ทัวร์ไหว้พระธาตุ แพร่ เชียงราย 2567/2024 เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE044 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ แพร่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน (Van)

DE044 : ทัวร์ไหว้พระธาตุ แพร่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - จ. พิษณุโลก - จังหวัดแพร่
06.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. พิษณุโลก

(บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)

07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย จ. พิษณุโลก

นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลกสองแคว

กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกราบขอพร พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

15.00 น. เดินทางไป จังหวัดแพร่
17.00 น. 

นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก

พัก โรงแรมแม่ยมพาเลส

18.30 น. 

เดินทางไป บ้านวงศ์บุรี

ชมความงามของคุ้มเจ้าหลวงเดิม

รับประทานอาหารเย็น ขันโตกในบรรยากาศล้านนา

20.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนสะสมพลังไว้เดินทางกันต่อในวันรุ่งขึ้น ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2  จ.พะเยา - กว๊านพะเยา - วัดติโลกอาราม - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดพระแก้ว 
06.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป จ.พะเยา

09.00 น. 

เดินทางถึง กว๊านพะเยา

เดินทางโดยเรือไป วัดติโลกอาราม วัดโบราณอายุกว่า500ปี กราบสักการะ หลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานในวัดกลางน้ำ

11.00 น. 

เดินทางถึง พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งสร้างเป็นบ้านเรือนไทย 36 หลัง ทาเป็นสีดำทั้งหมด เก็บของสะสม และผลงานศิลปะทุกแขนงของอาจารย์

เดินทางไป วัดร่องขุ่น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวศิลปิน
13.00 น. เที่ยวชม ขัวศิลปะ  สัมผัสความงามจากงานศิลปะ ของศิลปินเมืองเชียงราย
15.00 น.เดินทางถึง วัดพระแก้ว

ฟังตำนานการเดินทางพระแก้วมรกต และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด พระเจ้าล้านทอง พระหยกเชียงราย และชม พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว
17.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก

พัก คง การ์เด้นวิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารสลุงคำ
20.00 น. เดินเล่นชมไฟหอนาฬิกาเชียงราย หาของอร่อย เลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดินเชียงราย ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3  อ.แม่สาย - พระตำหนักดอยตุง -  วัดพระธาตุดอยตุง -  อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป อ.แม่สาย
10.00 น. 

เดินทางไป พระตำหนักดอยตุง  มีความสวยงามแบบไทยล้านนาผสมผสาน กับชาเลต์แบบสวิสเซอร์แลนด์

ชมห้องทรงงาน และห้องประทับของสมเด็จย่า เที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวพระตำหนัก
13.30 น. 

เดินทางถึง วัดพระธาตุดอยตุง

ร่วมพิธีสักการะและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ทำบุญขอพร เพิ่มพลังใจ ให้พลังชีวิต

17.00 น. 

เดินทางไป อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

กราบสักการะพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของล้านนา

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก คง การ์เด้นท์วิว รีสอร์ท ... พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 จ.อุตรดิตถ์ - วัดพระแท่นศิลาอาสน์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาวล้านนา - กรุงเทพมหานคร
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป จ.อุตรดิตถ์
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารม่อนลับแล
12.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางถึง วัดพระแท่นศิลาอาสน์

สักการะพระแท่นศิลาอาสน์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชาวล้านนา

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ไหว้พระธาตุทั่วไทย สุขใจให้พลังชีวิต แพร่ เชียงราย
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • ร่มกันแดด กันฝน 
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy