ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชัยนาท 2567/2024 เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE063 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชัยนาท 2 วัน 1 คืน (Van)

DE063 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชัยนาท 2 วัน 1 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว ไหว้พระธาตุ
ทัวร์ไหว้พระธาตุ ชัยนาท 2 วัน 1 คืน
กรุงเทพฯ - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ - ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา -
หัตถกรรมหุ่นฟางนก - หมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่ง - สวนนกชัยนาท - กรุงเทพฯ

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ - ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา - ห่มผ้าพระบรมธาตุ
06.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. ชัยนาท
07.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
10.30 น.

เดินทางถึง วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  วัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่ล้วนเป็นมงคล เช่น เจดีย์พุทธคยาจำลอง เจดีย์ศรีมหาราช ลานธรรมจักร มณฑปเรือนแก้ว ฯลฯ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านระเบียงเรือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จ.ชัยนาท

14.30 น. เดินทางถึง สุวรรณาการ์เด้น รีสอร์ท เก็บสัมภาระ ผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
15.00 น.

ล่องเรือ เจริญศรีนาวา ชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลงวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ร่วมห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ตามประเพณีโบราณชาวพุทธ ชมพระวิหาร และพระอุโบสเก่า และชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี

17.30 น. ล่องเรือเจริญศรีนาวา รับประทานอาหารเย็น เมนูปลาแม่น้ำสดๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศริมน้ำ สนุกสนานร่วมร้องเพลงผ่อนคลายกับคาราโอเกะบนเรือ
20.00 น. เดินทางกลับที่พัก สุวรรณาการ์เด้น รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2  หัตถกรรมหุ่นฟางนก - หมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่ง - สวนนกชัยนาท - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก จากนั้น Check Out และนำท่านเดินทางออกเดินทางสู่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
08.30 น.

เดินทางถึง แหล่งเรียนรู้หัตถกรรมหุ่นฟางนก บ้านหาดอาษา อ.สรรพยา สนุกรู้...ขั้นตอนการผลิตหุ่นฟางนก สัญลักษณ์เมืองชัยนาท ที่ใช้ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกประจำปี

11.00 น.

เดินทางถึง หมู่บ้านวัฒนธรรมลาวครั่งบ้านกุดจอก แหล่งชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของลาวครั่งอย่างเหนียวแน่น ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย ดนตรี อาหารพื้นเมือง งานประเพณี

12.00 น. รับประทานอาหารแบบพื้นเมือง หมู่บ้านกุดจอก
15.00 น.

เดินทางถึง สวนนกชัยนาท มีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย บรรยากาศร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติ และสัตว์นานาชนิด ชมพิพิธภัณฑ์ไข่นก ท้องฟ้าจำลอง ฯลฯ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าที่พัก 1 คืน
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ไหว้พระธาตุทั่วไทย สุขใจให้พลังชีวิต จังหวัดชัยนาท
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • ร่มกันแดด กันฝน 
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy