โปรแกรมทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เที่ยวยุโรปเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE209 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (QR)

DE209 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (QR)
Qatar Airways (QR)

FRETHEIM HOTEL
Pers Hotell Gol
Radisson Blu Alna
Scandic Bergen City
Scandic Hvidovre
Scandic Karlstad City
เรือสำราญ DFDS Seaways

เนินเขา FJALLGATAN | เมืองเก่ากัมล่าสแตน | คาร์สตัด | ออสโล | อุทยานฟรอกเนอร์ | ย่านคาร์ลโจฮันเกท | เกโล | ฟลอม | ล่องเรือฟยอร์ด | รถไฟ (FLAMSBANA) | เบอร์เกน (นอร์เวย์) | รถราง Fløibanen เขาฟลอยัน | ย่าน บรีเกน | เมืองโกล | พระราชวังหลวง | ปราสาทAkurshus | โอเปร่าเฮาส์ | เรือ DFDS | เงือกน้อย | ย่านนูฮาวน์ท่าเรือใหม่ | ถนนสตรอยก์| พระราชวังอมาเลียนบอร์ก | ปราสาทโรเซนบอร์ก

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE209-01022 มิ.ย.-01 ก.ค. 67Qatar Airways (QR)132,555จองด่วน
DE209-01113-22 ก.ค. 67Qatar Airways (QR)138,555จองด่วน
DE209-01210-19 ส.ค. 67Qatar Airways (QR)132,555จองด่วน
DE209-01318-27 ก.ย. 67Qatar Airways (QR)123,555จองด่วน
DE209-01409-18 ต.ค. 67Qatar Airways (QR)123,555จองด่วน
DE209-01516-25 ต.ค. 67Qatar Airways (QR)123,555จองด่วน
DE209-01622 พ.ย.-01 ธ.ค. 67Qatar Airways (QR)123,555จองด่วน
DE209-01704-13 ธ.ค. 67Qatar Airways (QR)123,555จองด่วน
DE209-01822-31 ธ.ค. 67Qatar Airways (QR)123,555จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม
16.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
19.30 น. ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเที่ยวบินที่ QR 835/QR 169 แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่ 2เนินเขา FJALLGATAN – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมล่าสแตน (สวีเดน)
06.35 น.

คณะเดินทางถึงสนามบิน อาลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือ เวนิสแห่งยุโรป นำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ รถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทางรอรับท่านที่สนามบิน 

จากนั้นนำท่านเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านประทับใจไปแสนนาน ด้วยการนำท่านชมความงามของ กรุงสต๊อกโฮล์ม  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวบน เนินเขาถนน FJALLGATAN ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม  เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงาม บนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษ   ที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง  รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

จากนั้นนำท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม หรือ ซิตี้ฮอลล์ ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซึ่งใช้ปัจจุบันเป็นสถานที่ จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำนับล้านชิ้น สวยงามวิจิตรตระการตายิ่งนัก

​กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (มื้อที่ 1)
​บ่าย

นำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่ากัมล่าสแตน นำท่านชม พระราชวังหลวง พระบรมมหาราชวังสตอกโฮล์ม (Stockholms Slott) เป็นพระราชวัง  สไตล์บาโรก ตั้งอยู่ในเขต Old Town ของสตอกโฮล์ม ที่นี่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1700 โดยปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สวีเดน โดยพระราชวังสูง 7 ชั้นที่แบ่งออกเป็น 600 ห้องจากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย   

จากนั้นนำท่านเดินทางกันต่อสู่ เมืองคาร์สตัด (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสนสวย ให้ท่านได้ผ่านชมวิวอันสวยงามตลอดสองข้างทางเมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศสวีเดน

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก Scandic Karlstad City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)   
วันที่ 3คาร์สตัด – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ย่านคาร์ลโจฮันเกท (นอร์เวย์)
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet (มื้อที่ 3)

เดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกนก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คน และนักท่องเที่ยว ระหว่างทางชมความงามสองข้างทางสวยงามแปลกตาด้วยทิวทัศแบบสแกนดินเนเวียเป็นที่ราบสลับภูเขาสูงมีแม่น้ำ และทะเลสาบอยู่ตลอดทางตามอัธยาศัย

​กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (มื้อที่ 4)
​บ่าย

นำท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดย เฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตรที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา และเป็นประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ย่านคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดิน และย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ตรงปลายถนนเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงสร้างโดยพระเจ้าชาร์ลที่ 3 ปัจจุบันเป็นที่ประทับของราชวงศ์  นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่าง ๆ โรงแรม พิพิธภัณฑ์  ร้านอาหารตั้งเรียงรายจนสุดถนน

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
ที่พัก Radisson Blu Alna หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (คืนที่ 2) 
วันที่ 4ออสโล – เกโล – ฟลอม (นอร์เวย์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล เกโลเป็นเมืองสกีสอร์ทที่มีศูนย์สกี 2 แห่งและอยู่ระหว่างกรุงออสโลและแบร์เกน ที่นี่มีลิฟต์สกี 20 แห่งและลานสกีอัลไพน์ 39 ลานในระดับความสูงและความยากง่ายต่างกันไป ศูนย์เกโลเลียมีลานสกีระดับง่ายสีเขียวและฟ้า ส่วนศูนย์สลัตตามีลานสกีระดับฟ้าและแดงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีลานสกีพื้นราบยาว 135 ไมล์ ให้ท่านได้เดินเลนชมเมือง

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (มื้อที่ 7)
​บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอม (Flam) มีความหมายว่า Little Place Between Steep Mountain ตั้งชื่อตามทัศนียภาพของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสวยงาม เป็นเมืองเล็กสวยสะกดใจในหุบเขาใจกลางดินแดนฟยอร์ดทางตะวันตกของนอร์เวย์ Flam ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนในสุดของ “Sognefjord” ฟยอร์ดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก ความยาวกว่า 204 กม. จาก North Sea ลึกเข้ามาจนถึงแผ่นดิน ยามหน้าหนาว บรรยากาศบ้านเรือนหลังเล็ก ๆ สีสันสะดุดตา ท่ามกลางธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลน วิวทิวทัศน์สุดตระการตาของอ่าวฟยอร์ดคือไฮไลท์จุดขายของ Flam ที่งดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (มื้อที่ 8)
ที่พัก Fretheim hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  (คืนที่ 3) 
​วันที่ 5ล่องเรือฟยอร์ด – รถไฟ (FLAMSBANA) – เบอร์เกน (นอร์เวย์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนั้น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน จนถึง เมืองฟลอม  (ใช้เวลาล่องเรือชมความสวยงามของ ซองน์ฟยอร์ด 2 ชั่วโมงเต็ม)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
​บ่าย

นำท่านนั่งรถไฟ (FLAMSBANA) สายโรแมนติกสายหนึ่งในนอร์เวย์ซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลกโดยสมาคมผู้โดยสารรถไฟระหว่างประเทศ (The Society of International Railway) รถไฟขบวนนี้แยกตัวมาจากรถไฟสายหลัก Oslo-Bergen โดยจะเชื่อมระหว่าง Mydral ไปจนถึง Flåm ซึ่งเป็นเมืองกลางหุบเขาที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนอร์เวย์ โดย (FLAMSBANA)  นั้นถูกสร้าขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ตัวรถไฟถูกออกแบบให้คงกลิ่นอายในอดีต ตัวรถไฟสีเขียวแก่ที่มีรูปทรงลักษณะคล้ายรถไฟฮอกวอร์ตที่หลายคนเคยเห็นในหนัง Harry Potter ภายในตกแต่งด้วยผนังไม้และเบาะที่นั่งสีแดงแกมส้มติดหน้าต่างบานใหญ่ที่พร้อมให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศและทิวทัศน์ตระการตาข้างทางจนกระทั่งถึงเมืองวอร์สเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญและการเดินทางทางตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ 

จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชสู่ เมืองเบอร์เกน ซึ่งเป็นเมืองที่มีหุบเขา 7 ลูกล้อมรอบอยู่ และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศรองลงมาจากกรุงออสโลด้วยประชากรราว 420,000 คนและด้วยเหตุที่เบอร์เกนมีท่าเรือใหญ่เป็นอันดับต้นๆของนอร์เวย์ จึงทำให้เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
ที่พักScandic Bergen City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  (คืนที่ 4)   
วันที่ 6รถราง Fløibanen – เขาฟลอยัน (Mount Fløyen) – ย่าน บรีเกน (ท่าเรือเก่า) – เมืองโกล 
​เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำท่านขึ้นรถราง Fløibanen ขึ้นไปชมวิว เมืองเบอร์เกน  ณ เขาฟลอยัน (Mount Fløyen) 1 ใน 7 หุบเขาที่ล้อมรอบเมืองเบอร์เกนเอาไว้ บนยอดเขามีจุดชมวิวบนความสูง 319 เมตร ที่สามารถเห็นเมืองเบอร์เกนและท้องทะเลได้แบบ 360 องศา ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศดีที่เหมาะกับการนั่งชิลชมวิวสวยๆ

จากนั้นนำท่านสู่ย่าน บรีเกน (Bryggen) หรือย่านท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คของเบอร์เกนค่ะ ในอดีตเคยเป็นท่าเรือที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ในปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ และมีร้านค้า ร้านอาหาร สตูดิโอ และอื่นๆ อีกมากมายเปิดในบริเวณใกล้ๆ อยากคึกคัก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1979

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
บ่ายจากนั้นเดินทางสู่ เมืองโกล เป็นเทศบาลใน BuskerudในViken เขต,นอร์เวย์ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 14)
ที่พัก Pers Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)  
วันที่ 7ออสโล – พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – ปราสาทAkurshus – โอเปร่าเฮาส์ – เรือ DFDS
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet (มื้อที่ 15)

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงออสโล นำท่านเที่ยว กรุงออสโล ผ่านชม ทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648  สร้างเป็นฐานบัญชาการป้องกันเมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน รวมถึงเคยใช้เป็นคุกสำหรับขังนักโทษ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านหน้าซึ่งตั้งอยู่ติดกับฟจอร์ทอันสวยงาม  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ  โอเปร่าเฮาส์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยสไตล์โมเดิร์นเมื่อปี 2007 ได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกมากมาย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
บ่ายได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
15.30 น.เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  (มื้อที่ 17)
ที่พักพักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่าง (คืนที่ 6)        
วันที่ 8 โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – ย่านนูฮาวน์ท่าเรือใหม่ – ถนนสตรอยก์( เดนมาร์ก )
เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนบนเรือ DSDF Buffet (มื้อที่ 18)
10.00 น.เรือเข้าเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหานครอันยิ่งใหญ่แห่งคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 2000 ปี นำท่านชมความงดงามของกรุงโคเปนเฮเกน เริ่มต้นโดยการนำท่านชม เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย สร้างด้วยสำริด นั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 อิสระให้ท่านเก็บภาพอ่าวโคเปน เฮเก้นอันสวยงามด้วยบรรยากาศแบบสแกนแท้ ๆ 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) (มื้อที่ 19)
บ่าย

นำท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยร้านอาหารและตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยมมานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังเป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วยจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลากลางไปยังถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) (มื้อที่ 20)
ที่พัก Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  (คืนที่ 7) 
วันที่ 9ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก – กรุงเทพ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet (มื้อที่ 21)

นำท่านชมความงามของเมือง เริ่มต้นตั้งแต่อาคารรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือ ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงรายกันอย่างสวยงาม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จากด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งราชวงศ์เดนมาร์กประทับอยู่

จากนั้นไปชมปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี สร้างในศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4  เพื่อเป็นสถานที่พักร้อนของราชวงศ์ นำชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บเครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ, เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเดนมาร์ก ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

15.15 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR6125 / QR 834 แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่ 10กรุงเทพมหานคร 
12.05 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 • ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโร ต่อท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 18 ยูโร ต่อท่าน
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท 
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000บาท) 
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท
  ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้ 
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที 
  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
  • กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
  • นการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทำการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง)  ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว

  ***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

  • บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15ท่าน
  • สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
  • ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ 

  เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
  1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
  2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  รูป) ไม่เห็นฟัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
  3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ 
  4. สำเนาบัตรประชาชน 
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 
  7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
  7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
  7.5 ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
  7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น)  , หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 
  *******    เอกสารส่วนตัวทุกชนิด ต้องมีตราประทับจากทางศูนย์การแปลเท่านั้น    *******
  8. หลักฐานการทำงาน 
  8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ(สำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า(สำเนา)
  8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัท เบอร์โทร และตราประทับบริษัทด้วย จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน)
  8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) 
  8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  
  8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ   
  9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) 
  9.1  สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทับจากธนาคาร นำเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
  - กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  - ก่อนยื่นวีซ่า 7 วัน  รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า  และสำเนาหน้าที่ปรับสมุด + หน้าแรกที่มีชื่อบัญชี นำมายื่นเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า  หากนำสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนำเงินเข้า หรือ นำเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด 
  9.2 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นำสำเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
  ****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
  10.  ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ลุง, ป้า, น้า, อา ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
  ** กรณีพ่อหรือแม่ ใช้การเงินของลูกในการยื่นวีซ่า ต้องแนบสูติบัตรลูกมาด้วย **
  - กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
  - เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
  - กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก 
  10.2 กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
  11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
  12. กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ 

  *** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

  วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานำสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนำเล่มเก่ามาด้วย) เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นำตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย

  ***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

  กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า :
  1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
  2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางชำรุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy