ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง ทัวร์ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 80 กิโลเมตร จ.น่าน 2567/2024 เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE012 : ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 80 กม. [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)

DE012 : ทัวร์น่าน ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง 80 กม. [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - น่าน
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2    บ้านสบมาง - ล่องแก่งน้ำว้า 
06.30 น.

เดินทางถึง จ.น่าน

เดินทางต่อไปยังจุดเตรียมพร้อม (บ้านทีมงานล่องแก่ง)

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ บ้านทีมงานล่องแก่ง

แล้วเตรียมสัมภาระ (ไม่เกิน 4 ก.ก. ต่อ 1 คน) แล้วเดินทางต่อไปยังจุดลงเรือ บ้านสบมาง

เช้า

เตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ สาธิตวิธีการล่องแก่ง และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เริ่มลงแก่ง ไม่เกิน 10.00 น. แล้วตะลุยกับความมันส์ทั้งวัน (40 กิโลเมตร)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) บริการอาหารกลางวัน ริมลำน้ำว้า ระหว่างการล่องแก่ง (อาหารกล่อง)

บ่าย

สิ้นสุดของการล่องแก่งวันแรก ถึงที่พัก ช่วยกันตั้งแค้มป์ ริมลำน้ำว้า จากนั้นแยกย้ายกันอาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ จุดพักแรม โดยฝีมือเซฟมืออาชีพ

วันที่ 3 ล่องแก่งน้ำว้า - พระธาตุแช่แห้ง - กรุงเทพฯ
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จิบกาแฟยามเช้า พร้อมเก็บภาพถ่ายท่ามกลางสายหมอกริมน้ำว้า และเก็บสัมภาระเตรียมตัวพบกับความมันส์ในวันที่สอง

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ จุดพักแรม

08.00 น.เตรียมพร้อมร่างกาย ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ กับเกมส์สนุกๆ พอให้ได้ยืดเส้นยืดสาย ก่อนตะลุยกับแก่งมันส์ๆ อีก 40 กม.
08.30 น. เริ่มต้นล่องแก่งในวันที่สอง
เที่ยง

สิ้นสุดการล่องแก่ง มีรถมารอรับพร้อมอาหารว่างรองท้อง และเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจ

จากนั้นเดินทางกลับไปบ้านทีมงานล่องแก่ง แยกย้ายกันทำภาระกิจส่วนตัว

บริการอาหารกลางวัน (5) ที่บ้านทีมงานล่องแก่ง

บ่าย 

เตรียมอำลาคณะทีมงานล่องแก่ง 

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ  พระธาตุแช่แห้ง ในตัว จ.น่าน

อิสระกับอาหารมื้อเย็นพร้อมซื้อของฝากคนทางบ้าน

18.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
01.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน (เต็นท์พร้อมถุงนอน)
 • ค่าอุปกรณ์การล่องแก่ง
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Adventure Tour - Camping ริมลำน้ำ ผจญภัยกับการล่องแก่งระดับ 2-3-4-5 ณ ลำน้ำว้าตอนกลาง
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy