ทัวร์อุตรดิตถ์ ทะเลหมอกภูสะนาว ภูแลลาว เขื่อนสิริกิติ์ 2567/2024 เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE146 : ทัวร์อุตรดิตถ์ ทะเลหมอกภูสะนาว เขื่อนสิริกิติ์ 4 วัน 2 คืน (Van)ทัวร์อุตรดิตถ์ ทะเลหมอกภูสะนาว เขื่อนสิริกิติ์ 4 วัน 2 คืน

อุตรดิตถ์ - อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - ลับแล - น้ำตกแม่พูล - อ.บ้านโคก - ภูสะนาว - ภูแลลาว - อุทยานแห่งชาติสักใหญ่ - เขื่อนสิริกิติ์ - At 9 time Lake Camp - บ่อเหล็กน้ำพี้ - วัดพลอยสังวรนิรันดร์

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์
21.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  มุ่งหน้าสู่ จ.อุตรดิตถ์
22.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อุตรดิตถ์ - อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - ลับแล - น้ำตกแม่พูล - อ.บ้านโคก
05.00 น.เดินทางถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
07.00 น.

อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าในตัวเมืองอุตรดิตถ์

จากนั้นนำท่านเดินทางไปกราบสักการะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ตามประวัติ พระยาพิชัยหรือทองดี เกิดในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยามีความสามารถในชั้นเชิงทั้งมวยและดาบต่อมาได้เข้ารับราชการกับเจ้าเมืองตาก (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) คอยปราบข้าศึกที่มารุกราน (ประวัติโดยย่อเท่านั้น) และได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาตีเมืองพิชัยจนกระทั่งดาบซึ่งใช้ในการรบหัก (พ.ศ.2316) แต่ก็สามารถป้องกันเมืองเอาไว้ได้ (จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยที่เป็นบ้านเกิด) หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้สดุดีวีรกรรมของท่าน และสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญองอาจรักชาติ และความเสียสละนอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักระยะห่างประมาณ  1-200 เมตรยังมี พิพิธภัณฑ์อีกสองแห่งที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ (ใหญ่ที่สุดในโลก)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อำเภอลับแล นำชม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมืองวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลโดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลังอาทิสะพานไม้เข้าหมู่บ้านจัดแสดงเครื่องปั่นฝ้ายกี่ทอผ้าขนาดใหญ่บ่งบอกถึง วิถีการทอผ้าของสาวเมืองลับแลและในปัจจุบันอำเภอลับแลยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมเช่นผ้าตีนจกไม้กวาดติดอันดับของประเทศเครื่องสีข้าวโบราณ และยุ้งฉางแสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรือนการทำอาหารชาวลับแลหรือคนไทยภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมทำอาหารบนเรือนและอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองลับแลคือหมี่

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม น้ำตกแม่พูล เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนให้น้ำไหล ลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้ำตกธรรมชาติ สูงหลายชั้น สภาพโดยรอบนั้นมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงาม มีศาลานั่งพักผ่อนและร้านอาหารที่สามารถนั่งมองเห็นทิวทัศน์ของน้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับตัวเมืองอุตรดิตถ์ที่มีถนนเข้าถึงสะดวกสบาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ้านโคก

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
เย็นบริการอาหารเย็น (2) ณ ครัวบ้านเพลง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3ภูสะนาว - ภูแลลาว - อุทยานแห่งชาติสักใหญ่ - เขื่อนสิริกิติ์ - At 9 time Lake Camp
05.00 น.ตื่นเช้า ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ ภูสะนาว แหล่งรับทะเลหมอก แห่งใหม่ของอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ภูสะนาวความหมายหมายถึงสันเขาที่เชื่อมต่อกันจากเขาต่อเขา
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ภูแลลาว จุดชมวิวทะเลหมอกสวย ๆ ที่มีบรรยากาศและวิวทิวทัศน์น่าประทับใจ ทั้งยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ ของภูเขาน้อยใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งไทย ไล่ไปจนถึงวิวภูเขาสูงใหญ่ทางฝั่งเมืองไชยบุรี ประเทศลาว เลยทีเดียว
09.00 น.นำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า (3) พร้อมเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ เป็นอุทยานแห่งผืนป่าเบญจพรรณที่มีเนื้อที่ 22,000 ไร่  ไฮไลท์ คือ ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 1,000 ปี ซึ่งค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 สักใหญ่ต้นนี้ ลำต้นโต ขนาด 8 คนโอบ วัดโดยรอบได้ 948เซนติเมตร และความสูง 38.5 เมตร เนื่องจากส่วนยอดถูกลมพายุพัดหักแต่ลำต้นทั่วไปยังคงอยู่ในสภาพที่ดี
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เขื่อนสิริกิติ์ หรือที่เรียกกันในชื่อท้องถิ่นว่า เขื่อนท่าปลา จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกั้นแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เดิมอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานได้มอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในพื้นที่ของเขื่อนกว้างขวางและมีจุดท่องเที่ยวมากมายให้ได้พักผ่อนเพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติ  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนสุมาลัย สะพานเฉลิมพระเกียรติ บรมราชินีนาถ และวังมัจฉา เป็นต้น
 
บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านระเบียงน่าน

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก At 9 time Lake Camp

หลังเช็คอิน และเก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมภายในที่พัก เช่น พายเรือคายัก พายซับบอร์ด เป็นต้น
เย็นรับประทานอาหารเย็น (5) อิ่มอร่อยกับเมนูปิ้งย่าง ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทาง สมควรแก่เวลาเชิยทุกท่านพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 4บ่อเหล็กน้ำพี้ - วัดพลอยสังวรนิรันดร์ - กรุงเทพฯ
เช้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางอากาศเย็น และไอหมอกบนสายน้ำน่าน จิบเครื่องดื่มอุ่น ๆ พร้อม รับประทานอาหารเช้า (6) ท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำน่าน
09.00 น.เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ พร้อมออกเดินทาง

นำท่านเที่ยวชม บ่อเหล็กน้ำพี้ ซึ่งเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งเหล็กกล้า ที่นำมาทำพระแสงดาบตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมมีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ มีบ่อหนึ่งเรียกว่า “บ่อพระแสง” ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กจากบ่อนี้ โดยสงวนไว้ใช้ทำพระแสงดาบ สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น และ “บ่อพระขรรค์” เป็นบ่อที่ในสมัยโบราณมีช่างทำพระขรรค์ถวายพระมหากษัตริย์ ได้นำ แร่เหล็กน้ำพี้จากบ่อพระขรรค์ไปถลุงทำพระขรรค์

จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ จะมีพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อการจำลองเรื่องราว รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติเหล็กน้ำพี้ โดยจัดแสดงและจำลองให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนการตีเหล็กน้ำพี้ ตั้งแต่การขุดแร่เหล็กน้ำพี้จนตีเป็น ดาบที่มีความแกร่งและความคมเป็นเลิศ ดาบน้ำพี้จึงเป็นอาวุธคู่กายของขุนศึกและนักรบไทยในสมัยโบราณตลอดมา
11.00 น.นำท่านเดินทางยัง "วัดพลอยสังวรณ์นิรันดร์" เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม นำท่านไปไหว้ขอพรพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก ซึ่งมีพระนามว่า "พระสาระสุทธีมุณีนาถ" ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 19 เมตร และพญานาคคาบแก้วพันอยู่รอบองค์พระ มีทั้งพญานาคสีขาว สีทอง สีเขียว เพื่อให้สมหวังดังปรารถนา มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย ดั่งตำนานที่กล่าวไว้ว่าพญานาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์เรียกทรัพย์สินเงินทอง ให้แก่ลูกหลานบริวารที่กราบไหว้บูชา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก
บ่ายเดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะให้ท่านซื้อของฝาก และ รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ระหว่างการเดินทาง
 
20.00 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมัน และคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และปาร์ตี้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์ ดูแล นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy