ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE933 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี 7 วัน 4 คืน (QR)

DE933 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี 7 วัน 4 คืน (QR)

CHARME HOTEL
IH HOTELS ROMA Z3
NOVOTEL HOTEL, BUCHAREST

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE933-00405-11 มี.ค. 62Qatar Airways (QR)39,900จองด่วน
DE933-00512-18 มี.ค. 62Qatar Airways (QR)39,900จองด่วน
DE933-00619-25 มี.ค. 62Qatar Airways (QR)39,900จองด่วน
DE933-00726 มี.ค.-01 เม.ย. 62Qatar Airways (QR)39,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา - ชมเมืองโดฮา
11.00 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์  แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS
14.10 เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR839 
18.00 น.

ถึง สนามบินกรุงโดฮา ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง

นำท่านออกเดินทางเข้าชม ตัวเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (ทัวร์แบบคณะส่วนตัว ไม่จอยกับกรุ๊ปอื่น)

นำท่านแวะถ่ายรูปวิวฝั่งเมืองใหม่หรือ New Doha เป็นย่านธุรกิจ หรือย่านที่เจริญที่สุดในกรุงโดฮา

จากนั้นนำท่านชม Katara Culture Village หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม ชมความสวยงามของเมืองในแบบอาหรับ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ The Pear Qatar เป็นเกาะเทียมที่เกิดขึ้นมาจากการถมทะเลขึ้นมาแล้วสร้างเมือง แบบเดียวกับ เกาะThe Palm ที่ดูไบ ซึ่งเป็นย่านพักผ่อน เป็นท่าจอดเรือยอร์ช

จากนั้นนำท่านสู่ย่าน Souq Waqif แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนม,ของฝากของที่ระลึก,น้ำหอม,ร้านอาหาร,เสื้อผ้าฯลฯ สมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ สนามบิน

วันที่ 2 โดฮา - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์ 
01.45 เหิรฟ้าสู่ เมืองเจนีวา...โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR101
06.30

เดินทางถึง เมืองเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม

นำท่านชม วิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา  พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา

นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง อานซี Annecy เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี Annecy Lake ในฝรั่งเศส หรือทะเลสาบเจนีวา Geneva Lakeในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศส 

อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) เป็นจุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก อิสระเดินชมเมืองเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมือง อีวัวร์ Yvoire ซึ่งอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่เป็นฝั่งทางฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flowerระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape และยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  Novotel Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3เจนีวา - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - ตูริน
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ เมือง“โลซานน์” เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย  นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมือง

นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ

นำท่านเดินทางผ่านเมือง “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ ” 

ชมวิวทิวทัศน์ของคฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้าของ “ ปราสาทชิลลอง ”ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง “โตริโน่” หรือ “ตูริน” เมืองหลวงของแคว้นปีเอมอนเตและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลี

นำท่านเที่ยวชมย่าน จตุรัสซาน คาร์โล “Piazza San Carlo” จตุรัสกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของพระราชวังวังมาดามา “Palazzo Madama” ซึ่งเป็นวังเก่าในอดีตของกษัตริย์หลายองค์ในราชวงศ์ซาวอย สร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 โบสถ์ซานตา ครอสติน่า “Santa Cristina. และโบสถ์ซาน คาร์โล “San Carlo” และมหาวิหารแห่งโตริโน่ “Duomo di Torino” หรือ Cathedral of San Giovanni เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองตอรีโน่ ใช้เป็นที่เก็บผ้าที่เชื่อกันว่าเป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซู รู้จักกันในนามว่า “Shround of Turin”

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Novotel Hotel   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4ตูริน - มิลาน - ดูโอโม - ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร - ปิซ่า
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี

จากนั้นนำคณะเก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา  มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้

นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางเข้าชม “เมืองฟลอเรนซ์” Florence เมืองที่ได้รับฉายาว่า“เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”เป็นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมเป็นนครโบราณอันยิ่งใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมั่งคั่งและร่ำรวยกว่ากรุงโรม เป็นถิ่นกำเนิดของศิลปินระดับโลก2ท่าน คือ “ลีโอนา โด ดาวินชีและ ไมเคิลแองเจลโล”

นำท่านเดินเที่ยวชม เขตเมืองเก่า Old Town ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นเขตเมืองปลอดมลพิษไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งผ่านภายในเมืองสัมผัสสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามเต็มไปด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที่หาชมได้ยากยิ่งจากเมืองไหน เที่ยวชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา”

ชมสถาปัตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร” เป็นวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่สัญลักษณ์แห่งเมืองฟลอเรนซ์

จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” และศิลปินชื่อดังของเมือง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ CHARME HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5ปิซ่า - เซียน่า - THE MALL OUTLET - โรม
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านชม “เมืองปิซ่า” เพื่อเข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สำหรับหอเอนปิซ่านี้ ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่วนสาเหตุที่เอียง นั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซียน่า” เมืองดังแห่งยุคกลางของอิตาลีและเป็นเมืองที่มีศิลปะโกธิค ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่าของเซียนาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็น  โลกเมื่อปี ค.ศ.1995 เชิญเยี่ยมจตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก และ เคยเป็นบ้านของาลิโอนักแข่งม้าที่มีชื่อกระฉ่อนที่สุดในโลก จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป ที่ได้ชื่อว่าสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาว่าการเมืองเซียน่า เดินเล่นชมเมือง บ้านเรือนต่างๆ ถึงแม้ดูเก่าแก่ แต่ยังคงถูกใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้า มีศาลากลางจังหวัดสไตล์โกธิค น้ำพุเกีย โบสถ์พระแม่นิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปีมีชื่อเสียงมา  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ THE MALL OUTLET  ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่  IH HOTELS ROMA Z3 หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 6โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน - เดินทางกลับ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

นำท่านชม “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ”

นำท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าชมได้ หรือในกรณี   คิวต่อแถวในการเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ”

นำท่านเข้าสู่ภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีอุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก

จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ  “ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชา  อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”

จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม โดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง "Three Coins in the Fountain" นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

จากนั้นนำท่านชม ช่อง “โอคูลูส” ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลีคือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

นำท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม  เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

22.05 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงโดฮา โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR114
วันที่ 7โดฮา - กรุงเทพฯ
05.40 ถึงสนามบิน กรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง
07.05 เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ39,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เจนิวา//โรม-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 •  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
   โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 •  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 •  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 •  ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 •  ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ พิจารณาหรือไม่ก็ตาม(ค่าบริการ 3,000.-)
 •  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อ
 • ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 •  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 
 •   กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกเต็มจำนวน 39,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 •  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 •  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 •  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้     
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด   
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง
  *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด) 
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
   
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
   
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy