โปรแกรมทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ 2567/2024 เที่ยวยุโรปเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE822 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ไอซ์แลนด์เหนือ 10 วัน 7 คืน (QR)

DE822 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ไอซ์แลนด์เหนือ 10 วัน 7 คืน (QR)
Qatar Airways (QR)

CITY HOTEL DERRY
CLAYTON HOTEL CARDIFF LAND
HARBOUR HOTEL GALWAY
Hilton Belfast
HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE
METROPOLE HOTEL CORK
RADISSON BLU HOTEL & SPA LIMERICK

 แคลตันฮิลล์ | ปราสาทเอดินเบิร์ก | ช้อปปิ้งถนนปริ้นเซส | แคร์นไรอัน | FERRY TO เบลฟาสต์ | ไททานิก | คาร์ริก เฟอกัส | คาร์ริก อะ รีด | บุชมิลล์ | ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) | เดอร์รี่ (ลอนดอนเดอร์รี่) | สลีโก้ | มาโย | อุทยานฯ คอนเนมารา | ไคล์มอร์ แอบบีย์ | กัลเวย์ | หน้าผาโมเฮอร์ | บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค | ลิมเมอริก | คิงส์จอห์น คาสเซิล | บลาร์นีย์ คาสเซิล | จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์คอร์ก | คอร์ก | คิลเคนนีย์ | คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท | ดับลิน (เมืองหลวง)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE822-00121-30 มิ.ย. 67Qatar Airways (QR)149,000ออกเดินทางแล้ว
DE822-00219-28 ก.ค. 67Qatar Airways (QR)149,000จองด่วน
DE822-00309-18 ส.ค. 67Qatar Airways (QR)149,000จองด่วน
DE822-00406-15 ก.ย. 67Qatar Airways (QR)149,000จองด่วน
DE822-00511-20 ต.ค. 67Qatar Airways (QR)149,000จองด่วน
DE822-00618-27 ต.ค. 67Qatar Airways (QR)149,000จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เอดินเบอระ (สก็อตแลนด์)
18.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q 1-7 สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
21.05 น.ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ QR 829 สู่ กรุงโดฮา
วันที่ 2เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ช้อปปิ้งถนนปริ้นเซส
00.05 น.ถึง สนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.00 น.ออกเดินทางสู่เอดินเบอระ โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  QR 031
06.30 น.ถึงสนามบินเอดินเบอระ (สก็อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร           

รถโค้ชรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองหลวงอันงามสง่าของประเทศสก็อตแลนด์

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 45 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
09.00 น.นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ”         

นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่ง เป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายชม ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด ที่ประทับของพระราชินี ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมและร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3เอดินเบอระ – แคร์นไรอัน – FERRY TO เบลฟาสต์ – ไททานิก
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

นำท่านนั่งเรือ High Speed Ferry ข้ามสู่เบลฟาสต์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี้ เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์ 
เที่ยงถึงเมืองเบลฟาสต์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเที่ยวเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของ สหราชอาณาจักร เที่ยวชมเมืองที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือ และท่าเรือขนาดใหญ่ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912      ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในโลกของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้, นำไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hilton Belfast **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) – เดอร์รี่ (ลอนดอนเดอร์รี่)
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธแอนทริมโคสต์ หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เป็นภาพวิวสุดท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทำ Game of Thrones

แล้วเดินทางสู่ ลอนดอนเดอรี่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า เดอร์รี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผู้คนที่รักในศิลปวัฒนธรรม ผู้คนน่ารักและมีเสน่ห์ เป็นเมืองในเส้นทางท่องเที่ยว Wild Atlantic Way เส้นทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอร์รี่มีจุดเด่นอยู่ที่เมืองเก่าแก่กว่า 400 ปีบนกำแพงโบราณเดอร์รี่ที่ขนานไปกับโบสถ์ St. Columb’s เดอร์รี่เป็นเมืองสุดท้ายของยุโรปที่สร้างกำแพงป้อมปราการล้อมรอบ ทัศนียภาพนอกกำแพงเมืองโบราณ คือเมืองเดอร์รี่ที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นโมเดิรน์ซิตี้ มีความทันสมัยและสวยงามเป็นยิ่งนัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CITY HOTEL DERRY**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5เดอร์รี่ - สลีโก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคล์มอร์ แอบบีย์ - กัลเวย์
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางข้ามพรมแดนจากไอร์แลนด์เหนือ สู่ ไอร์แลนด์ ผ่านเคาน์ตี้สลีโก้ และเคาน์ตี้มาโย กว่า 800 ปีมาแล้วที่ชาวนอร์มันได้เข้ามาตั้งรกราก เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างอาทิ ปราสาท, โบสถ์ ที่ยังหลงเหลือให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสู่เคาน์ตี้กัลเวย์ เขตอุทยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของท้องทุ่งหญ้าสีทอง มีแนวสันเขาเป็นฉากหลังทอดยาวไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย จุดหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซ่อนความงามเอาไว้อย่างเหลือเชื่อ
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเข้าชม ไคล์มอร์ แอบบีย์ ศาสนสถานแห่งนี้งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และสวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อค้าผู้ร่ำรวยจากการค้าผ้า มีดำริให้สร้างขึ้นให้เป็นของขวัญแด่ มากาเร็ต เฮนรี ในปี 1867 ก่อนที่จะกลายเป็นวัดของนิกายเบเนดิกต์ทีนในปี 1920 ไคล์มอร์ นับเป็นมรดกตกทอดในด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอร์แลนด์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ไปเยือน

นำคณะเข้าสู่ เมืองกัลเวย์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี้เปรียบเสมือนสีสัน ที่สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวลุ่มหลง บ้านเรือนสีสะดุดตาริมสองฝั่งแม่น้ำคอร์ริบ ผู้คนชาวเมืองน่ารัก ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ก่อนที่จะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2020 อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมุมมอง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HARBOUR HOTEL GALWAY**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6กัลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค – ลิมเมอริก
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ตี้แคลร์ เส้นทางสบายตาผ่านท้องทุ่งชนบท ฟาร์มปศุสัตว์ หมู่บ้านเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเส้นทาง และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานอายุหลายร้อยปี 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายหน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรย์บนเส้นทาง Wild Atlantic way และสุดขอบแผ่นดินฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี 2007 ความมหัศจรรย์ของหน้าผาขนาดใหญ่ที่ถูกกัดกร่อนจากทะเลแอตแลนติก จนก่อให้เกิดหน้าผมหลายชั้นเรียงราย และแท่งหินที่มีรูปร่างสะดุดตา บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งนิเวศน์ที่อนุรักษ์ไว้ทั้งพันธุ์สัตว์ทะเล และนกทะเลที่หาชมได้ยาก บนพื้นที่กว่า 1,250 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ของนกทะเลกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันนกเหล่านี้เป็นสัตว์สงวน อยู่ในความดูแลของกรมสิ่งแวดล้อมคณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรป หน้าผาโมเฮอร์นี้มีจุดชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 แพลทฟอร์ม ที่ถ้าทายนักเล่นกล้อง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่นิยมในการถ่ายภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่เกินกว่าความท้าทายของมนุษย์

นำคณะเข้าสู่ บันแรตตี้ คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือ และได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในบริเวณของ บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค จัดแสดง 2 เรื่องราวต่างยุคสมัย บริเวณส่วนของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา และในส่วนของโฟล์ค พาร์ค ย้อนรำลึกไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวไอริช และการดำเนินชีวิตในยุคนั้น รวมไปถึงการเจริญ เติบโตของหมู่บ้านต่างๆ ที่จะทำให้ท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในบันแรตตี้ โฟล์ค พาร์ค 
ที่พัก RADISSON BLU HOTEL & SPA LIMERICK**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7คิงส์จอห์น คาสเซิล – บลาร์นีย์ คาสเซิล – จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์คอร์ก
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะเที่ยวชม เมืองลิมเมอริก เมืองที่นับได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในไอร์แลนด์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบการมาของชาวไวกิ้งตั้งแต่ปี 812 เรียกดินแดนนี้ว่า King’s Island เข้าชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในปราสาทกษัตริย์จอห์น สร้างในปี 1212 เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงทั้งในห้องนิทรรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่าเรื่องราวชาวไอริชเดิม หรือเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เกลลิค ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 จนถึงการรุกรานของนอร์แมน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท์ เรื่องราวทั้งหมดจะทำให้เราท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถ์เซนต์จอห์นออฟเดอะแบพติสท์ และโบสถ์พระแม่มารีเวอร์จิ้น 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ เคาน์ตี้คอร์ก ที่ร่ำรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 1 ในนั้นคือ บลาร์นีย์คาสเซิล ที่มั่นป้อมปราการของแมคคาร์ธีย์สร้างในปี 1446 เรื่องราวการจุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 หากใครได้มีโอกาสจุมพิตแล้ว จะได้รับพรให้เป็นผู้มีวาทะศิลป์เป็นเลิศจนผู้คนหลงใหล เข้าสู่เมืองคอร์ก เมืองสำคัญอันดับหนึ่งของแคว้นมึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริคสตรีท ถนนสายสำคัญย่านใจกลางเมือง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก METROPOLE HOTEL CORK**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8คอร์ก – คิลเคนนีย์ – คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท – ดับลิน (เมืองหลวง)
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางสู่ คิลเคนนีย์ เมืองสวยริมฝั่งแม่น้ำนอร์ 1 ใน แม่น้ำ 3 สายที่มีความสำคัญต่อไอร์แลนด์ ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนแบบสโตนเฮ้าส์ ที่สร้างตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นที่ตั้งของ คิลเคนนีย์ คาสเซิล และอุทยานอันร่มรื่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือ เดินสำรวจสินค้างานฝีมือของชาวไอริชคร๊าฟ แอนด์ ดีไซน์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางต่อสู่ คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท เพียงแห่งเดียวบนไอร์แลนด์ กว่า 90 ลักซัวรี่แบรนด์ สินค้าราคาพิเศษกับส่วนลดสูงสุดถึง 60% ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF LAND**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9กรุงดับลิน – ชมเมือง – เดินทางกลับประเทศไทย
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำคณะเที่ยวชมกรุงดับลิน เมืองหลวงอันงามสง่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่การเข้ามาครองครองของเผ่าเซลท์ หรือ เคลท์ จนถึงปัจจุบันเป็นเมืองอันทันสมัย ภูมิทัศน์ถูกปรับให้เป็นเมืองที่น่ามาเยือนที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก รูปปั้นมอลลี มาโลน สู่อาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 18 และ ทรินิตี้ คอลเลจ กับห้องสมุดที่ได้รับการยกย่องว่างดงามติดอันดับโลก ครอบคลุมหนังสือกว่า 2 แสนเล่ม, ดับลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็นมหาอำนาจของอังกฤษ และโบสถ์ในยุคกลาง เซนต์แพรคทริค และไครส์เชิร์ช 
12.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินดับลิน 
15.00 น.ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  QR 018
วันที่ 10เดินทางกลับถึงประเทศไทย
00.15 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.50 น.ออกเดินทางโดยสายการบินการตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
12.45 น.สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ149,000 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ134,000 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ119,000 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดิ่ยว 1 ห้อง (Double Single Used) เพิ่มท่านละ21,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ30,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (เด็ก) หักคืนท่านละ27,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ149,000 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ134,000 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ119,000 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดิ่ยว 1 ห้อง (Double Single Used) เพิ่มท่านละ21,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ30,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (เด็ก) หักคืนท่านละ27,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ149,000 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ134,000 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ119,000 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดิ่ยว 1 ห้อง (Double Single Used) เพิ่มท่านละ21,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ30,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (เด็ก) หักคืนท่านละ27,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ149,000 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ134,000 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ119,000 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดิ่ยว 1 ห้อง (Double Single Used) เพิ่มท่านละ21,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ30,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (เด็ก) หักคืนท่านละ27,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ149,000 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ134,000 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ119,000 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดิ่ยว 1 ห้อง (Double Single Used) เพิ่มท่านละ21,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ30,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (เด็ก) หักคืนท่านละ27,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ149,000 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ134,000 บาท
เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ราคาท่านละ119,000 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดิ่ยว 1 ห้อง (Double Single Used) เพิ่มท่านละ21,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ30,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (เด็ก) หักคืนท่านละ27,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum ค่าธรรมเนียม Rope Bridge/ ค่าธรรมเนียม Giant’s Causway Translink Bus / ค่าธรรมเนียม Kylemore Abbey / ค่าเข้า King John Castle / ค่าธรรมเนียม Cliff of Mother  / ค่าธรรมเนียม Blaney Castle / ค่าเข้า Old Libraly Trinity Collegue
 • หมายเหตุ : บัตรเข้าชมต่างๆ โดยแต่ละสถานที่ มีการเปลี่ยนระบบการจอง โดยจองตาม Slot เวลาที่ว่าง และจองผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ First come First Serve ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือล็อคที่นั่งไว้ได้ โดยทางบริษัท จะพยายามจัดหาตั๋วตามที่ระบุในโปรแกรมให้ตรงกับวันและเวลา ที่จัดเตรียมไว้ในโปรแกรมนั้นๆ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัดแผนการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่ม คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 รวมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับประเทศไทย 50,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากกลับประเทศไทย) ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัวค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง 
 • สำหรับสายการบินการ์ต้า อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม.
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ชั้นวางกระเป๋า Carry On เหนือศีรษะสำหรับขึ้นเครื่อง สายการบินในประเทศ อาจมีค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นเครื่อง
 • อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 38.90 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 หากช่วงวันเดินทางมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเงินบาทอ่อน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
 • ในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บ Fuel Charge เพิ่มจากที่บริษัทคิดไว้ ณ วันที่ 1 กค 2566 ค่าน้ำมันผันผวนที่เพิ่มขึ้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
 • จองทัวร์ชำระเงินมัดจำ 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน (Non Refundable) ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทาง (Non Refundable)  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการ ชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 45 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายที่สามารถคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนค่าทัวร์ ค่าวีซ่า และค่าโรงแรม (หัก 100% ของค่าทัวร์)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินการ์ต้าแอร์ แอร์เวย์ ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ One World ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ) 
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ 
 • และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีบางโรงแรมไม่สามารถจัดการได้)ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม **ความเสียหายอันเกิดจากการยกขึ้นลงโดยคนขับรถ หรือ พนักงานโรงแรม ท่านไม่อาจเรียกร้องค่าชดเชยในความเสียหายได้**
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) **ในกรณีที่เป็น Luggage Cabin ท่านต้องซื้อกระเป๋าสัมภาระเพื่อนำขึ้นเครื่องแยกต่างหาก**
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อน แม้จะมีขนาดตามกำหนด แต่ทางสายการบินถือว่าเป็น Luggage Cabin และกำหนดให้ผู้โดยสารชำระเงินเพิ่มในกรณีที่นำขึ้นเครื่อง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์แบบ MSIG
 • ค่าดูแลขนส่งกระเป๋าเดินทางโดยสายการบิน , Coach Driver และ Hotel Porter service ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าสูญหายในทุกกรณี ท่านสามารถเรียกร้องได้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์การเดินทางเท่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านออกบัตรโดยสารขาไป-ขากลับ และบัตรโดยสานภายในเอง (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยัน กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ ยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีบริษัทออกบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วันไปหรือกลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายัง จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบจ่ายขาดกับบริษัทในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใด ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว แต่หากกรณีสถานที่เข้าชม ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะทำการเรียกเงินคืนจากบริษัทในต่างประเทศให้ท่าน ใช้เวลาทำการ 15-30 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10-15 วัน ค่าวีซ่าที่ดำเนินการไปแล้วท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
  หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา  
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง  
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy