โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ เที่ยวมาเลเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE904 : โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ 4 วัน 3 คืน [TG]

DE904 : โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ 4 วัน 3 คืน [TG]
Thai Airways (TG)

AWANA HOTEL
CHANCELLER
NEW YORK HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - เก็นติ้งไฮแลนด์
06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
08.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG415
11.55 น.

เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ

นำท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

นำท่านชม และ ถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 1
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY

นำท่านนั่ง กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กสำหรับ

พักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืนกรณีพักที่ FIRST WORLD HOTEL)

เชิญท่าน อิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนม ชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อต แมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค  *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ

เย็น***  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ที่พักAWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

(กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน)
วันที่ 2เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังอีสตาน่าไนการ่า - ถ่ายรูปตึกแฝด - มะละกา - ยะโฮร์บารู
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 2

นำท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางนำ ท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ

นำท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นำท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด

นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็น สินค้า ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 3
บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ชมความงดงาม ที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่านอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนำท่าน เดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อันเก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA ป้อมปืนที่โปรตุเกสสร้างขึ้นป้องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา 

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 4

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐที่อยู่ปลายแหลมมลายูที่เขตแดนติดกับประเทศสิงคโปร์

22.00 น.เดินทางถึง รัฐยะโฮร์
ที่พักNEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ยะโฮร์บารู - สิงคโปร์ - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - เกาะเซ็นโตซ่า - โชว์ SPECTRA LIGHT
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่ 5

นำท่านเดินทางสู่ ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ

นำท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริเวณอ่าวมารีน่า ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่งดงาม 

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 6
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า

OPTION 1: UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม) ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800 บาท เด็กท่านละ 1,500 บาท

UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE ที่แรกและที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ที่เต็มไปด้วย เครื่องเล่น จุดท่องเที่ยว จากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยมี 18 จุดที่มีเฉพาะที่สิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน อาทิ เผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตะลุยสู่ความมืดมิดรายล้อมไปด้วย ลูกไฟขนาดยักษ์ หลบหลักแมลงปีกแข็งไปกับ REVENGE OF THE MUMMY ที่ ANCIENT EGYPT หรือ ไปตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัยกับเหล่าไดโนเสาร์ ในบรรยากาศป่าดึกดำบรรพ์ ในยุคจูราสิค กับ JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ที่ THE LOST WORLD ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการแสดงที่เสมือน คุณร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริงในภาพยนตร์ดังของ HOLLYWOOD อย่าง WATER WAORLD กับการแสดง WATER WORLD SHOW เชิญท่านสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับ
๏   สูงที่สุดในโลก    BATTLESTAR GALACTICA CYLON & HUMAN รถไฟเหาะตีลังการางคู่
๏    ครั้งแรกในโลก    MADAGASCAR เครื่องเล่นจากภาพยนตร์ชื่อดัง มาดากัสการ์
๏    ครั้งแรกในโลก    SCI –FI CITY 
๏    ครั้งแรกในโลก    ปราสาทเชร็ค ที่ FAR FAR AWAY ZONE 
๏    สนุกที่สุดในโลก  TRANSFOMERS THE RIDE: THE ULTIMATE 3D BATTLE  

OPTION 2: S.A.E. AQUARIUM (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม) ผู้ใหญ่ท่านละ 800 บาท เด็กท่านละ 600 บาท

S.A.E. AQURIUM สวนสัตว์น้ำเปิดใหญ่และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมตู้สัตว์น้ำนานา ชนิด และพิเศษสุดกับการเดินลอดผ่านอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ 

18.00 น.พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 7 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ MARINA BAY SANDS เพื่อชม การแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Lightshow การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

ที่พัก CHANCELLER @ ORCHARD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4สิงคโปร์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งโชคลาภ - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - กรุงเทพฯ 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 8 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่าน CHINA TOWN

ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

นำท่านแวะชม “น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง” (Fountain of Wealth) แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคน สิงคโปร์เชื่อว่า  ถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุและได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวยตลอดปี  

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าร้านร้าน DUTY FREE ที่มีสินค้าราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น น้ำหอม นาฬิกา ของที่ระลึก และ ขนม ชอคโกแลต เสื้อคอกลมราคาถูก นานาชนิด  

ปิดท้ายนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงระดับ โลกของสิงคโปร์ นั่นคือ ถนนออชาร์ด ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้าน้อยใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 313   SOMERSET, PARAGON และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก รุ่นใหม่ล่าสุดนำมาวางขายเหล่านี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

กลางวันอิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
18.00 น.ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับประเทศไทย
21.00 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410
22.20 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดสายการบินไทย พร้อมภาษี กรุงเทพฯ – กัวลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 8  มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  **ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้**
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์ 
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วเข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ อาทิ UNIVERSAL STUDIO / S.A.E. AQURIUM
 • ค่าทิป ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
  (กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)
  หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE 
  สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัท ดังนี้ 
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
  นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
  แจ้งยกเลิกระหว่าง 15 – 29 วันก่อนการเดินทาง สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  ** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **
 • เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ

  หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy