ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง จอร์จทาวน์ คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 2567/2024 เที่ยวมาเลเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE299 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง จอร์จทาวน์ คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (SL)

DE299 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง จอร์จทาวน์ คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (SL)
Thai Lion Air (SL)

AWANA HOTEL
Cameron Heritage
Penang Sentral Georgetown

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” วัดไชยมังคลาราม ชมสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่ วัดธรรมิการาม 
 ชมเมืองจอร์จทาวน์ ชมศิลปะกำแพงย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ต้นตำหรับอาหาร STREET FOOD อันลือลั่น
 วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดเค็ก ลก ซี
 เข้าชมจุดชมเมืองปีนัง อุทยานแห่งชาติ Penang Hill
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า,ไร่ชา 
  เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
  เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
  สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE
  ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
  เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER

  พักที่ ปีนัง 1 คืน / คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน
   ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE299-01120-23 มิ.ย. 67Thai Lion Air (SL)12,999จองด่วน
DE299-01219-22 ก.ค. 67Thai Lion Air (SL)13,999จองด่วน
DE299-01326-29 ก.ค. 67Thai Lion Air (SL)13,999จองด่วน
DE299-01409-12 ส.ค. 67Thai Lion Air (SL)13,999จองด่วน
DE299-01914-17 ก.ย. 67Thai Lion Air (SL)12,999จองด่วน
DE299-01511-14 ต.ค. 67Thai Lion Air (SL)13,999จองด่วน
DE299-02024-27 ต.ค. 67Thai Lion Air (SL)12,999จองด่วน
DE299-02114-17 พ.ย. 67Thai Lion Air (SL)11,999จองด่วน
DE299-01605-08 ธ.ค. 67Thai Lion Air (SL)13,999จองด่วน
DE299-01729 ธ.ค. 67-01 ม.ค. 68Thai Lion Air (SL)14,999จองด่วน
DE299-01830 ธ.ค. 67-02 ม.ค. 68Thai Lion Air (SL)14,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง  
04.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร1 ROW 8 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
06.10 น.เดินทางสู่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL702
07.40 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่

จากนั้นนำทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” และนำชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ ผ่านชมป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศิลปะกำแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต”ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว เป็นเมืองมรดกโลกคู่กับเมืองมะละกา ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่งดงามไว้ได้อย่างครบถ้วน ไฮไลท์สำคัญคือ ภาพวาดสตรีทอาร์ต  (Street Art) ที่ถ่ายทอดความเป็นเอเชียสะท้อนวิถีชีวิตของชาวปีนัง ผ่านภาพวาดเพิ่มสีสันสร้างเสน่ห์ให้จอร์จทาวน์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักPenang Sentral Georgetown / Cititel Express  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ - คาเมร่อนไฮแลนด์ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุด เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน  (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill)  หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ทำให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ด้วย (รวมค่าบัตรแบบ NORMAL LANE)  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็น ชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรก คือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรมแม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้ นำท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา 

นำท่านแวะชม น้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักCameron Heritage หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ตลาดเช้า - ฟาร์มผึ้ง - ไร่ชา Cameron Valley Tea House - เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา นำชม ตลาดเช้า แวะซื้อของพื้นเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น พาท่านชมไร่ “สตรอเบอร์รี่” ที่ถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่อยู่เป็นจำนวนมากฟาร์มสตรอเบอร์รี่ในคาเมรอนฯ ฯ มีทั้งฟาร์มเล็กๆของชาวบ้านฟาร์มปลูกสตรอเบอร์รี่ที่นี่จะต่างจากเมืองไทยเรา คือที่คาเมรอนส่วนใหญ่นิยมทำเป็นโรงเรือน แล้วทำโครงใส่ภาชนะปลูกสตรอเบอร์รี่เป็นชั้นๆ บ้างก็ปลูกในกระถางที่แขวนอย่างเป็นระเบียบ เก็บผลง่าย

จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม จากนั้นนำท่านแวะชม ไร่ชา Cameron Valley Tea House  ซึ่งที่นี่เป็นจุดแวะพักระหว่างทาง โดยเป็นไร่ชาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไร่ชาแบบเปิดให้เดินลงไปชมในไร่ได้ ภายในไร่จะมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินเที่ยว ไปถ่ายรูปเล่น (ไม่ร่วมค่าบัตรลงในไร่ชาประมาณ 5 RM)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY (โปรดเตรียมเงินค่านำกระเป๋าขึ้นกระเช้า 20 RM ในกรณีที่กระเป๋าใหญ่เกินขนาดที่ระบุไว้ ขนาดกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. หรือขนาดไม่เกิน 22นิ้ว)  

นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)

นำท่านแวะ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา 
จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***
ที่พัก

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ “FIRST WORLD” เทียบเท่า  3

**ข้อมูลสำคัญ**

1. ในกรณี คอนเฟิรมพัก โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง TWN หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง

2. เก็นติ้งช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 15°C - 20°C
(หมายเหตุ: หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน)
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วันรุ่งขึ้น
- First World Plaza เป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติ้งรีสอร์ต
- Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะอย่าง หรือซื้อบัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดได้
- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน้ำพุ ม้านั่งสำหรับพักผ่อน พุ่มไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมทั้งมีสวนผีเสื้อซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
- Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่สูงที่สุดในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติ้งไฮแลนด์ มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดับในยามค่ำคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony
- Casino ของเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 4วัดถ้ำบาตู - ตึกปิโตรนัส - พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา - สนามบิน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก  นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา

และนำท่านเข้าสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง

นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร

นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และกระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน 

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH
บ่าย

นำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) 

ปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

16.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน MALINDO AIR เที่ยวบินที่ OD522 
17.10 น.เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ12,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ12,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ12,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ11,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ11,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ11,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ14,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ14,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ14,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ14,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ14,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ14,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ14,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ14,399 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. + สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
 • หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY *พีเรียดราคาโปรโมชั่น 11,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้* พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

* หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย

 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 • ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 • หากทัวร์มีการยกเลิกเนื่องจากผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน คืนเงินเต็มจำนวน
 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป // 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วยจากเมืองไทย
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
  Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
  Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy