ทัวร์น้ำตกทีลอซู เที่ยวน้ำตกทีลอซู ทริปน้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE038 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ถดูฝน เดิน 11 กม.] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE038 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ถดูฝน เดิน 11 กม.] 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก
21.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่สองอ.อุ้มผาง - ธารน้ำร้อน - ผาโว่ - ผาผึ้ง - ผาป่อง - ผาเลือด
07.00 น.

เดินทางถึง อ.อุ้มผาง

เข้าที่พัก (ห้องรวม 4-10 คน ไม่มีห้องคู่) เตรียมสัมภาระล่องแก่งผจญภัย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก

10.00 น.

เริ่มต้นล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของสองฝั่งลำน้ำ ระหว่างการล่องแวะชม น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายรุ้ง), ธารน้ำร้อน, ผาโว่, ผาผึ้ง, ผาป่อง, ผาเลือด

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (2) (ข้าวกล่อง)
14.00 น.

ขึ้นฝั่งที่ท่าทราย เตรียมตัวเดินเท้าจากท่าทราย เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ระยะทางเดินเท้า 11 กม. เดินประมาณ 3-4 ช.ม.) โดยสัมภาระทั้งหมดจะมีลูกหาบบริการตลอดเส้นทาง

18.00 น.

เดินป่าถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง พื้นที่ทีลอซู พักค้างแรม

(พักเต็นท์ 1 คืน พร้อมเครื่องนอน)

18.30 น.รับประทานอาหารเย็น (3) ณ จุดพักค้างแรม
วันที่สามน้ำตกทีลอซู - ท่าทราย - สบแม่ละมุ้ง
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (4) ณ จุดพักค้างแรม
08.00 น.เดินทางเท้า 1.5 กม. ประมาณ 30 นาที ไปยัง น้ำตกทีลอซู
08.30 น.เดินทางถึง น้ำตกทีลอซู อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย
10.30 น.เดินทางกลับ จุดพักค้างแรม เก็บสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ จุดพักแรม
12.30 น.เดินทางเท้าออกจาก เขตรักษาพันธุ์ป่าทีลอซู
15.30 น.

เดินทางถึง ท่าทราย 

เตรียมตัวล่องเรือ ช่วงที่สองกับสายน้ำแม่กลอง สัมผัสธรรมชาติ และความสวยงามของสองฝั่งลำน้ำแม่กลอง ผจญภัยกับ แก่งมอเกโด้

17.00 น.เดินทางถึง สบแม่ละมุ้ง รถยนต์รับกลับสู่ อ.อุ้มผาง เข้าที่พัก
18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

ชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็ก และช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายในราคาถูก

***หากทางที่พักมีนักท่องเที่ยว 40 ท่านขึ้นไป มีคาราโอเกะ บริการฟรี!!!!

วันที่สี่ ดอยหัวหมด - อ.แม่สอด - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย - กรุงเทพฯ
05.00 น.

ตื่นเช้า พร้อมรับเครื่องดื่มอุ่นๆ กาแฟ, โอวัลติน ก่อนนำท่านเดินทางโดยรถสองแถงของทางที่พัก ไปชม ทะเลหมอก ที่ ดอยหัวหมด

06.00 น.เดินทางถึง ดอยหัวหมด นำท่านเดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา เพื่อเก็บภาพความประทับใจ กับความสวยงามของ ทะเลหมอก ในทัศนียภาพ 360 องศา พร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้า
07.30 น.เดินทางกลับรีสอร์ท ระหว่างทางแวะชม ตลาดเช้าของชาวอุ้มผาง หรือทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เดินทางกลับ อ.แม่สอด
09.00 น.เดินทางไป น้ำตกพาเจริญ

รับประทานอาหารกลางวัน (8) (ข้าวกล่อง)
14.00 น.

เดินทางไป ตลาดริมเมย ตลาดขายของชายแดนพม่า ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องประดับต่างๆ มากมาย

นำท่านแวะ ตลาดดอยมูเซอ ตลาด ผัก ผลไม้ สดๆ ราคาถูก

แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร ที่ นครสวรรค์

24.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ไปกลับ กทม. - อุ้มผาง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ 1 คืน รีสอร์ท 1 คืน ห้องรวม 4-8 คน ทีวี พัดลม น้ำอุ่น มีห้องน้ำหลายห้อง)
 • ค่าเรือยางในการล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ารถยนต์ในพื้นที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์ Camping น้ำตกทีลอซู 1 คืน ล่องแก่งแม่กลอง แล้วกลับมาพักรีสอร์ท 1 คืน หน้าฝน แบบเดินเท้าเข้าน้ำตก (11 กม.) เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ พร้อมทั้งกายและใจ
 • รองเท้ากันลื่น รองเท้ารัดส้น
 • เสื้อกันฝนและกันหนาว
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ เช่นกางเกงขาสั้น ผ้ายืด ที่สะดวกในการเล่นน้ำ และล่องเรือยาง
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy