ทริปเขาช้างเผือก ทัวร์เขาช้างเผือก 2567/2024 เที่ยวเขาช้างเผือก เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE065 : ทัวร์เขาช้างเผือก ทริปเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)

DE065 : ทัวร์เขาช้างเผือก ทริปเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)


** รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา และทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้จองโควต้าเองกับทางอุทยาน **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
22.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
23.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 บ้านอีต่อง - เดินป่า 8.5 กม. - จุดตั้งแค้มป์ - สันวัดใจ (สันคมมีด) - จุดสูงสุด ยอดเขาช้างเผือก
05.30 น. 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ บ้านอีต่อง

ให้เวลาท่านทำภารกิจส่วนตัว และบริการอาหารเช้า พร้อมรับข้าวห่อสำหรับมื้อเที่ยง

สาย 

เริ่มออกเดินทาง โดยระหว่างทางจะไม่ค่อยมีร่มไม้ใหญ่ และไม่มีน้ำ เราจะต้องแบกน้ำไปคนละ 2-3 ลิตร ระยะทางเดินเท้า 8.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชม. เส้นทางจะผ่านสันเขา ที่มีแต่ทุ่งหญ้า ไม่มีต้นไม้ใหญ่ แดดจะร้อน แต่ลมจะเย็น ควรสวมหมวกปีก หรือโพกผ้า และควรสวมเสื้อแขนยาวจะได้กันแดด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ หิวตอนไหนก็ทานกันตามอัธยาศัย)
บ่าย 

จะเดินถึง จุดตั้งแค้มป์ ซึ่งอยู่ห่างจากยอดเขาช้างเผือก 600 เมตร พักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้น เราจะ ปีนป่ายหรือ คืบคลานผ่าน สันวัดใจ หรือ สันคมมีด กันแบบมีเสียว แล้วเดินต่อขึ้นเขาอีกสองเนินระยะทาง 500 เมตร ไปที่ จุดสูงสุด ยอดเขาช้างเผือก (1,249 เมตร) นั่งพักผ่อน ถ่ายรูปดูวิวรอบตัวพอสมควร ก็เดินกลับแค้มป์

เย็น 

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน แบบแค้มป์ปิ้ง พร้อมพูดคุยกันตามประสาคนรักการท่องเที่ยว

แยกย้ายกันพักผ่อน หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ ... ZZzz

วันที่ 3 จุดตั้งแค้มป์ - เดินป่า 8.5 กม. - บ้านอีต่อง - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า

เริ่มเดินกลับลงเขา ก่อนที่แดดจะร้อน น่าจะใช้เวลาเพียง 3-4 ชม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

ให้เวลาท่านอาบน้ำแต่งตัว เตรียมพร้อมเดินทางกลับ กทม.
เย็น แวะซื้อของฝากและอิสระอาหารเย็น ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าที่พัก 1 คืน (นอนเต็นท์) บนเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 • ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 • ค่าลูกหาบของส่วนกลาง และเต็นท์
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าลูกหาบของส่วนตัว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping สันเขาช้างเผือก ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ผจญภัยระดับกลาง มือใหม่ไปได้แต่ต้องออกกำลังกายบ้าง
 • ชุดที่ใช้เดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมใส่สบาย
 • รองเท้ากันลื่น ดอกยางลึกๆ
 • ถุงกันทาก
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อกันหนาว, เสื้อกันฝน
 • ถุงนอน ชุดนอนที่อบอุ่น
 • รองเท้าแตะ
 • ไฟฉาย
 • ของใช้ส่วนตัว แป้งเย็น
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป(ถ้าได้แบบกันน้ำได้จะดีมาก)
 • บนเขาช้างเผือก ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีร้านค้า ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลย
 • บนเขาช้างเผือก มีห้องน้ำ แต่สภาพห้องน้ำต้องทำใจ
 • บนเขาช้างเผือก ไม่มีน้ำให้อาบ แนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกทำความสะอาดร่างกายแล้วโรยด้วยแป้งแทนการอาบน้ำ
 • เขาช้างเผือก มีลมแรงเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะกลางคืน
 • ชุดเดินป่า ควรเป็นแขนยาวและขายาว พร้อมสวมใส่ถุงมือ เพราะหญ้าคาสูงและคมมาก
 • การเดินป่า ขึ้นเขา ควรมีร่างกายที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายต่อเนื่อง ประมาณ 1 เดือนก่อนเดินทาง
 • การเดินป่าที่ เขาช้างเผือก ควรใช้ไม้เท้าค้ำยัน โดยเฉพาะตอนเดินลงเขา (ชันและลื่นมากๆ)
 • เขาช้างเผือก มีทาก เยอะหรือน้อย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศ ควรเตรียมถุงกันทากไปด้วย
 • เขาช้างเผือก มีลักษณะเป็นเขาหินปูน ต้นไม้ใหญ่จะน้อยมาก มักเป็นสันเขาแคบๆ ไม่แนะนำสำหรับใครที่กลัวความสูง
 • การท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวังมากนัก เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy