ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชลบุรี 2567/2024 เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE053 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชลบุรี 2 วัน 1 คืน (Van)รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.ชลบุรี 
06.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี
07.00 น. 

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

(บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)

09.00 น. 

เดินทางถึง วัดใหญ่อินทาราม วัดเก่าสมัยอยุธยาตามเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สักการะหลวงพ่อเฉย ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ และ ศาลาเก้าห้อง

10.30 น. 

เดินทางถึง วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (นาจาไท่จื๊อ)

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (นาจาไท่จื๊อ) เป็นที่ประดิษฐานขององค์สมเด็จพระมารดาองค์เทพเจ้าแห่งดวงดาว และองค์เทพเจ้าหน่าจา และความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เทพเจ้าทั้งหลาย

11.30 น. 

เดินทางถึง วัดอ่างศิลา

วัดอ่างศิลา วัดเก่าสมัยอยุธยา ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาล ที่ 4 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ พระอุโบสถ ที่ไม่มีช่อฟ้าใบระกา ประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีน และภาพเขียนภายในพระอุโบสถฝีมือของขรัวอินโข่ง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านวังมุข อ่างศิลา รับประทานอาหารทะเลสดๆ บรรยากาศริมทะเล
14.30 น. 

เดินทางถึง วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วัดที่คณะผู้สร้างตั้งใจสร้างถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอยู่ในการดูแลขององค์สมเด็จพระสังฆราช นำสมาชิกร่วม ทำบุญถวายสังฆทาน และสักการะขอพร พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ พลับพลาซีฟู้ด

เดินทางถึง ที่พัก พัทยา พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
วันที่ 2 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน - เขาแหลมปู่ - วัดสัตหีบ - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก จากนั้น Check Out และนำท่านเดินทางออกจากที่พัก
10.00 น. 

เดินทางถึง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปลี่ยนรถท้องถิ่น ขึ้นยอดเขาแหลมปู่เจ้า

สักการะ พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และชมวิวอ่าวสัตหีบ 360 องศา ชม พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน ฟังเรื่องราวความน่าสนใจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพาชมอย่างละเอียด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เรือนสักประดู่ ริมทะเล
13.30 น. 

เดินทางถึง วัดสัตหีบ หรือ วัดหลวงพ่ออี๋

สักการะพระประธานในพระอุโบสถ และรูปหล่อหลวงพ่ออี๋ ผู้สร้างวัดนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5

รับประทานอาหารเย็น ณ พลับพลาซีฟู้ด

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากจากชลบุรี

17.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • กิจกรรม ไหว้พระธาตุทั่วไทย สุขใจให้พลังชีวิต จังหวัดชลบุรี
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy