โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน เที่ยวมองโกเลียใน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE766 : โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน (TG)

DE766 : โปรแกรมทัวร์จีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

GULEYAN COMMERCIAL YURT
HOHOT KAIYUAN MINGDU HOTEL
MARCO POLO PARKSIDE HOTEL
ROYAL INTERNATIONAL HOTEL

เข้าสัมผัสเสียงของความมหัศจรรย์ที่เนินทรายเสี่ยงซานวาน
ชมโชว์ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าที่น่าตื่นตาตื่นใจ
เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของสุสานเจงกีสข่าน นักรบชาวมองโกลผู้พิชิต

สัมผัสวิญญาณนักรบ ย้อนรอยดินแดนเจงกิสข่าน | ปักกิ่ง |  ถนนคนเดินเฉียนเหมิน |  เป่ยจิ่งฟาง |  เปาโถว |  สุสานเจงกีสข่าน |  เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซานวาน | เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน |  โชว์ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าพื้นเมือง | ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน | โชว์รอบกองไฟ | ชมโชว์มวยปล้ำ |  วัดต้าเจาซือ |  โฮฮอท | พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย |  สุสานหวังเจาจวิน | พระตำหนักนายพล |  วัดห้าเจดีย์ |  ทุ่งลาเวนเดอร์ 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE766-00212-17 ก.ค. 67Thai Airways (TG)59,900จองด่วน
DE766-00319-24 ก.ค. 67Thai Airways (TG)59,900จองด่วน
DE766-00409-14 ส.ค. 67Thai Airways (TG)59,900จองด่วน
DE766-00516-21 ส.ค. 67Thai Airways (TG)59,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน -  เป่ยจิ่งฟาง – Starbuck
07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์ H สายการบิน ไทย พร้อมอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าของบริษัทฯ
10.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614: 10.00 -15.45  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.45 น.

ถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเข้าสู่ ตัวเมืองปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยม เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศซึ่งบ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ***

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเฉียนเหมิน มีประวัติความเป็นมากว่า 600 ปี  ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและชิง ใช้เป็นเส้นทางเสด็จขององค์จักรพรรดิเพื่อไปทำพิธีบวงสรวงสวรรค์และสักการะหอฟ้าเทียนถาน ซึ่งสองข้างทางก็เริ่มขยายเป็นย่านการค้า มีอาคารรูปทรงโบราณ 2 สองชั้น ที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตก ซึ่งทั้งหมดถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ช้อปแบรนด์เนมชื่อดัง และธนาคาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จตุรัสเป่ยจิ่งฟาง เป็นศูนย์การค้าที่มีความทันสมัย มีสิ่งที่น่าสนใจและดึงดูดและภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกและมี STARBUCKS  มีร้านอาหารและบาร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  MARCO POLO PARKSIDE (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2รถไฟความเร็วสูง G2481 (09.27-13.01)  - เปาโถว - สุสานเจงกีสข่าน
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เปาโถว โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G2481 : 09.27 – 13.01 

เที่ยง  อาหารกลางวันบนรถไฟ
บ่าย 

เดินทางถึง เปาโถว หลังตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านชม สุสานเจงกีสข่าน ผู้เป็นมหาบุรุษนักรบและนักการเมืองแห่งภาคพื้นทะเลทราย ของชนชาติมองโกล ชมหอที่ระลึกเจงกีสข่าน สร้างด้วยทองคำ สุสานแห่งนี้ประกอบด้วยศาลเจ้าใหญ่ 4 หลัง แต่ละหลังมีลักษณะรูปแปดเหลี่ยมสูง 26 เมตร หลังคาออกแบบทรงมองโกล ประดับด้วยกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินสวยงาม ภายในศาลเจ้ากลางมีรูปปั้นในท่านั่งสูง 5 เมตร และภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกรของท่านเจงกีสข่าน นอกจากนี้ยังมีรูปเหยี่ยวขาวชื่อ ซูหลู่ติ้ง เชื่อกันว่าเหยี่ยวขาว เป็นเทพคุ้มครองบรรพบุรุษมองโกล ให้ท่านได้ชมบริเวณภายในซึ่งสุสานเจงกีสข่านที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครผู้ใดค้นพบเนื่องจากในสมัยก่อนชาวมองโกลมักนำศพของจักรพรรดินั้นแอบฝังไว้ไม่ให้ผู้ใดพบเห็นจนถึงบัดนี้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ROYAL INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – โชว์ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าพื้นเมือง - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - โชว์รอบกองไฟ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซาวาน ซึ่งอยู่ในเขตทะเลทราย KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาว ทางตอนใต้ของแม่น้ำเหลือง ระหว่างรอยต่อของที่ราบเขียวขจี กับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน้าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน 45 องศา   

นำทุกท่าน นั่งกระเช้า เพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้ว ให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ (รวมกระเช้าไป-กลับและรวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว)  จากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให้ท่าน ขี่อูฐเดินเรียงกันเป็นแถวท่องทะเลทราย (ค่าใช้จ่ายรวมในรายการแล้ว) ตามอัธยาศัย

แล้วทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย  เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน  ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมา เนินทรายประหลาดที่มีเสียงร้อง ขอเชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเอง  ท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว(บั้นท้าย) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของเผ่าฮื่อเอ่อตอซือ ที่มีประวัติสืบทอดมากว่า 700 ปี ที่ท่านไม่สามารถพบเห็นได้ที่ไหน ให้ท่านได้ชื่นชม

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง  นำท่านเที่ยวชมทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดขอบฟ้า เนื่องด้วยฟ้าฝนชุ่มฉ่ำในทุกปีตั้งแต่เดือน 5 – 9  ผืนหญ้าเขียวขจี เสมือนพรมเนื้อนุ่มที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยดอกไม้ป่า ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 ส่วนของเมืองโฮฮอท  เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี

ค่ำ 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
*ชมการแสดง “ระบำเชิญสุรา” และการแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล

 **มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ ค่ำนี้ท่านจะได้พักในกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว)ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง(ควรนำไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย) 

ที่พัก กระโจม GULEYAN COMMERCIAL YURT หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ชมโชว์มวยปล้ำ (รวมค่าใช้จ่ายในการชมการขี่ม้า ,โชว์มวยปล้ำ ) – วัดต้าเจาซือ – ร้านขายสินค้าพื้นเมือง - โฮฮอท
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนชาวมองโกล ที่มีชีวิตเรียบง่ายในการเป็นอยู่พักในกระโจม ดำเนินชีวิตประจำวันโดยการ เลี้ยงแพะ,แกะ,ม้าและอูฐ ให้ท่านได้ ชมการแสดงโชว์มวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ (รวมค่าใช้จ่ายแล้ว)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

หลังรับประทานอาหารจากนั้นนำท่านไปยัง วัดต้าเจา สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงินสูง 8.2 ฟุต  วัดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “วัดพระเงิน”  หน้าองค์พระมีเสาสีทอง 2 เสา แกะสลักสวยงามเป็นรูปมังกร อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้มีจักรพรรดิ(คังซี) เคยเสด็จมาเยือน

จากนั้นนำท่าน แวะร้านขายสินค้าพื้นเมืองของมองโกเลีย  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากเป็นที่ระลึกแก่คนทางบ้านตามอัธยาศัย

​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่HOHOT KAIYUAN MINGDU HOTEL (5 ดาว)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย – สุสานหวังเจาจวิน – พระตำหนักนายพล – วัดห้าเจดีย์
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย  สร้างขึ้นใจกลางเมืองฮูเหอเฮาเทอะ สร้างในปีค.ศ.1957 ใช้  พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร แบ่งทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดแสดงวัตถุโบราณของมองโกเลียใน ส่วนที่ 4 จัดแสดงสิ่งมีชีวิต และชาวมองโกเลียในสมัยโบราณ ส่วนที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณของชนเผ่า ส่วนที่ 4 จัดแสดงวัตถุโบราณของประวัตศาสตร์มองโกเลีย นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมศิลปะร่วมสมัย ดำเนินการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมการขาย เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาของมองโกเลียที่เน้นความทันสมัยและศิลปะร่วมสมัย เริ่มจากจุดเริ่มต้น 20 ศตวรรษถึงปัจจุบัน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานหวังเจาจวิน  หรือ สุสานเขียว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวนั้นทุ่งหญ้ามองโกเลียดอกไม้ร่วงโรยหมด มีเฉพาะสุสานหวังเจาจวินเท่านั้นที่มีดอกไม้ปกคลุมเป็นสีเขียวเต็มไปหมด อีกทั้งในแต่ช่วงเวลานั้นจะมองเห็นสุสานนั้นเป็นในแบบต่างๆไป เช่น ช่วงเช้า มองเห็นสุสานเป็นรูปภูเขา ช่วงเที่ยงมองเห็นสุสานเป็นรูประฆัง และในช่วงเย็นจึงจะมองเห็นเป็นสุสาน  สุสานแห่งนี้มีความสูงถึง 33 เมตร “หวังเจาจวิน”   เป็น 1 ใน 4 สาวงามของจีนในสมัยโบราณ เดิมเป็นนางสนมของฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่น และอาสาไปเป็นชายาของประมุขเผ่าซุงหนู เนื่องจากซุงหนูเป็นพวกที่ชอบรบกวนความสงบสุขของประเทศจีน เพื่อเป็นการประสานไมตรีระหว่างชนชาติฮั่นและเผ่าซุงหนูนับได้ว่าเป็นสตรีที่มีความสำคัญต่อประเทศจีน จากนั้นนำท่านไปชม พระตำหนักนายพล ซึ่งเป็นที่เป็นที่อยู่อาศัยของท่านนายพลในอดีต เป็นคฤหาสน์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 

นำชม วัด 5 เจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบเจดีย์ได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือที่ประณีตอ่อนช้อย แสดงถึงอารยะธรรมที่เก่าแก่โบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจีน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HOHOT KAIYUAN MINGDU HOTEL (5 ดาว)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง D1004 (08.09-10.47) – ทุ่งลาเวนเดอร์   – กรุงเทพฯ (TG615 : 17.05 – 21.15 )
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D1004

10.47 น.เดินทางถึง ปักกิ่ง  หลังตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไปยังทุ่งลาเวนเดอร์ ที่เปล่งดอกผลิบานออกมาสวยงามตระการตาให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายภาพความงามของดอกลาเวนเดอร์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเตรียมตัวกลับยังประเทศไทย

17.05 น.นำท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG615:17.05 – 21.15 น.
21.15 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 •  ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน
 • วางเงินมัดจำท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy