ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE132 : ทัวร์เที่ยวเมืองกาญจน์ ห่มสไบ แช่ออนเซน 2 วัน 1 คืน (Van)

DE132 : ทัวร์เที่ยวเมืองกาญจน์ ห่มสไบ แช่ออนเซน 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดหินแท่นลำภาชี - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - ออนเซน
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
06.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

09.00 น.

เดินทางถึงจ.กาญจนบุรี นำคณะทัวร์เดินทางสู่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

นำท่านชมอุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้านหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ วัดหินแท่นลำภาชี กราบนมัสการหลวงพ่อทันใจซึ่งถูกตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งอยู่ระยะหนึ่ง ไม่มีการสร้างวิหารครอบอย่างที่เห็นทุกวันนี้ แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง มีอยู่หลายครั้งที่ผู้มากราบไหว้ประสบความสำเร็จเรื่องโชคลาภจึงมาสร้างวิหารครอบถวายในภายหลัง อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวมบัตรเข้าชม ค่าเปลี่ยนชุดไทย และแลกเงินสำหรับใช้จ่ายในเมืองมัลลิกา รศ.124)

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร (อาหารเซ็ทโต๊ะ)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ ริเวอร์แคววิลเลจแอนด์ออนเซ็น รีสอร์ท
14.00 น.

เดินทางถึง ริเวอร์แคววิลเลจแอนด์ออนเซ็น รีสอร์ท เช็คอิน เก็บสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นอิสระกับกิจกรรมภายในรีสอร์ทมากมายเช่น สระว่ายน้ำ 4 สระ, Walk Rally, นวดแผนโบราณ และแช่น้ำร้อนที่ Rock Valley Hot Spring ตามอัธยาศัย (ค่ากิจกรรมไม่รวมอยู่ในแพคเกจ ยกเว้นออนเซน)

18.30 น.

บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (อาหารเซ็ทโต๊ะ) ท่ามกลางบรรยากาศ สายน้ำ ขุนเขา หลังอาหารเชิญพักผ่อน ดื่มด่ำกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

วันที่ 2สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก (บุฟเฟ่) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี

นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจำพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ

12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร (อาหารเซ็ทโต๊ะ)

บ่าย

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ณ ร้านของฝาก ระหว่างทาง พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy