ทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 3 วัน 1 คืน เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE035 : โปรแกรมทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 3 วัน 1 คืน (Van)

DE035 : โปรแกรมทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 3 วัน 1 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ทัวร์ดอยตุง แม่สาย วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 3 วัน 1 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย
19.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย
19.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2
เชียงราย – ดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยม เชียงแสน
07:00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
09.00 น. ถึง ดอยตุง พาท่านชม สวนแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง หากมีเวลาก็เข้าชม หอพระราชประวัติของสมเด็จย่า
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านข้าวซอย
13:00 น. เดินทางสู่อำเภอแม่สาย ชม แดนดินเหนือสุดในสยาม พร้อมช้อปปิ้งบริเวณ ด่านแม่สาย (หากใครจะข้ามไปฝั่ง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ให้แจ้งไกด์)
16:00 น.

มุ่งหน้าสู่ เชียงแสน

ถึงอำเภอเชียงแสน นำท่านชม จุดชมวิว ที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง สามประเทศอันเป็นจุดค้าขายฝิ่นแต่ครั้งอดีต

จากนั้นนำท่าน นมัสการพระเจ้าล้านตื้อ ตำนานพระที่ศักดิ์สิทธิ์ ของเชียงแสน

17:30 น. เดินทางสู่ เชียงราย ระหว่างทางผ่านเมืองเก่าเชียงแสน ท่านจะได้ชม ซากเมืองเก่าแก่โบราณ ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน
19:00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร สบันงา ชม การแสดงฟ้อนรำแบบล้านนา
20:00 น.

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมวังคำ

อิสระยามค่ำคืน ไนท์บาร์ซาร์ มีขายของฝากของที่ระลึก หรือชมการแสดงบนเวที ดนตรี การฟ้อนรำ โชว์ ณ ลานเบียร์

วันที่ 3วัดร่องขุ่น – วัดศรีโคมคำ - กว๊านพระเยา
07.00 น.

บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เตรียมตัว Check out

09:00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดร่องขุ่น ชมศิลปะของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่านจะได้เห็นวัดที่มีสีขาวงามสง่า และศิลปะที่โดดเด่น
12:00 น.

เดินทางถึง กว๊านพะเยา บึงธรรมชาติ ขนาดใหญ่สถานที่เพาะพันธุ์ปลา ชนิดต่างๆมากมาย

บริการอาหารกลางวัน (5) ริมกว๊านพระเยา เพื่อให้ได้บรรยากาศ

13:00 น.

สักการะพระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ และ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้าน

จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ

แวะ นครสวรรค์ อิสระอาหารเย็น ให้ท่านรับประทานตามอัธยาศัย

22:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนเมืองเหนือสุดในสยาม ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ชมดอกไม้นานาพรรณ พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน สบายๆกับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy