ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE046 : ทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม แม่น้ำสองสี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน (Van)

DE046 : ทัวร์สามพันโบก ผาแต้ม แม่น้ำสองสี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.อุบลราชธานี
18.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.อุบลราชธานี
19.00 น.ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหินสี - หาดหงส์ - หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ ณ บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี 

นำท่านเดินทางไปยัง หาดสลึง

นำท่านลงเรือเพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ ซึ่งมีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติ โดยเรือจะจอดให้ท่านได้ชมจุดต่าง อาทิเช่น ปากป้อง, ถ้ำนางเข็นฝ้าย, ถ้ำนางต่ำหูก, หาดหงษ์, หาดหินสี, หลักศิลาเลข, แก่งสองคอน, ภูเขาหิน และหาดแห่ และจุดที่เป็น ไฮไลท์คือ สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" ให้ท่านชมและถ่ายภาพจุดต่างๆ ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
(ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง ไป-กลับโดยจะลงและขึ้นเรือที่ท่าเรือ หาดสลึง)

***ช่วงฤดูฝนจะพาชม น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) และน้ำตกสร้อยสวรรค์ แทน

นำท่านออกเดินทางไปยัง หาดชมดาว ที่เที่ยวแห่งใหม่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก ซึ่งความสวยงามเทียบเท่ากับสามพันโบก เลยทีเดียวใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านได้เดินทางเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา

08.00 น.บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
09.00 น. 

เดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ชม ภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพ ซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อ

***หากเป็นช่วงฤดูฝน จะพาไปชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ "น้ำตกลงรู" 1 ใน Unseen Thailand

12.30 น. 

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป วัดถ้ำคูหาสวรรค์

นมัสการ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่เน่าเปื่อย ซึ่งปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว

เดินทางไป โขงเจียม

14.30 น. 

นำท่านชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี 

แม่น้ำสองสี เกิดจากการไหลมาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขง กับแม่น้ำมูล (โขงสีปูน มูลสีคราม)

นำท่าน Check in เข้าที่พักระดับมาตรฐาน เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น.นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์) เรืองแสง ให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) - วัดศรีอุบลรัตนาราม - ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ - วัดพระธาตุหนองบัว - กรุงเทพฯ
07.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก (หรือตลาดเช้าโขงเจียม)

Check Out ออกจากรีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองอุบลราชธานี

11.00 น.

นำท่านนมัสการพระแก้วบุษราคัม ที่ วัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองอุบลฯ ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลฯ

นำท่านเดินทางไป ซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอเป็นต้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านชมพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค ณ วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) 

วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) มีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว)เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ หอระฆังประดับเซรามิค พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมีและวิหารกลางน้ำเรือธรรมนาคราช หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวิหารกลางน้ำที่สร้างไว้กลางน้ำบนพญานาคราชรูปร่างคล้ายเรือส่วนหัวเป็นพญานาคราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหารกลางน้ำเป็นทางเดินด้านหางนาคราชและซุ้มประตูใหญ่ (ประตูโขง) เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร)ขนาดใหญ่ เมื่อไปถึงการจะเข้าไปในวัด ก็ต้องลอดท้องช้างที่เป็นประตูเข้าไปถือเป็นการสร้างศิริมงคลและสะเดาะห์ให้กับผู้ที่เข้าวัดทุกคน

14.00 น. 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองบัว หรือที่ชาวอุบลฯนิยมเรียก วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์”

วัดหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และมีสถาปัตยกรรม ที่งดงาม และน่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์ที่วัดแห่งนี้ นั่นคือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในเป็น ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากนั้นได้มีการบูรณะและสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์องค์ปัจจุบันครอบ องค์พระธาตุเดิมไว้ พระธาตุองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นองค์สีขาว ตัดกับลวดลายสีทองอย่างงดงามวิจิตรบรรจง ภายนอกเป็นภาพนูนต่ำที่องค์พระธาตุด้านนอก บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ด้านล่างรอบพระธาตุเป็นพุทธสาวกในบวรพุทธศาสนา ส่วนฐานรองรับองค์พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้วยพญานาค ครุฑและ ยักษ์สำหรับกำแพงแก้วทั้ง 4 ด้านประดิษฐานพระเจดีย์องค์เล็กไว้ทั้งสี่มุม ลวดลายเทพพนม เทวดาต่าง ๆ บนองค์พระธาตุเล็กนั้นก็มีความงดงาม ไม่แพ้กัน นอกจากนี้ด้านหลังของพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ มีพระวิหารภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน และพระพุทธรูปที่งดงามหลายองค์ นักท่องเที่ยวสามารถแวะไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.30 น.

แวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ณ ร้านลักษณาขาหมู อ.นางรอง หรือร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

24.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนแดนอีสาน ... อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประติมากรรมหินทราย ... สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • เสื้อกันหนาว (เฉพาะในช่วงฤดูหนาว)
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy