ทัวร์สุพรรณบุรี ตลาด 100 ปี สามชุก เที่ยวสุพรรณบุรี โปรแกรมทัวร์สุพรรณบุรี เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE067 : ทัวร์สุพรรณบุรี ตลาด 100 ปี สามชุก บึงฉวาก [One day trip] 1 วัน (Van)Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip 
ทัวร์สุพรรณบุรี - ตลาด 100 ปี สามชุก - บึงฉวาก (1 วัน)
เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียว พาตะลุยตลาด 100 ปี สามชุก - บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ - 
หมู่บ้านควายไทย - วัดพระนอน - วัดป่าเลไลย์ - หอคอยบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
เดินทางได้ทุกวัน แล้วแต่ท่านสะดวก รับส่งถึงหน้าบ้านท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ตลาด 100 ปี สามชุก - บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ - หมู่บ้านควายไทย - วัดพระนอน - วัดป่าเลไลย์ - หอคอยบรรหารแจ่มใส
06.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. สุพรรณบุรี
06.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
08.30 น. จุดแรกที่จะแวะกัน คือ ตลาด 100 ปี สามชุก ซึ่งเป็นตลาดชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม
10.00 น. มุ่งหน้าสู่ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ชมการแสดงของนักประดาน้ำ ให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2)
13.00 น. มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านควายไทย เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เชิญชมการแสดงความสามารถต่างๆ ของควาย และชมเรือนไทยต่างๆ
14.00 น.

หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ วัดพระนอน เพื่อสักการะพระนอนหงายแล้ว

จากนั้นพาท่านไปกราบไหว้ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

15.00 น.

นำท่านขค้น หอคอยบรรหาร-แจ่มใส ชมทิวทัศน์เมืองสุพรรณบุรี

ได้เวลาสมควร เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 13 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ท่องเที่ยว One Day Trip พาตะลุยตลาด 100 ปี สามชุก เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็เที่ยวได้
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • ร่มกันฝน
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy