ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE049 : ทัวร์บึงกาฬ ภูทอก เจาะลึกบึงกาฬ 4 วัน 2 คืน (Van)

DE049 : ทัวร์บึงกาฬ ภูทอก เจาะลึกบึงกาฬ 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หนองคาย 
18.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย
19.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 ถ้ำสีธน - วัดอาฮงศิลาวาส - แก่งอาฮง - ภูลังกา - วัดถ้ำแสงธรรม - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูลังกา 
07.00 น. 

เดินทางถึง จ.หนองคาย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

08.00 น. 

เดินทางไป ถ้ำสีธน 

ถ้ำสีธน อยู่ภายในวัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม เต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ และเงียบสงบ มีโบสถ์ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ ถ้ำด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ปางปรินิพพาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขง

จากนั้นเดินทางไป วัดอาฮงศิลาวาส
และเดินทางไป แก่งอาฮง

แก่งอาฮง แก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสบ้านอาฮง ตำบลหอคำ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด กระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลาก และมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" แม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ300 เมตร ในฤดูน้ำลดและมีความกว้างราว 400 เมตร ในฤดูน้ำหลาก ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (2)
บ่าย 

เดินทางไป ภูลังกา - วัดถ้ำแสงธรรม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทางเดินขึ้นจะเป็น บันไดรูปพญานาค มีสองสีคือสีเขียวและสีทองจำนวน 290 ขั้น บรรยากาศเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

ชม หาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายทอดยาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง

18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น (3)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. 

เดินทางไป ภูทอก อำเภอศรีวิไล

ภูทอก ภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียนรอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มีที่พักเป็น เป็นสะพานเวียนรอบเขาความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่ 7 เป็นป่ารกทึบ (ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะนำชม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)
บ่าย 

เดินทางไป น้ำตกถ้ำพระ ระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความ อลังการของน้ำตกได้แต่ไกล

ลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประมาณ 10 นาที 
จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตก ระยะทางประมาน 300 เมตร 
ท่านจะพบกับ น้ำตกถ้ำพระ

น้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถเล่นน้ำได้ 
น้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ำ ณ บริเวณชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงาม

19.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น (6)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ - กรุงเทพฯ
05.00 น. นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อความสิริมงคล (หากไม่ไปก็อยู่ที่โรงแรมได้)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. 

เดินทางไป ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ

อิสระรับประทานอาหารที่ จ.อุดรธานี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. 

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 1 คืน โรงแรมเซ็นจูรี่ ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์บึงกาฬ เจาะลึกบึงกาฬจังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy