โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเลเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE748 : โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

DE748 : โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน (MH)
Malaysia Airlines (MH)

Cameron Heritage
FIRST WORLD HOTEL
IMPERIAL HERITAGE HOTEL

The Best Of Malaysia  Cameron Genting  ... 2 ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า,ไร่ชา 
  เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
  เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
  สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE
  ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
  เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER
  ไฮไลท์พิเศษ!!!! นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา
  พักที่ คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน / มะละกา 1 คืน 
   ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน

เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) บนตรงลงกัวลาลัมเปอร์

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE748-00723-26 พ.ค. 67Malaysia Airlines (MH)13,999ออกเดินทางแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – น้ำตกเลคอิสกันดา – ไร่ชา 
.........น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ไฟล์ที่ 1

05.40 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH797 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

08.55 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
ไฟล์ที่ 2

11.05 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,500 บาท ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
........ น.

เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้ นำท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCameron Heritage หรือเทียบเท่า
วันที่สองตลาดเช้า – ฟาร์มผึ้ง -ไร่ชา Cameron Valley Tea Houseน้ำตกเลคอิสกันดา - เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR  อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING  
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา นำชม ตลาดเช้า แวะซื้อของพื้นเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น พาท่านชมไร่ “สตรอเบอร์รี่” ที่ถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่อยู่เป็นจำนวนมากฟาร์มสตรอเบอร์รี่ในคาเมรอนฯ มีทั้งฟาร์มเล็กๆของชาวบ้านฟาร์มปลูกสตรอเบอร์รี่ที่นี่จะต่างจากเมืองไทยเรา คือที่คาเมรอนส่วนใหญ่นิยมทำเป็นโรงเรือน แล้วทำโครงใส่ภาชนะปลูกสตรอเบอร์รี่เป็นชั้นๆ บ้างก็ปลูกในกระถางที่แขวนอย่างเป็นระเบียบ เก็บผลง่าย

จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม

จากนั้นนำท่านแวะชมไร่ชา Cameron Valley Tea House  ซึ่งที่นี่เป็นจุดแวะพักระหว่างทาง โดยเป็นไร่ชาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไร่ชาแบบเปิดให้เดินลงไปชมในไร่ได้ ภายในไร่จะมีเส้นทางให้นักท่องเที่ยวลงไปเดินเที่ยว ไปถ่ายรูปเล่น (ไม่ร่วมค่าบัตรลงในไร่ชาประมาณ 5 RM)

นำท่านเข้าชม น้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND(ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.)

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่านำกระเป๋าขึ้นกระเช้า 35 RM/ เที่ยว ในกรณีที่กระเป๋าใหญ่เกินขนาดที่ระบุไว้ ขนาดกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. หรือขนาดไม่เกิน 22นิ้ว)

นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)

เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท  

ค่ำ *** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***
ที่พักFIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า” ประเทศมาเลเซีย

**ข้อมูลสำคัญ**
1. ในกรณี คอนเฟิรมพัก โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง TWN หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง
2. เก็นติ้งช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 15°C - 20°C

(หมายเหตุ: หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน)

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
 อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ 
- First World Plaza เป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติ้งรีสอร์ต
- Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะอย่าง หรือซื้อบัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดได้
- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน้ำพุ ม้านั่งสำหรับพักผ่อน พุ่มไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมทั้งมีสวนผีเสื้อซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
- Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่สูงที่สุดในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติ้งไฮแลนด์ มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดับในยามค่ำคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony
- Casino ของเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่สามวัดชินสวี-วัดถ้ำบาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตรนัส–ล่องเรือมะละกา
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก  นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา

และนำท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา 

นำท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร

นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน

นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH
บ่าย 

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร  ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และกระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  
นำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) 
ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรม

ไฮไลท์พิเศษ!!!! นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำมะละลา เมื่อเรือออกสู่แม่น้ำ คุณจะได้ชื่นชมความสวยงามของภาพปฏิมากรรมฝาผนัง ศิลปะท้องถิ่น และเพลิดเพลินกับบาร์ริมน้ำ ขณะอยู่บนเรือ ถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำของเมืองอันมีสีสันแห่งมะละกาแบบชิล ๆ

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักIMPERIAL HERITAGE HOTEL/ MALACCA ECO TREE HOTEL / MARVELUX HOTEL / ARISSA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4จัตุรัสดัชท์สแควร์  - St.Paul’s Church  – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำชมเมืองมะละกา จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้าชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รับการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะนำส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์

18.05 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH780 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
19.20 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ13,699 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ12,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ4,000 บาท
เด็ก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาท่านละ3,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ4,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
 • รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติรวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • **หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย**

  มัดจำท่านละ 7,000 บาท

  *** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
  พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

  *** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง***

  หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
  หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการปรับเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ หลังการจองทัวร์)

  1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก
  หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
  ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
  4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
  5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

   เงื่อนไขอื่นๆ : 

   • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
   • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป // 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วยจากเมืองไทย 
   • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยวหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
   • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
   • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน
    ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
    Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
    Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2 ห้อง
    โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
    ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
   • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15
    ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ
   • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม
    เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย,การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
   • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

   Address

   53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

   จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

   Contact Us

   Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

   Social Network

   Facebook : @DoubleEnjoyTravel
   Line : @DoubleEnjoy
   Instagram : @DoubleEnjoy
   Youtube : Double Enjoy Travel

    

   Add line DoubleEnjoy