ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าวฉลาม อ่าวหินงาม อ่าวหินวง อ่าวม่วง เที่ยวภาคใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE077 : ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 4 วัน 2 คืน (รถโค้ชปรับอากาศ VIP + LOMPRAYAH EXPRESS BOAT)

DE077 : ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน 4 วัน 2 คืน (รถโค้ชปรับอากาศ VIP + LOMPRAYAH EXPRESS BOAT)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.ชุมพร
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร
21.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 เกาะเต่า 
06.00 น. 

เดินทางถึง ท่าเรือท่ายาง จ.ชุมพร ให้ทุกท่านได้ทำธุระกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

07.00 น. ออกเดินทางจาก ท่าเรือมุ่งสู่ เกาะเต่า โดยเรือ LOMPRAYAH EXPRESS BOAT
09.00 น. 

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเกาะเต่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก "เกาะเต่า รีเกิ้ล รีสอร์ท"

โรงแรมหรูกึ่งรีสอร์ทพร้อมด้วยสปา ตั้งอยู่บนชายหาดทางด้านตะวันตกของเกาะเต่า (แม่หาด) ให้ท่านเก็บสัมภาระ ผ่อนคลายอิริยาบถ

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารอิสระกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารติดชายหาด บาร์เครื่องดื่ม สปาและนวดแผนไทย รวมถึงศูนย์ดำน้ำระดับ 5 ดาวของ PADI ท่านสามารถเลือกที่จะพักผ่อนที่ชายหาดด้านหน้าโรงแรม หรือผ่อนคลายอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำ

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

พัก เกาะเต่า รีเกิ้ล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เกาะเต่า - เกาะนางยวน - อ่าวฉลาม - อ่าวหินงาม - อ่าวหินวง - อ่าวม่วง - เกาะนางยวน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. นำท่านลงเรือเพื่อไป ดำน้ำชมปะการัง สัมผัสธรรมชาติรอบๆ เกาะเต่า และ เกาะนางยวน
10.30 น. 

นำท่าน ดำน้ำชมปะการัง 

จุดแรกที่ อ่าวฉลาม สัมผัสกับธรรมชาติและความสมบูรณ์ของชีวิตใต้ท้องทะเล 
จุดที่สอง อ่าวหินงาม ชมความสวยงามด้วยแนวปะการังน้ำตื้น อันเป็นสุดยอดของท้องทะเลอ่าวไทย

12.30 น. 

ดำน้ำตื้นที่ อ่าวหินวง

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. 

ดำน้ำต่อที่ อ่าวม่วง

เดินทางไป เกาะนางยวน

ชมปลาหลากชนิดสีสวยๆ หาดทรายเนื้อละเอียดขาว น้ำทะเลใส นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้น จุดชมวิวของเกาะนางยวน ซึ่งเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นหาดทรายสามหาดเชื่อมต่อกันได้อย่างสวยงาม

15.30 น. เดินทางออกจาก เกาะนางยวน เพื่อกลับ เกาะเต่า
16.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแม่หาด และนั่งรถกลับโรงแรม
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

พัก เกาะเต่า รีเกิ้ล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เกาะเต่า - กรุงเทพฯ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. จัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเกาะเต่า
10.15 น. ออกเดินทางจาก เกาะเต่า โดยเรือ LOMPRAYAH EXPRESS BOAT
11.45 น. 

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร

รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP
 • ค่าเรือเร็วลมพระยา EXPRESS BOAT
 • ค่ารีสอร์ทที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวรอบเกาะเต่า-เกาะนางยวน
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ผจญภัยระดับกลาง เน้นดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy