ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ซากุระเมืองไทย พญาเสือโคร่ง 2567/2024 เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE032 : ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ซากุระเมืองไทย จ.เชียงใหม่ [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)

DE032 : ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ซากุระเมืองไทย จ.เชียงใหม่ [พักเต็นท์] 3 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
21.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 เชียงใหม่ - ขุนช่างเคี่ยน - หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ
05.00 น.เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นบริการอาหารเช้า (1) ชา กาแฟ ร้อนๆ แก้หนาว

จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางเข้าสู่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงามของซากุระเมืองไทยที่เรียงรายสองข้างทางกันจนเต็มอิ่ม
 
10.00 น.ออกเดินทางสู่ อ.แม่แตง
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (2) หลังอาหารแวะซื้อเสบียงที่ตลาดแม่มาลัย แล้วมุ่งหน้าสู่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ
14.00 น.
เปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถกะบะ เข้าไปที่หน่วยจัดการต้นน้ำฯ ด้านใน ระยะทางประมาณ 8-9 กม.

ช่วยกันตั้งแค้มป์ จากนั้นพาชมบรรยากาศของดอยสีชมพู ที่เต็มไปด้วย ดอกพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) ที่บานสะพรั่งเต็มทั้งดอย
 

เย็น
บริการอาหารเย็น (3) ยามค่ำคืน นั่งคุยนอนคุยทำความรู้จักกันเพื่อเพิ่มมิตรภาพของคนรักธรรมชาติ

พักเต็นท์ พร้อมเครื่องนอน หลังละ 2-3 ท่าน
วันที่ 3หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
06.00 น.บริการชา กาแฟ ร้อนๆ แก้หนาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่มีฉากหน้าเป็นดอกซากุระ มีวิวด้านข้างเป็นดอยหลวงเชียงดาว เดินชมความงามของดอยสีชมพู และถ่ายรูปดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ต้องแสงอาทิตย์ยามเช้า ดูแล้วช่างโรแมนติกและสวยงามเกินจะพรรณา
08.00 น.

บริการอาหารเช้า(4)

หลังจากนั้น ให้เวลาอิสระท่านได้ส่ง Postcard ถึงคนรัก หรือจะถ่ายภาพอีกครั้งก่อนอำลาดอยสีชมพู

เก็บสัมภาระ ออกเดินทาง ออกจากหน่วยฯ ด้วยรถกะบะ แล้วเปลี่ยนกลับเป็นรถตู้คันเดิม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เชียงใหม่

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นออกเดินทางกลับ กทม.

แวะช้อปปิ้ง ณ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
เย็นบริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลำปาง

หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ประมาณเที่ยงคืน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 • ค่าที่พัก 1 คืน (เต็นท์พร้อมเครื่องนอน ... ถุงนอน+ที่รองนอน)
 • ค่ารถท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่า Staff นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • ถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • Camping โรแมนติก ในดินแดนสีชมพู ... ซากุระเมืองไทย สบายๆ กับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • ถุงนอนและเครื่องกันหนาว
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy