ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE539 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน (CX)

DE539 : โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน (CX)
Cathay Pacific (CX)

DORSETT TSUEN WAN HOTEL

 มหัศจรรย์ ... ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้ง

กระเช้านองปิง | พระใหญ่เทียนถาน | หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง | ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท | มาเก๊า | เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล | จัตุรัสเซนาโด้ | ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล | วัดเจ้าแม่กวนอิม | เดอะเวเนเชี่ยน | เกาะฮ่องกง | เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ | วัดแชกง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE539-00919-22 ก.ค. 67Cathay Pacific (CX)27,999จองด่วน
DE539-01026-29 ก.ค. 67Cathay Pacific (CX)27,999จองด่วน
DE539-00819-22 ก.ย. 67Cathay Pacific (CX)25,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท 
05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย เที่ยวบินที่ CX700 ** ไฟล์ทบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยน กรุณาเช็คเวลาบินในตารางพีเรียดก่อนทำการจอง **
​12.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ 
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง พาท่านขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงที่อยู่บนยอดเขา Muk Yue บนเกาะลันเตา ชมวิวมุมกว้าง 360 องศาของท้องฟ้า พื้นดิน และท้องทะเล ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร

นมัสการ พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก  3 ชั้น  ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และด้านล่างประดับด้วยรูปปั้นเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร เชื่อกันว่า ..ใครได้ไปขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน.. หากสัมฤทธิ์ผลก็มาจุดธูปขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้ว ในบริเวณนี้ยังมี สัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีน หงส์ เต่า มังกร และ กิเลน ตามความเชื่อ บางคนก็จะมาอธิฐานขอพรเพื่อให้โชคดี 

วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ถูกวิธี

 • ขอพรที่จุดประธานพร “จุดรับพรจากองค์พระใหญ่” ณ ลานอธิษฐาน
 • ให้ไปยืนตรงกลางบริเวณฐานวงกลม และจะมีวงกลมเล็กๆ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดขอพรที่ดีที่สุด
 • ยกมือไหว้มองไปหาพระใหญ่ บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน และตั้งจิตอธิษฐานขอพร

ขอพรเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และปรบมือ 3 ครั้ง หากมีเสียงสะท้อนกลับมาว่ากันว่าคำขอนั้นจะสมความปรารถนา

อิสระ ณ บริเวณ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยหยินหยาง”  บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกะทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซิตี้เกท เอ้าท์เลท เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

เย็น** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **
ที่พัก METROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ช พาทุกท่านข้าม สะพาน HZMB หรือ สะพานเชื่อมฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า สะพานข้ามทะเลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเกาะฮ่องกง จูไห่ และมาเก๊า โดยเป็นสะพานอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมชมวิวทะเลตลอดเส้นทาง

สักการะ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป ยื่นออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมาเก๊า บริเวณฐานดอกบัวของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นสถานที่จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ ยังว่ากันว่าเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ได้หันหน้าออกทะเล

นำท่านเดินทางไปยัง จัตุรัสเซนนาโด้ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของมาเก๊าที่ถูกปูพื้นด้วยโมเสกเล็กๆ สีขาวดำสลับกันเป็นลายคลื่นบนพื้นที่จัตุรัสกว้าง ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของจัตุรัสเซนาโด 'ลูกโลกโลหะ' ที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการรวมกันของ 2 วัฒนธรรม

ชมสถาปัตยกรรม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์ที่หลงเหลือเพียงซากกำแพงด้านหน้าจากการโดนไฟไหม้ถึง 3 ครั้ง แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะจนสวยงาม โดยที่ชั้นแรกเป็นประตูทางเข้าโบสถ์ที่เรียงรายด้วยเสาโบราณทรงโรมัน ประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่มาเก๊ากลายมาเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมไม่น้อย แถมยังได้สัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นยุโรปผสมผสานบรรยากาศความเป็นเอเชียได้เป็นอย่างดี

นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงอาภรณ์ด้วยชุดเจ้าสาวโบราณ ทำมาจากผ้าไหมที่มีความงดงามมาก มีความเชื่อกันว่า ..ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้เงินทองมั่งมี และมีโชคลาภ.. ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนที่ศรัทธานิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง

วิธีการไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกวิธี

 • บูชาด้วยเทียน 1 คู่ ปักซ้าย-ขวา
 • ธูปใหญ่ 3 ดอก ปักตรงกลาง 
 • จุดธูปเล็กทั้งกำ ปักกระถางละ 3 ดอก ทุกกระถางออกไปจนถึงหน้าวัด
เที่ยงบริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำทุกท่านไปยัง เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในมาเก๊า เหมือนจำลองความงามของ เมืองเวนิช ประเทศอิตาลี ทั้งเมืองมาอยู่ที่นี่ ทั้งเรือกอนโดล่า สถานที่ช้อปปิ้ง ลำธาร เหมือนแม้กระทั่งท้องฟ้า ตึก บ้านเรือน สะพาน คาสิโนสำหรับนักเสี่ยงโชค และที่นี่ยังเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของเอเชียอีกด้วย (ไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า)
เย็น** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **
ที่พักMETROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)
ตลอดทั้งวัน

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)

สามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบ One Day Trip หรือเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการเดินทางท่องเที่ยว 

** อิสระอาหารเช้า กลางวัน และเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ** 

ที่พักMETROPARK KOWLOON / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
​วันที่ 4เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกง • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” คงเป็นหนึ่งพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันเปิดทรัพย์” นั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดีในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง และออกเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป 

วิธีการไหว้ขอพรองค์แชกงที่ถูกวิธี

 • มื่อได้รับธูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้ว อันดับแรกให้ไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” บริเวณลานกลางวัดแชกง เพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป โดยหันหน้าออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ นำธูปไปปักที่กระถาง โดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก
 • มื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชกง ตอนอธิษฐานขอพรให้มองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นและตังใจ
 • ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิฐานแล้วใช้มือหมุนที่กังหัน 3 ครั้ง ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลองอีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน

เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้  แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว

และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! ชาบู ชาบู 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.05 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CX701
18.15 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ27,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ26,999 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ27,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ27,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ26,999 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ25,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ25,999 บาท
เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ24,999 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป แบบตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

 • ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินห้องพักเดี่ยว)

 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Carry-on 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

 • ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือหรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 • ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีเกินกว่าสายการบินที่กำหนด

 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลากล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/รัฐบาลฮ่องกง มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม

 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมหนังสือรับรองภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ และค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินฮ่องกง (หากรัฐบาลของทั้งสองประเทศมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ)

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 • ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง

 • ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

 • ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)

 • การจองทัวร์:

ชำระมัดจำ 10,000 บาท  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  ส่วนที่เหลือชำระทันที ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

 •  การเจ็บป่วย:

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน 7 วัน ก่อนเดินทาง กรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 • กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป บริษัทฯคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

 

ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

ยกเลิก/เลื่อนการเดินทางก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 • หากไม่มีห้องพักประเภท TRIPLE ROOM (TRP) กรณีเดินทาง 3 ท่าน จะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง หากมีเด็กอายุไม่เกิน 3- 11 ปีบริบูรณ์ ร่วมเดินทางด้วยและมีความประสงค์จะพักกับผู้ปกครอง ต้องทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการจองเท่านั้น พร้อมระบุต้องการพักแบบใด (เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง) 
 • บริษัทฯ จะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทเอเจนซีที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น หากมีการแจ้งเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทาง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพักได้
 • กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง (เครื่องสำอาง อาหารเสริม หรืออื่นๆ) และชาวต่างชาติ ต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด
 • ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง (รวมถึงฝั่งมาเก๊า เซิ่นเจิ้น และจูไห่) ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวลรี่ ร้านหยก ร้านยา ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
 • เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000 HK$/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ 
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย /หน่วยงานอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งฮ่องกงปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง) อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • โปรแกรม โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือประกาศเลื่อนเที่ยวบินออกไปจนกว่าจะสามารถเดินทางได้ อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศฮ่องกงได้ หรือในกรณีเกิดอุบติภัยทางธรรมชาติระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในประเทศฮ่องกง ทำให้คณะไม่สามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมได้ ซึ่งเหตุสุดวิสัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบและความควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะยึดประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกง และความปลอดภัยของคณะเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนคำประกาศเตือน หรือจากความประมาทของตัวท่านเอง ** บริษัททัวร์ในประเทศไทยและฮ่องกง รวมถึงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยและฮ่องกง จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ** 
 • ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับทุกเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • ㆍ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียว กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

  ㆍ คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการเดินทางกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่

  ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

  ㆍอัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษกรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสรในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  ㆍเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

  ㆍบริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  ㆍเที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  ㆍกรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

  ㆍกรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

  ㆍหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)

  ㆍ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงานการก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม

  ㆍในกรณีถูกปฎิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  ㆍ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์

  ㆍหากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพระค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

  ㆍหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  ㆍตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงินหรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว

  ㆍเมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

  ㆍกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  ㆍในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตราป็มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  ㆍผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

  ㆍกรณีมี "คดีความ" ที่ไม่นุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  ㆍกรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบูชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy