซซ่าร์ ที่นี้มีเค้กและขนมปังอบมากมายให้ได้ชิม

15.10 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR2786 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR732 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

21.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
  **ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 15 USD ต่อท่านต่อทริป
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการ เข้า- ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการบริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้ สำหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy