ทัวร์ยุโรปใต้ สเปน โปรตุเกส 2566/2023 เที่ยวยุโรปใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE578 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปใต้ สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน (TK)

DE578 : โปรแกรมทัวร์ยุโรปใต้ สเปน โปรตุเกส 9 วัน 6 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

Alcora sevilla Hotel
Axor Feria Hotel
Ayre Cordoba Hotel
VIP Executive Art’s Hotel

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - อิสตันบูลประเทศตุรกี
18.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน TURKISH AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
22.35 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และ สายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2อิสตันบูล - กรุงลิสบอนโปรตุเกส - โอลด์ซิตี้ - หอคอยบีเล็ม - ชมภายในวิหารเจโรนิโมส
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.25 น. ออกเดินทางจาก กรุงอิสตันบูล โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1755
10.25 น.     

สนามบินนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป่าสัมภาระ

จากนั้นำนท่านสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตโย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และเป็นเมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย

(เวลาโปรตุเกส ... ฤดูร้อน (เม.ย.-ต.ค.) ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)
(เวลาโปรตุเกส ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.) ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย

นำท่านชม กรุงลิสบอน LISBON ชมทัศนียภาพของ แม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม.ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติกจากนั้นผ่านชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้” และจัตุรัสการค้าที่สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล เป็นนายกรัฐมนตรี

ผ่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 ABRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอประชาธิปไตย)

นำท่านเก็บภาพประทับใจกับ หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER)โบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเก่าสมัยที่นคร ลิสบอนอยู่ภายใต้การยึดครองของชนชาติมัวร์เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อใช้เป็นป้อมปราการประภาคาร และยังเป็นคุกอีกด้วยอดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์เดินเรือเข้าออกและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ

จากนั้นนำท่านเข้าชม ภายในวิหารเจโรนิโมส เป็นวิหารเก่าแก่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของโปรตุเกส โดยภายในวิหารตกแต่งอย่างหรูหราด้วยสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manuelline) มีลวดลายของซุ้มประตูแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 70 ปี สร้างในสมัยศตวรรษที่16 โดยกษัตริย์แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่ได้สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส วิหารแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ภายในของสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของกษัตริย์ที่มีฐานะเป็นอาราม และยังเป็นที่ฝังศพของ วาสโก ดากามา (Vasco da Gama) นักเดินเรือสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ชาวโปรตุเกส ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการค้นพบเส้นทางเดินเรือจากเมืองลิสบอน สู่มหาสมุทรอินเดีย วิหารนี้ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก

จากนั้นแวะร้านขนมชื่อด้งเชิญท่าน ลองชิมขนมทาร์ตคัสตาร์ด (Nata de Pasteis) ในร้านขนมเก่าแก่ที่ให้บริการมากว่าร้อยปี และชิมขนมโปรตุเกสต้นตารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นตำรับแท้อยู่ที่โปรตุเกสและเข้าไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา โดยท่านท้าวทองกีบม้า

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พักMERCURE ALMADA หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3ซินทร้า - Pena Palace - แหลมโรก้าเค้ป เดอรอก้า - เซบียา - จตุรัสแห่งเมืองเซบียา
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมือง ซินทรา Sintra เป็นเมืองเล็ก ๆ สงบ น่ารักอยู่กลางป่า บนยอดเขามีปราสาทปีน่า Pena Palace ปราสาทยุคอัศวินซ่อนตัวอยู่ในหมู่แมกไม้กลางอุทยานแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีพระราชวังแห่งชาติ (National Palace) พระราชวังเคลุซ (Queluz) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป

นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้าเค้ป เดอรอก้า CABO DA ROCA สถานที่สุดท้ายที่มีแผ่นดิน ก่อนจะถึงมหาสมุทรแอตแลนติดอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซบียา SEVILLA 

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เมืองเซวิลล์ หรือ เซบียา SEVILLA เมืองใหญ่อับดับ 4 ของสเปนและเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียที่เรียกได้ว่าจุดเด่นของสเปนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเชอรี่ วัวกระทิง หรือระบำฟลามิงโก รวมอยู่ด้วยกันที่นี่ ด้วยภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้กลุ่มคนที่ถือว่ามีอารยธรรมสูงหลายกลุ่มผลัดกันเข้ามาครอบครองเซบียาอย่างต่อเนื่องทั้งจากแอฟริกาจากโรมัน  วิสิโโกธ อาหรับจนถึงสมัยพระนางอิซซาเบลล่าที่ 1 กับพระเจ้าเฟอร์ดินานยกทัพมาตีและได้ครอบครองเซบียาในปี ค.ศ. 1448 ดังนั้นสิ่งที่หลงเหลือจากที่เหล่าผู้ปกครองแต่ละยุคสมัยทิ้งไว้คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ทั้งจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ

นำท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของ ปลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Eapana) จตุรัสแห่งเมืองเซบียา อาคารรูปครึ่งวงกลมเรียงต่อกันเป็นแนวยาว แต่ละโค้งประตูจะมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษรฝั่งตรงข้ามเป็นอุทานยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงไปด้วยความโรแมนติคอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AC SEVILLA FORUM หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4กรานาด้า - กอร์โดบา - สะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) - ชมภายในมัสยิดเมสกิต้า
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองกรานาด้า GRANADA อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริญสูงสุดทั้งทางวัตถุ และศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิวเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมที่งดงามย้อนกลับไปในทุ่งและโรมันเป็นพันๆ ปีที่ผ่านมา การผสมผสานของแอฟริกาเหนือ และวัฒนธรรมยุโรป และความคิด เมืองที่ยังคงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากรากของมัวร์ ระหว่างเดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ กอร์โดบา CORDOBA ที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองโรมันเก่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของบาติกาอดีตเป็นศูนย์กลางการปกครองยุคอิสลามเรืองอำนาจ เป็นเมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลิมและคริสเตียน

นำท่านชม สถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์

จากนั้นนำท่านเข้าชม ภายในมัสยิดเมสกิต้า สุเหร่าที่มีชื่อเสียง และเคยได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในช่วงปี ค.ศ. 700 ถึง 800 มีอายุกว่า 1,200 ปี เป็นเสมือนเพชรยอดมงกุฎของสถาปัตยกรรมอาหรับที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก และถือได้ว่ามหัศจรรย์มาก ที่สุเหร่าของศาสนามุสลิมอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม ภายในที่สร้างไว้อย่างมหัศจรรย์ด้วยเสาหินอ่อนสีต่าง ๆ จำนวน 900 ต้น เรียงรายสับหว่างกันอย่างสวยงาม และเพดานแบบศิลปะแขกมัวร์ที่หาชมที่อื่นไม่ได้

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AC HOTEL CORDOBA หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ 5โทเลโด้ - ชมภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด้ - มาดริด - ระบำฟลามิงโก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ TOLEDO เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุดของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองราย ล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก 

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง !!เมนูพิเศษ ให้ท่านลิ้มรสข้าวผัดสเปนอันหอมกรุ่นกับซีฟู้ด
บ่าย

นำท่านเข้าชม ภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด้ (TOLEDO CATHEDRAL) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิคกำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบัติของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ และคฑาเพชร

จากนั้นนำท่าน เดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ท่านจะประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง

นำท่านชม โรงงานผลิตเครื่องถมของสเปน ดามาสกิโน่ ที่สวยงามด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงแมดดริด MADRID ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2ได้ทรงย้ายที่ประทับ จากเมืองโทเลโด้มาไว้ที่นี่และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ ตั่งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พร้อมชมระบำฟลามิงโกอันลือชื่อของสเปน ชมลีลาที่ซับซ้อนทั้งเพลงดนตรีและการเต้นรำ ซึงถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติและมีชื่อเสียง

ที่พัก FORUM ALCALA หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ 6มาดริด - ชมภายในพระราชวังหลวง PALACIO REAL - ซาราโกซ่า - เอสปัญนา พลาซ่า - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม กรุงแมดดริด MADRID ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเริ่มจากบริเวณพลาซ่ามายอร์ จตุรัสหลวงศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 โดยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 3 ด้วยศิลปะผสม ออสเตรีย-สเปน

นำท่านเข้าชม ภายในพระราชวังหลวง PALACIO REAL ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกรีก-โรมัน โดยด้านนอกตกแต่งในสไตล์แบบอิตาเลี่ยน ส่วนภายในตกแต่งแบบฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นแทนพระราชวังอัลคาซาร์ ซึ่งถูกไฟไหม้เมื่อ ค.ศ.1734 

ชมบริเวณ ประตูพระอาทิตย์ Puerta del Sol จุดศูนย์กลางเมืองที่เป็นย่านการค้า-ร้านอาหาร ให้ท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีเกาะต้นสตรอเบอรี่ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกรุงแมดริด

จากนั้นเก็บภาพประทับใจบริเวณ จัตุรัสแห่งสเปน ที่มี อนุสาวรีย์ของดอนกีโฆเต้ นวนิยายชื่อดังของมิเกล เด ซาเวนเตสน้ำพุที่จัตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อน เทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว แกะสลักด้วยหินอ่อน

กลางวันอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูพิเศษ ลิ้มรสหมูหันสเปน
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า ZARAGOZA อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเเคว้นอารากอน ถือว่าเป็นเเคว้นเก่าเเก่ที่มีบทบาทในการก่อตั้งราชอาณาจักรสเปนเลยทีเดียว ระหว่างเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูมิภาคสเปนตอนกลาง และเมืองนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของทวีปยุโรป

ชมความงดงามภายนอกของ สถาปัตยกรรมของเอสปัญนา พลาซ่าจัตุรัสใจกลางเมืองที่มีความเก่าเเก่มาตั้งเเต่สร้างเมือง เเละได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองซาราโกซาอีกด้วย

ผ่านชม มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ วิหารขนาดใหญ่ที่มีความเก่าเเก่ของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตัวของวิหารนั้นมีการก่อสร้างมาในเเบบบาร็อคอันสวยงามเเละโดดเด่นด้วยหอคอยสูง ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความนิยมในการเดินขึ้นไปเที่ยวชมยังหอคอยเพื่อชมความสวยงามของทิวทัศน์เมืองซาราโกซาอันเก่าเเก่อีกด้วย นับว่าที่นี่เป็นเเหล่งชุมนุมของบรรดานักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมความสวยงามของเเลนด์มาร์ค ณ เมืองเเห่งนี้

ที่พัก EUROSTARS ZARAGOZA  HOTEL หรือ เทียบเท่า 
วันที่ 7บาร์เซโลน่า - ชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย - สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ เมือง บาร์เซโลน่า BARCELONA  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของสเปนและยังเป็นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง นอกจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และความมีชื่อเสียงด้านกีฬาแล้ว เมืองบาร์เซโลน่า ยังมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมอันหลากหลายในส่วนต่างๆ ของเมือง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย

นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลนา เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของอันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ ซากราดา แฟมิเลีย มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดละไม สังเกตจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมกับเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ก่อนจะสิ้นลมใต้เงาของยอดโบสถ์นั่นเอง

จากนั้นนำท่านชม ปาร์ค กูเอล Park Guell  หรือ "สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล" คือสวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของสถาปนิกอันโตนี เกาดี้ อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet) หรือที่รู้จักกันใน นาม เกาดี้ สถาปนิกชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวในแบบโมเดิร์นนิสโม (อาร์ตนูโว) และมีชื่อเสียงเรื่องงานออกแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองอย่างสูง ปาร์ค กูเอล สวนสาธารณะที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดา เนื่องจากภายในสวนนั้นถูกตกแต่งไปด้วยงานปฎิมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วย เครื่องกระเบื้องโมเสกนับล้านชิ้น ต้องไม่พลาดชม "มังกรโมเสก" (Mosaic dragon) ที่ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ อันเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว ปาร์ค กูเอล คือสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นให้ผสมผสานไปกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน โดยเฉพาะตึกอาคารรูปทรงแปลกๆที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และมีอิทธิพลต่อ เมืองบาร์เซโลนามากว่า 100 ปี โดยสวนตั้งอยู่บนเนินเขาเอล คาร์เมล (El Carmel) อยู่ใกล้ๆกับเมืองบาร์เซโลนา (Barcelona)  ปัจจุบันปาร์ค กูเอล เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2005 ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1900 - 1914 โดยในช่วงแรกๆนั้นสวนยังคงเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล แต่ต่อมาในปี 1922 จึงกลายมาเป็นที่สาธารณะ และได้กลายมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนา 

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พักFRONT AIR COMGRESS 4*  HOTEL หรือ เทียบเท่า 
วันที่ 8สนามฟุตบอลคัมป์นู - คาซ่า บัตโล่ - ตึกประหลาดคาซามิลา - ถนนลาแลมนาส - อิสตันบลู
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทุกท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า กันอย่างเต็มอิ่มแวะถ่ายภาพกับด้านหน้าสนามฟุตบอลคัมป์นูเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1957 เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ. 1982

จากนั้นนำท่านสู่ คาซ่า บัตโล่ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมอย่างมากที่บรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบาร์เซโลน่าจะต้องเเวะมาเที่ยวชมกันซักครั้ง โดยอาคารเเห่งนี้มีความสวยงามเเละที่โด่งดังอย่างมากก็มาจากสถาปนิกชื่อดังอย่าง อันโตนี เกาดี้ ที่เป็นผู้มาออกเเบบเเละตกเเต่งตัวอาคารเเห่งนี้ให้ใหม่จนสวยงามอย่างที่คุณได้เห็นในทุกวันนี้ ก่อสร้างมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1877 โดยมีตระกูลบัตโล่ที่ร่ำรวยในเมืองบาร์เซโลน่าเป็นเจ้าของ ซึ่งตระกูลนี้เป็นเศรษฐีในธุรกิจสิ่งทอในบาร์เซโลน่า โดยหลังจากนั้นเเล้ว อันโตนี เกาดี้ ก็เข้าทำมาการตกเเต่งเเละปรับปรุงจนสวยงามเหมือนในปัจจุบัน โดยจุดเด่นที่สวยงามอย่างมากก็คือบริเวณหลังคาที่ได้ไอเดียมาจากหลังของมังกร ส่วนกระเบื้องที่มีสีสันนั้นก็มีลักษณะเป็นเกล็ดมังกรที่สวยงามอย่างมาก

จากนั้นนำท่านชม สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ความเก๋าถึงขั้นมรดกโลก La Pedrera หรือ ตึกประหลาด คาซา มิลา (Casa Mila) สิ่งก่อสร้างสไตล์อาร์ตนูโว ออกแบบโดยสถาปนิก Antoni Gaudíสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 20 เอกลักษณ์ที่เด่นชัดสะดุดตาอย่างแรกของตึกประหลาด คาซา มิลา คือตัวอาคารที่มีผนังโค้งเป็นคลื่น ระเบียงซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้ำ และตรงกลางเป็นปล่อง

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย

นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสกาตาลุนญา ย่านถนนคนเดินมุ่งตรงสู่ย่าน ถนนลาแลมนาส Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวาที่สุดในบาร์เซโลน่า แหล่งรวมร้านค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อชอบของคุณทุกวัย และสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบิน

18.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1856
​23.50 น.  เดินทางถึง กรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักและเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 9อิสตันบลู - กรุงเทพ
01.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK68
​14.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่ากรุ๊ป
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์ 
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศและหัวหน้าทัวร์
 • ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒน์ประกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ 2 ยูโร/ใบ/ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
 • ค่าแปลเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ง
 • กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
 • แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท 
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท 
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  -หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  -หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  -บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของ บ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัยที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับ 
 • การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 • ในกรณีหากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน
  คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 10 ก.ค2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมโรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว 
 • ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงค์ต้องการใช้บริการค่าสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และชำระค่าบริการให้กับโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

  *ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
  *บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บ. ไทยวิวัฒน์ประกันภัย*
 • หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น
  โปรดทราบ !

  **เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว**

1. ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

**ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องมาแสดงตัวที่สถานทูตด้วยตนเองตามวันนัดหมายเพื่อสแกนลายนิ้วมือ**
วีซ่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ ในกรณีที่สถานทูตกำหนดวันนัดหมายยื่นวีซ่ากรุ๊ป 

หากท่านใดไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท และ สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเอกสารเข้าไปแล้ว

**เอกสารในการขอวีซ่า  กรุณาจัดส่งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง**

 • เอกสารส่วนตัว
  • หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
  • รูปถ่ายสีขนาด กว้าง 3.5 x สูง 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป และฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น   ส่วนของใบหน้าจากศรีษะถึงคางต้องยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้งานไม่เกิน 6  เดือน (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์มือถือ)
  • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแล้ว)/ สำเนาบัตรนักศึกษา 

 • หลักฐานการทำงาน
  • กรณีเป็นพนักงานบริษัทหนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่อายุไม่เกิน 30วัน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะต้องระบุระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการเตรียมสำเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับการจดทะเบียนการค้าทุกหน้า พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่กรุ๊ปออกเดินทาง
  • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ทำหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่ประกอบการและที่ตั้งรวมถึงระยะเวลาในการเปิดกิจการ 
  • ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด อายุไม่เกิน 30 วัน โดยจะต้องระบุตำแหน่ง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น)ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / พร้อมระบุช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  • นักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาจากสถาบัน อายุไม่เกิน 30(ฉบับจริงภาษาอังกฤษ)เท่านั้น ระบุชื่อ, ระดับการศึกษา, ชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)

 • หลักฐานการเงิน
  • สำเนาถ่ายสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำเท่านั้น  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากให้เป็นเดือนปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนที่มีการเรียกเก็บเอกสารอัพเดทก่อนยื่นวีซ่า 7วัน นัดจากวันนัดยื่นวีซ่า บัญชีจะต้องมี 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้า  แรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มแต่ละเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  ในวันที่ยื่นวีซ่าต้องนำ BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย
   ** สถานทูตไม่รับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี**
  • หนังสือรับรองจากธนาคารBANK GUARANTEEขอก่อนยื่นวีซ่า 7วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า(ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ) ให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  • หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้อื่น จะต้องไปทำ BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยต้องใส่ชื่อนามสกุลตามหน้าพาสปอร์ตของผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย
  • กรณีที่มีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่านต้องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง วันเดินทางไปกลับพร้อมระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้งนี้ในจดหมายด้วย(ฉบับจริงเป็นภาษาอังกฤษ)

 • กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
  • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา
  • เด็กอายุต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำหนังสือยินยอมอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอโดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

 • *** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • ***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทันท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **
 • ***ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy