ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE064 : ทัวร์บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (Van)

DE064 : ทัวร์บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดถ้ำเสือ - รักษ์คันนา - เมืองมัลลิการ ร.ศ.124 - บ้านอีต่อง
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี
6.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
09.30 น.

เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ รักษ์คันนา

รักษ์คันนา เป็นร้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจี ทำให้มีความโดดเด่น ล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขา และมองเห็นวัดถ้ำเสือที่ตั้งอยู่บนเขาด้วย

12.30 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านรักษ์คันนา (ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา) 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

(รวมค่าบัตรเข้าชม แต่ไม่รวมค่าเปลี่ยนชุดไทย และแลกเงินสำหรับใช้จ่ายในเมืองมัลลิกา รศ.124) 

นำท่านเดินทางสู่ บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก

เย็นเดินทางถึง บ้านอีต่อง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร ให้ท่านอิสระเที่ยวชมชุมชนบ้านอีต่องยามค่ำคืน สัมผัสธรรมชาติที่เงียบสงบ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธง - ช่องมิตภาพไทย-พม่า - น้ำตกจ๊อกกระดิ่น – สะพานข้ามแม่น้ำแคว (สะพานมรณะ) - ร้านบ้านแบม - กรุงเทพฯ
05.00 น.

ตื่นเช้าท่ามกลางอากาศเย็นสบาย อิสระทำภาระกิจส่วนตัว 

นำท่านเดินทางไปชม ทะเลหมอก และวิวมุมสูงที่ เนินช้างศึกฐานปฏิบัติการช้างศึก ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้จะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ ของบ้านอีต่องด้วยแล้วเดินทางสำรวจความสวยงามยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา

นำท่านเดินทางไปชมวิวฝั่งผม่าในมุมสูงที่ เนินเสาธงไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า โดยที่ทางการทหารไทยได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่า “เนินเสาธง”

นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป ชมวิว ช่องเขามิตรภาพ ไทย-พม่า

 
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม และสัมผัสวิถีชาวบ้านในชุมชนบ้านอีต่อง พร้อมเก็บเกี่ยวความประทับใจกลับบ้าน ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ชมความสวยงาม และสนุกสนานกับการเล่นน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี

เดินทางถึง ตัวเมืองกาญจนบุรี

นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจำพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ณ ร้านของฝาก 

นำท่านเดินทางสู่ Baan Bam Cafe & Bistro คาเฟ่โทนสีขาวสไตล์มินิมอล บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีครบทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่โฮมเมด ขนม และบิงซู พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

21.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ4มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • รองเท้าสวนสบาย รองเท้ารัดส้น
 • แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ครีมกันแดด 
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy