แพคเกจทัวร์ ตะรุเตา หลีเป๊ะ เที่ยวภาคใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE128 : แพคเกจทัวร์ ตะรุเตา หลีเป๊ะ [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน

DE128 : แพคเกจทัวร์ ตะรุเตา หลีเป๊ะ [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน


Double Enjoy ภูมิใจเสนอ
แพคเกจทัวร์ ตะรุเตา หลีเป๊ะ [แพ็คเกจส่วนตัว เดินทางอิสระ เที่ยวได้ตลอดปี] 3 วัน 2 คืน


*เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป* (ราคาสำหรับคนไทย)
เริ่มต้นจาก หาดใหญ่

คณะเดินทาง 2-3 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 8,999 บาท
คณะเดินทาง 4-5 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 8,599 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 7,999 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน (ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน) ราคาท่านละ 7,599 บาท

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ 3,000 บาท

*วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบิน / บขส. / โรงแรมที่พัก ในตัวเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา - จ.สตูล - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street
..........จุดนัดพบ : สนามบิน / บขส. / โรงแรมที่พัก ในตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
..........ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
10.30 น.นำท่านลง เรือ Speed Boat เดินทางไป เกาะตะรุเตา

เดินทางถึงเกาะตะรุเตา ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล

เดินทางถึง เกาะไข่ ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอด ซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์
บ่าย

เดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ นำท่าน Check-in เข้าที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท หรือเทียบเท่านระดับเดียวกัน

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร / ห้องอาหารของที่พัก

อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตก ณ หาดซันไรท์ ตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ๆ ชมสินค้ามากมาย ของฝาก ของที่ระลึก หรือนวดสปาเพื่อผ่อนคราย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่ง หรือเลือกเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -  เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง
06.00 น.ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับที่พักทำธุระส่วนตัว
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น.นำท่านออกเดินทางด้วย เรือหางยาว / สปีดโบ้ท ไปสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (4) (อาหารกล่อง) พร้อมผลไม้ บนเกาะ
13.30 น.นำท่านเดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี
15.30 น.

นำท่านออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง

นำท่านเดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.30 น.นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - สนามบิน / บขส. / โรงแรมที่พัก ในตัวเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.00 น.นำท่านเดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วย เรือ Speed Boat
11.30 น.

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา ส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ สนามบิน / บขส. / โรงแรมที่พัก ในตัวเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันและคนขับ รับ-ส่ง หาดใหญ่-ท่าเทียบเรือปากบารา-หาดใหญ่
 • ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ และเรือหางยาว หรือ Speed Boat พาไปดำน้ำ 
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าแพคเกจดำน้ำ พร้อมอุปกรณ์
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ครีมกันแดด 
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy