โปรแกรมทัวร์เขาสก 2567/2024 นอนแพ 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวภาคใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE080 : ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน นอนแพสองคืน 4 วัน 2 คืน (Van)

DE080 : ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน นอนแพสองคืน 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.สุราษฎร์ธานี
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2  เขื่อนเชี่ยวหลาน - อุทยานแห่งชาติเขาสก - บ้านถ้ำผึ้ง - บ่อน้ำดันทรายดูด - ถ้ำน้ำลอด
06.00 น. 

เดินทางถึง จุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน

ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆกับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ ให้เวลาท่านทำธุระส่วนตัวและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

08.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเรือ

เดินทางไป ภูผาและลำธาร รีสอร์ท ชมบรรยากาศท่ามกลางขุนเขา และสายน้ำ

เดินทางไป อุทยานแห่งชาติเขาสก

เตรียมเดินทางตามหา ดอกบัวผุด ซึ่งโดยปกติแล้วจะสามารถพบได้ในช่วงเดือน พ.ย. - มี.ค. และแต่ละช่วงที่พบก็จะเดินใกล้ไกลไม่เท่ากัน บางช่วงอาจจะเดินไกลถึง 5 กม. หรือบางทีก็เดินแค่ 2- 3 กม. ก็พบแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านถ้ำผึ้ง

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป บ้านถ้ำผึ้ง บ่อน้ำดันทรายดูด และ ถ้ำน้ำลอด

15.00 น. 

นำพาท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยังที่พัก แพเพลินไพร เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำ พายแคนนู

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 3 ถ้ำน้ำทะลุ - เขาสามเกลอ - แพนางไพร - ถ้ำปะการัง 
07.30 น. 

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป ถ้ำน้ำทะลุ 

*ฤดูฝน ถ้ำน้ำทะลุจะปิดไม่ให้เข้า เนื่องจากป้องกันอันตรายจากน้ำหลาก
โดยจะพาไปชม ถ้ำประกายเพชร แทน (ในวันที่สอง) ซึ่งเป็นถ้ำน้ำลอดที่ทำให้คุณได้ผจญภัยกันแบบ กำลังสนุก ผู้เดินทางต้องเตรียมตัว เช่น ไฟฉาย รองเท้ารัดส้น ระยะทางเดินไปกลับประมาณ 6 กิโลเมตร

ต่อจากนั้นเดินทางไป ชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย

จากนั้นนำท่านชม แพนางไพร ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นำท่านไป ถ้ำปะการัง โดยต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. (รวมทั้งไปและกลับประมาณ 3 กม.) เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ แพทะเลใน 500 ไร่
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 4 พระธาตุไชยา - เพลินวาน - กรุงเทพฯ
06.00 น. นั่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ แพที่พัก
8.30 น. เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ แวะนมัสการ พระธาตุไชยา
12.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

แวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณสาหร่าย

แวะให้ท่านทานอาหารค่ำที่ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

เดินทางไปเพลินวาน "พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Life Museum) ของย่านการค้าวันวาน"

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

24.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน
 • ค่าที่พักบนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน 2 คืน พักห้องละ 2-4 ท่าน ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ห้องน้ำรวม
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ผจญภัยระดับกลาง ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy