ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย อ่างขาง ดอยแม่สลอง โดยเครื่องบิน เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE087 : ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย อ่างขาง ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE087 : ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย อ่างขาง ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน (DD)
Nok Air (DD)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยอ่างขาง
04:30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

06:05 น. เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8352
07.15 น.

ถึงเชียงใหม่ เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหาร (1)

ออกเดินทางสู่ อ.แม่ริม

10.00 น.

ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก ณ ดอยม่อนแจ่ม สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่องถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพานอราม่า 360 องศาที่มีความสวยงาม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณฟาร์มกล้วยไม้ใบออคิด (บุฟเฟท์) (2)

จากนั้นออกเดินทาง

16.00 น.

เดินทางถึง ดอยอ่างขาง เข้าcheck inที่พัก  บนดอยอ่างขาง เดินเล่นเที่ยวชมตลาดแม้วตลาดชาวเขาบนดอยอ่างขางชิมชาสัมผัสวิถิชีวิตของชาวเขาบนดอยอ่างขาง นำเที่ยวชม สถานีเกษตรที่สูงโครงการหลวงดอยอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาวนานา ชนิด

18.00 น. อิสระอาหารเย็น หลังจากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรรยากาศสบายๆกับดาวเต็มฟ้าที่หาไม่ใด้จากในเมือง
วันที่สอง ดอยอ่างขาง - บ้านขอบด้ง - วัดท่าตอน - สวนส้มธนาธร - ดอยแม่สลอง
05.00 น.

นำชมทัศนียภาพแสงแรกยามเช้า ทะเลหมอกที่รายล้อมเทือกเขาสูงต่ำที่ที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ จุดชมวิวบ้านขอบด้ง

หลังจากนั้น รับประทานอาหารเช้า (3) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

11.00 น.

นำชม วัดท่าตอน ริมน้ำกก ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานในปางต่างมากมาย นำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมชมทัศนีย์ภาพน้ำกกและชายแดนพม่าในมุมสูง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ.ร้านอาหาร
13.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าชม สวนส้มธนาธร อำเภอแม่อายสัมผัสกับความเหลืองอร่ามของผลส้มที่ห้อยระย้าเต็มต้นอย่างใกล้ชิด แวะชิมและเลือกซื้อส้มผลใหญ่ๆที่พึ่งเก็บมาจากสวนใหม่ๆ

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง พาชมและชิม ไร่ชา 101 ให้ท่านได้เลือกหาซื้อชาชั้นดีจากดอยแม่สลอง
18.00 น.

นำท่านเข้าพัก คอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ดอยแม่สลอง - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - น้ำพุร้อนแม่ขจาน - เชียงใหม่
7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (6)

หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง ลงจากดอยแม่สลอง

10.00 น.

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทยลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้นประดับด้วยกระจก

11.00 น.

นำชม ไร่บุญรอด หรือ บุญรอดฟาร์ม จังหวัดเชียงราย (Boon Rawd Farm) สวยงามด้วยไร่ชากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่และอากาศดีตลอดทั้งปีในพื้นที่ใหญ่โต 6000 ไร่ขึ้นชื่อกับไร่ชา พุทธรามะเฟือง และพืชผลไม้หน้าหนาวหลากลายชนิด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่

15.00 น. นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ให้ท่านได้พักผ่อนกับจุดพักรถระหว่างทางด้วยกิจกรรมต้มไข่ 
17.00 น.

นำท่านหาซื้อของฝากจากเชียงใหม่ หลังจากนั้นรับประทานอาหาร เย็น (8) ณ ห้องอาหาร

หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

21.55 น. เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์  เที่ยวบินที่ DD 8327
23.00 น. ถึง กรุงเทพฯ ด้วยความสุขและความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • *** ต้องการเดินทางช่วง ศุกร์ , เสาร์   เพิ่มท่านละ 2,000  บาท***
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม       
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 • มัคคุเทศก์    
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว หรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า เนื่องจากทัวร์รายการนี้เป็นทัวร์ราคาพิเศษ
 • กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด
 • เสื้อกันหนาว  หมวก  ยาประจำตัว รองเท้าสวมใส่สบาย กล้องถ่ายรูป
 • โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy