น้ำตกตาดหินยาว ทัวร์น้ำตกตาดหินยาว 2567/2024 ทริปน้ำตกตาดหินยาว เที่ยวน้ำตกตาดหินยาว เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE060 : ทัวร์น้ำตกตาดหินยาว อช. เขาใหญ่ [พักเต็นท์] 2 วัน 1 คืน (Van)Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว
น้ำตกตาดหินยาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แก่งซับหมาก - น้ำตกไทรคู่ - ตาดหินยาว
ชื่นชมความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำบนลานหินและมวลดอกไม้
สายน้ำที่ไหลไปตามหินทรายอันกว้างใหญ่ ลงสู่เบื้องล่าง เกิดเป็นน้ำตกเล็ก น้ำตกน้อย และแอ่งน้ำ ไปทั่วลานหิน 
เกิดเป็นทุ่งดอกไม้มากมาย เช่น เอื้องม้าวิ่ง สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน 
รวมทั้งกล้วยไม้ป่าหลายชนิด ต่างผลิดอกออกบานชูช่อรอการมาเยี่ยมเยือน
เดินป่า Camping พักผ่อนกับวันสบายๆ 2 วัน 1 คืน ... เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปกับเรา

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อช.เขาใหญ่ (ประจันตคาม) - แก่งซับหมาก - น้ำตกไทรคู่ - ตาดหินยาว
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) แถวนครนายก

จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นรถกระบะไปส่งยังจุดเดินเท้า (ในกรณีที่รถไม่สามารถไปรับ-ส่งเราต้องเดินจากหน่วยฯ) แล้วเดินผ่านทุ่งหญ้าคาเข้าสู่ป่าไผ่ ระหว่างทางถ่ายรูปเห็ดและดอกไม้ป่าสีสรรแปลกตา ลักษณะทางเดิน จะเดินลงเนินเขา

เที่ยง

ถึง แก่งซับหมาก

รับประทานอาหารกลางวัน (2) 

ข้ามแก่งอันเชี่ยวกราก แล้วเดินขึ้นเนินผ่านป่าไผ่ ถึง น้ำตกไทรคู่ เดินลงไปชมตัวน้ำตกกัน เดินเลยไปหน่อย ก็ถึงจุดตั้งแค้มป์บริเวณ ตาดหินยาว ซึ่งใกล้ๆ น้ำตกไทรคู่ เดินเที่ยวชมสายน้ำ และทุ่งดอกไม้บริเวณรอบๆ ลานหินอันกว้างใหญ่ หรือจะเล่นน้ำก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องระวังลื่นกันด้วยนะ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (3) ข้างแค้มป์ไฟ สังสรรค์กันตามอัธยาศัยและพักผ่อนตามสบาย
วันที่ 2 น้ำตกตาดหินยาว - เดินลงเขา - กรุงเทพฯ
เช้า ตื่นขึ้นมา จิบกาแฟ โอวัลติน ยามเช้า จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (4) ช่วยกันเก็บเต็นท์
สาย เดินทางกลับทางเดิม รับประทานอาหารกลางวัน (5) ถึงจุดนัดรถมารับไปส่งยังหน่วยฯ อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เย็น

แวะรับประทานอาหารเย็น ระหว่างทาง (มื้อนี้ตามอัธยาศัยครับ)

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ไม่เกิน 3 ทุ่ม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่ารถกระบะ ไปส่งยังจุดเดินเท้า
 • ค่าที่พัก 1 คืน (นอนเต็นท์) บนลานน้ำตกตาดหินยาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ค่าลูกหาบของส่วนกลาง และเต็นท์ ถุงนอน
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าลูกหาบของส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping น้ำตกตาดหินยาว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชื่นชมความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำบนลานหินและมวลดอกไม้ ผจญภัยระดับกลาง มือใหม่ไปได้แต่ต้องออกกำลังกายบ้าง
 • ชุดที่ใช้เดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมใส่สบาย
 • รองเท้ากันลื่น ดอกยางลึกๆ
 • ถุงกันทาก
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน ร่ม
 • ถุงนอน ชุดนอนที่อบอุ่น
 • รองเท้าแตะ
 • ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า) 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป (ถ้าได้แบบกันน้ำได้จะดีมาก)
 • น้ำตกตาดหินยาว ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีร้านค้า ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลย
 • น้ำตกตาดหินยาว ไม่มีห้องน้ำ เข้าป่าอย่างเดียว
 • น้ำตกตาดหินยาว มีน้ำให้อาบ ตามลำธารเล็กๆ ใสสะอาดมาก
 • ชุดเดินป่า ควรเป็นแขนยาวและขายาว
 • การเดินป่า ขึ้นเขา ควรมีร่างกายที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายต่อเนื่อง ประมาณ 1 เดือนก่อนเดินทาง
 • น้ำตกตาดหินยาว มีทาก เยอะหรือน้อย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศ ควรเตรียมถุงกันทากไปด้วย
 • การท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวังมากนัก เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้
 • การท่องเที่ยวฤดูฝน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างต้องใส่ถุงพลาสติกรัดหนังยางให้แน่นเพื่อกันน้ำ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy