ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวสามอ่าว หาดไม้ขาว เที่ยวภูเก็ต

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE123 : ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวสามอ่าว หาดไม้ขาว 4 วัน 2 คืน (Van)

DE123 : ทัวร์ภูเก็ต แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวสามอ่าว หาดไม้ขาว 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต
20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต - วัดพระทอง - เมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - จุดชมวิวสามอ่าว - หาดไม้ขาว - แหลมพรหมเทพ
เช้า

เดินทางถึง จังหวัดภูเก็ต แวะให้ท่านอิสระทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระทอง นมัสการ องค์หลวงพ่อพระทอง หรือ พระผุด (Unseen in Phuket) ตำนานอันเลื่องชื่อของภูเก็ต

นำท่านออกเดินทางชมบรรยากาศอาคารภายใน ตัวเมืองภูเก็ต ส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้างขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกีส”

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร เมนูขึ้นชื่อของภูเก็ต “หมี่ผัดฮกเกี้ยนใส่ไข่” เมนูขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต จะให้ดีต้องทานคู่กับหอมแดง และกากหมู

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยังวัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม ว่ากันว่าใครมาเที่ยวเมืองภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อแช่ม ก็เหมือนกับไม่ได้ไปเยือนภูเก็ต ด้วยเพราะความศักดิ์สิทธิ์และเกียรติคุณของพระคุณท่าน วัดฉลอง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยพ่อท่านแช่มในคราวชาวบ้านได้รับกำลังใจจากท่านนำชาวบ้านฉลองชนะกบฏอั้งยี่

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวสามอ่าว แบบ “พระจันทร์เสี้ยว” เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี่

นำท่านเดินทางไปชม UNSEEN PHUKET นำท่านไปสัมผัสเครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิดที่ หาดไม้ขาว  (ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชม ประมาณเดือน ธันวาคม-มีนาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทิศทางลม และไฟท์บิน)

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นั่นก็คือ แหลมพรหมเทพ ซึ่งตั้งอยู่ส่วนใต้สุดของเกาะภูเก็ต โดยลักษณะของแหลมแห่งนี้ จะเป็นเนินดินลดระดบยื่นลงไปในทะเล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พักผ่อนชมวิวตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ...............................................................................เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร 

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3Free Day [Option]
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อแพคเกจเที่ยว เพิ่ม
 • ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ, เรือเฟอร์รี่จากภูเก็ต ราคา 1,600 บาท
 • หาดกล้วย (เกาะเฮ) โดยเรือสปีดโบ้ท ราคา 1,500 บาท
 • เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ ราคา 2,500 บาท
 • เกาะรอก ราคา 2,700 บาท
 • เกาะราชา และ หาดกล้วย (เกาะเฮ) ราคา 1,900 บาท
 • เกาะไม้ท่อน ราคา 3,000 บาท
 • เที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ราคา 2,400 บาท
 • เที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ราคา 2,900 บาท
 • เที่ยวเกาะราชา+เกาะเฮ เรือสปีดโบ๊ท ราคา 1,000 บาท
 • เที่ยวเกาะรายา (ราชา) โดยเรือสปีดโบ๊ท ราคา 1,000 บาท
 • เที่ยวเกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ๊ท ราคา 850 บาท

หมายเหตุ: ราคาแพคเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบราคาก่อนทำการจอง

เย็นอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ ตั๋วเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหาร 1 มื้อ และรถรับส่ง
วันที่ 4ภูเก็ต - พระธาตุไชยา - ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ
07.00 น.บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น.

เก็บสัมภาระ Check out ออกเดินทางกลับ

และ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุไชยา

12.30 น.

บริการอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
แวะซื้อของฝากที่ ร้านคุณต้น และรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

23.00 น.เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ครีมกันแดด 
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy