ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE299 : ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ ถ้ำบาตู 3 วัน 2 คืน (MH)

DE299 : ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ ถ้ำบาตู 3 วัน 2 คืน (MH)
Malaysia Airlines (MH)

First World Hotel
Nova Hotel Cameron Highlands

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) - คาเมร่อนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา
09.00 น.คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
11.05 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH785 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
14.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆมากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอันสวยงาม

นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ น้ำตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ำตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักNova Hotel Cameron Highlands หรือเทียบเท่า
วันที่ 2คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ - สวนลาเวนเดอร์ - เก็นติ้ง - ห้าง First World Plaza
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า

นำท่านชม สวนสตรอเบอรี่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก 

จากนั้นนำท่านชม เฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กับ บ้านผีสิง อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชค ซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน

ค่ำ**อิสระอาหารค่ำ เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว**
ที่พัก

First World Hotel หรือเทียบเท่า 

*** First World Hotel ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท เฉพาะที่ First World Hotel เท่านั้น ***

วันที่ 3ถ้ำบาตู - ตึกแฝดปิโตรนัส - เมืองใหม่ปุตตราจายา - มัสยิดปุตรา - ช็อปปิ้ง Mitsui Outlet -กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) -  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำบาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจำปีไทปูซัม

ถ้ำหินปูนแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถ้ำหลัก ซึ่งใช้เป็นวัดและศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ำบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ำ นอกจากนี้ หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน รอบๆวัดคุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีถ้ำรามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้เที่ยวชม

นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึ้น 28 USD) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นำท่านชมจัตุรัสปุตรา

นำท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสินค้าแบรนด์ดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลทระดับพรีเมียม ทีมีสินค่าลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังนับร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสำอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา

ค่ำ**อิสระอาหารค่ำ เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว**
19.00 น.สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย
22.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
23.10 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
 • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 • โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
  กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  • ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
   • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
   • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
   • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจำนวนค่าทัวร์ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ เต็มจำนวนค่าทัวร์
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy