ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE765 : โปรแกรมทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน (PR)

DE765 : โปรแกรมทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน (PR)

SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE765-01627-31 ธ.ค. 61Philippine Airlines (PR)19,900จองด่วน
DE765-01728 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62Philippine Airlines (PR)19,900เต็มแล้ว
DE765-01829 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62Philippine Airlines (PR)19,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เซบู
22.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ s เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2เซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Balayon Church - ลิงทราเซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินชอคโกแลต - Blood Compact Shire - เกาะเซบู
01.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
06.15 น. เดินทางถึง สนามบินเซบู   เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า

บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม

ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ

นำท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 – 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด 

จากนั้นนำเดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ นำท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแห่งนี้

จากนั้นนำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสำรวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นำเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทำการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทำการดื่มเพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 3เซบู - ออสล๊อบ - ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ - เซบู
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายใน โรงแรม

พบไกด์และรับฟังกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝั่ง จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบู

เดินทางถึงเมือง ออสล๊อบ นำท่านเข้ารับฟังอภิปรายสั้นๆเกี่ยวกับการว่ายน้ำกับฉลามวาฬ นำท่าน ว่ายน้ำแบบสน๊อกเกอร์ลิ่ง เพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนำกล้องถ่ายรูปกันน้ำถ่ายรูปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุญาตให้อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ  ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปคู่กับปลาฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด *หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า  15 ปีลงว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก*

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองเซบู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 4เซบู - กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนำท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม 

นำท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต

นำท่านชม โบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม บ้านโบราณ Yap-San Diego ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมและเครื่องตกแต่งภายในตามแบบฉบับชาวจีน พร้อมทั้งศึกษาอดีตความเป็นมาของเมืองเซบูในพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านพักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง บ้านโบราณยัป ซานดิเอโกนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดและหาชมได้เพียงที่เดียวใน Cebu บ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยที่ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนในช่วงทศวรรษที่ 1600 และต่อมาได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นอดีตของผู้ตั้งรกรากชาวจีนในเมืองนี้ ว่ากันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงจีนหลังแรกๆ ที่มีการสร้างนอกประเทศจีน ค้นพบการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและสเปนที่มีความแปลกแต่ก็ลงตัว และได้แทรกซึมเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์กว่าศตวรรษที่ผ่านมา

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู (Parian Monument) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยุคของอาณานิคมที่สเปนปกครอง  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง SM Mall ให้ท่านได้อิสระซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้นชื่อเมืองเซบู

ค่ำ อิสระอาหารเย็นให้เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
19.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบิน
21.25 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
วันที่ 5เซบู - กรุงเทพฯ
00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ19,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ19,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ19,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ19,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ19,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ19,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
  เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • กระเป๋าเดินทาง
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ1,000 บาท ต่อคน
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ)
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น) 
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิ เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy