ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE733 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร 10 วัน 5 คืน (OS)

DE733 : โปรแกรมทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร 10 วัน 5 คืน (OS)

ADRIA
DUGOPOLJE KATARINA
EUROPA
MOSTAR
PANORAMA

...Europe Balkans Luxury... 

เวียนนา(ออสเตรีย)-กราซ-ล่องเรือทะเลสาบเบลด(สโลเวเนีย)-ถ้ำโพสทอยน่า-ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ(โครเอเชีย)-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่-โทรเกียร์-สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน-โมสตาร์(บอสเนีย)-บรากายจ์-โพซิเทล
ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)-กำแพงเมืองโบราณ-ชาฟตัท-กอตอร์(มอนเตเนโกร)-บุดวา-พอตกอริซ่า
ช็อปปิ้ง เอาท์เลท พาร์นดอฟ ประเทศออสเตรีย

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - เวียนนา (ออสเตรีย) 
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
13.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 016   (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)
18.55 น.

เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก NH AIRPORT เพื่อพักผ่อนหลังเดินทางไกล และรีเฟรซร่างกายของทุกท่านเพื่อพร้อมกับการท่องเที่ยวในวันรุ่งขึ้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก NH AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ (UNESCO) - เบลด (สโลเวเนีย)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองกราซ” (GRAZ) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองข้างทาง /

เดินทางถึงเมืองกราซ (Graz) นำท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซ (Graz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และได้ยังคงรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองเบลด” (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) /

เดินทางถึง เมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต

เมืองเบลด (Bled) เริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้งนโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน  ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง  

จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือเพลทน่า” ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักอาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำโพสทอยน่า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ชมถ้ำโพสทอยน่าโดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ (15-20 นาที)

จากนั้นเดินชม ถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มี อายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish)  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ำ  แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  

**อุณหภูมิในถ้ำเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเสื้อคลุมกันหนาวเข้าไปด้วย**

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “กรุงลุบเบลียน่า” (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย (Slovenia)  (ระยะทาง 53 กิโลมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.35 ชั่วโมง) แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านชมโบสถ์ประจำเมือง ต่อด้วยนำท่านสู่จัตุรัสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพาน ที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน, ถ่ายรูปกับสะพานมังกร (Dragon Bridge) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลุบเบลียน่า (Ljubljana) มีเวลาอิสระ     

ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของ “จตุรัสพรีเซอร์เรนส์” (Preseren Square) กวีเอกแห่งสโลวีเนีย ผู้ประพันธ์บทเพลงชาติสโลวีเนียตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควร  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB)  (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (Croatia) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผ่านมาเป็นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ซาเกรบ - คาโลวัช - รัสต็อคเก้ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (UNESCO)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral)  (การเข้าชมขึ้นอยู่กับวันและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการทำพิธี) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่เป็นอักษรภาพที่มีอายุนับพันปี 

นำท่านชม เมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมืองของชาวซาเกรบ อันเป็นจุดที่รถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกันที่นี่ ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelačić ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยนำท่านย่าน Flower Square อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ออโธดอกซ์ ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในกรุงซาเกรบ

นำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายที่สั้นที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที ชม วิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มเป็นประตูหิน

ผ่านชม โบสถ์ เซนต์ มาร์ก (St. Mark’s Church) ที่มีหลังคาสวย แปลกตาไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของ รูปไอคอนพระแม่มารี ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษที่ 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรูปไอคอนที่ยังคงเหลือ จนทำให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาขอสิ่งปาฎิหารย์ และมีการนำแผ่นหินอ่อนเขียนคำว่า ฮวา-ล่า (HVALA) แปลว่า ขอบคุณ มาติดไว้ตามผนังจนเต็มไปหมด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง “เมืองคาโลวัช” (Karlovac) เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า

นำท่านแวะเที่ยวชม หมู่บ้านท้องถิ่นระหว่างทางในเขต เมือง สลุน (Slunj) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชื่อเรียกกันว่า รัสต็อคเก้ (Rastoke) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโคราน่า ที่ไหลรวมกันมาจากอุทยานห่งชาติพลิทวิเซ๋

นำท่านเดินชมความสวยงามพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากเรา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ
ที่พักในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่

***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มีบริการในระดับ 3 ดาวเท่านั้น***
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - โทรเกียร์ (UNESCO) - สปลิท (UNESCO)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” (National Park Plitvice Jezera) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 296 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยผิวน้ำทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น..

นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ และชม Big Waterfalls เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้ 

เที่ยงรับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางออกจากอุทยานพลิทวิเซ่สู่ “แคว้นดัลเมเชีย” (Dalmatia) แคว้นทางตอนใต้ที่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักสุนัขพันธุ์  “ดัลเมเชี่ยน”  (Dalmatian) ดินแดนดัลมาเชียแห่งนี้คือต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นี่เอง / นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์” (Trogir) เมืองมรดกโลก (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) 

นำท่านชม เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 

ผ่านชม มหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้ เมื่อได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) สปลิทเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้ 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6สปลิท - ชมพระราชวังโบราณ (UNESCO) - โมสตาร์ (UNESCO) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบเซนไทน์นั่นเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย

จากนั้นนำท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าด้วย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่าเมืองโอมิช (Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยู่ริมทะเลอาเดรียติค โมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า

 
ค่ำ รับประทานอาคารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7โมสตาร์ - บลากายจ์ - โพซิเทล - มาลี สตอน (โครเอเชีย) - ดูบรอฟนิค 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก /

นำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชม บ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ 
ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองโพซิเทล” (Pocitelj) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) โพซิเทลเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง เกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองมรดกโลก ที่ยูเนสโก้กำลังบูรณะให้เมืองแห่งนี้กลับมาเป็นดังเดิมเช่นในอดีตกาล เนื่องจากเมืองโพซิเทล (Pocitelj) เป็นเมืองที่มีตำนาน ประเพณี และเรื่องราว ยาวนานที่สุดในเขตยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางพรมแดนกลับเข้าสู่เขตประเทศโครเอเชีย ณ “เมืองมาลี สตอน” (Mali Ston) (ระยะทาง 73 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (วันนี้ทานอาหารกลางวันช้ากว่าปกติ) 
บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอย ชม ขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอย แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติคพร้อมด้วยเครื่องเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี สตอน 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ดูบรอฟนิคหรือไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 8ดูบรอฟนิค - กำแพงโบราณ - กอเตอร์ (UNESCO / มอนเตเนโกร) - บุดวา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเยี่ยมชม “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column)หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

จากนั้นนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ขึ้นชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค…

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ 

** พร้อมชมการแสดงระบำลาโด้ ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่พิเศษจัดให้ชมเฉพาะท่านเท่านั้น!!!
บ่าย

นำท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า BLACK MOUNTAIN หรือ "ภูเขาสีดำ" ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ปัจจุบันมอนเตเนโกรเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป

เดินทางสู่ “เมืองกอเตอร์” (Kotor) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)  มรดกโลก UNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรที่ได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979  ระหว่างทางท่านจะได้ ชมเมืองเก่าและธรรมชาติที่สวยงาม...

นำท่านชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโธดอกซ์ จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร

นำท่านสู่ “เมืองบุดว่า” (BUDVA) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งอาเดรียติค  เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งที่ตั้งอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร” 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 9บุดว่า - พอตกอริซ่า - เวียนนา (ออสเตรีย) - พิเศษ!! นำท่านช็อปปิ้ง พาร์ดอร์ฟเอาท์เลท 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชม เมืองเก่า “บุดว่า” (Budva) เมืองติดชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น 

นำท่านชม ST.JOHN CHURCH โบสถ์คาทอลิก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมัยก่อน ชม SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจากเมืองบุดว่าได้ตามอัธยาศัย

และเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงพอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
15.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS 728 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1:40 ช.ม.)
16.40 น.

เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

พิเศษ!!! นำท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพื่อช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลทสถานที่ช้อปปิ้งเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย

หมายเหตุ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด 09.30 น. – 20.00 น.
วันศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วันอาทิตย์ปิด
**เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย**

19.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเวียนนา

หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน    บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน OS 025 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ชั่วโมง)
วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...

เงื่อนไขในการจอง

 • อัตราค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัดแบบโปรโมชั่น (ไม่ใช่ตั๋วหมู่คณะ)  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์   เส้นทาง กรุงเทพฯ – ซาราเยโว // ซาเกร็บ – กรุงเทพฯ  ราคาตรวจสอบ ณ วันที่ 10 ม.ค. 2560   (จะยืนยันให้ได้  ต่อเมื่อได้รับรายชื่อมาทำการสำรองที่นั่ง  พร้อมออกตั๋วเลยทันที)
 • ราคาตั๋วที่นำเสนอนั้นเป็นราคาเริ่มต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวันเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งและยังมิได้ดำเนินการใดๆ การสำรองที่นั่งกับสายการบินนั้น หากราคาสูงกว่าราคาที่แจ้ง บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่ม ตามที่เกิดขึ้นจริง
 • บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน อันเนื่องมาจากค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันหลังจากวันที่นำเสนอราคา (ตามวันที่ระบุในเอกสาร) โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาข้างต้น
 • กรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้  ทางบริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ดังกล่าว (จำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย  30 ท่าน / ต่อ 1 คณะ)
 • โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์ต่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสำรองห้องได้ให้คิดราคาเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริงจากผู้เดินทางได้
 • กรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ต้องชำระเพิ่มสำหรับค่าห้องพักเดี่ยว  ตามระบุในตารางอัตราค่าบริการ
 • โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น    เป็นเพียงการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว    บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์   หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า  แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ โปรแกรมท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ครบถ้วน จะจัดส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน  ค่าประกันภัยสายการบิน  ค่าธรรมเนียมน้ำมัน  หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท   หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางตามที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้  หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว  ทางบริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 • บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย  เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน  โรงแรม  หรือบริษัทขนส่ง   หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง  สิ่งของรวมถึงของมีค่า  แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆแล้ว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้เช่น ค่าอาหาร, ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ   ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้  เพราะบริษัทฯต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน  เช่น   การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯจะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้   
 • การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทย หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากประเทศนั้นๆ  ในกรณีที่ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง    หรือความประพฤติส่อไป ในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยว่าเหตุผลใดๆ จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ บริษัทฯใคร่ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ   บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
 • กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัทฯ  โปรดขอคำยืนยันจากฝ่ายขายก่อนว่าทัวร์นั้นๆมีการยืนยันการเดินทางจริง  ก่อนที่ท่านจะทำการออกตั๋วภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรุงเทพฯ  หากท่านทำการออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว และหากทัวร์นั้นมีการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /   ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและได้อ่านโปรแกรมท่องเที่ยวและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น  โดยสายการบินสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ 
 • ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่  10 ม.ค. 2560 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่า
 • ทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 • ค่าโรงแรมที่พักตามมาตราฐานสากล  ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
  อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำจิ้ม มาม่า ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 • น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม   (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าธรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศบอสเนีย & โครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)  ราคา 7,700 บาท 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ที่ใช้ยื่นวีซ่า) ของ บ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN  (เงื่อนไข คุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่) 
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใต้ เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 2 EURO/ต่อคน/ต่อวัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีจำนวนหน้าวีซ่าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า สำหรับประทับตราวีซ่า (VISA)  พร้อมทั้งนำเล่มเก่าแนบมาด้วย และถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางและหน้าที่ต่ออายุ ( ถ้ามี ) 
  หนังสือเดินทางเล่มเก่า  ใช้ประกอบกรณีเปลี่ยนเล่มใหม่
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า 
 • หลักฐานการทำงาน : กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต
  - เจ้าของกิจการ  ให้นำใบทะเบียนพาณิชย์  หรือหนังสือรับรองหุ้นส่วนที่มีชื่อผู้เดินทาง พร้อมลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท   (หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้  และช่วงเวลาที่ขอลางาน  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
  - ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเกษียณอายุ ใช้บัตรสำเนาบัตรข้าราชการ 
  - นักเรียนหรือนักศึกษา  ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
 • หลักฐานทางการเงิน  : กรณีใช้จดหมายรับรองจากธนาคาร กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานฑูต  และถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ (ไม่รับกระแสรายวัน) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย
  * ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่ง   ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นขาวเท่านั้น จำนวน 3 รูป  ไม่เกิน 3 เดือน (ไม่สวมแว่นตาทุกชนิดและไม่สวมหมวก) 
 • ส่งใบจองพร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน   ชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท  ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการนำเสนอเพื่อยืนยันทำการออกตั่วของท่านเลยในทันที  และไม่สามารถขอเงินจำนวนนี้คืนได้    สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือโปรดชำระภายใน 30 วันทำการก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด  ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในยืนยันที่นั่งการเดินทาง  สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่ามัดจำการเดินทางมาแล้วเท่านั้น 

  หมายเหตุ 
  - กรณีที่ส่งใบจองทัวร์มาก่อน จะมีกำหนดการชำระค่ามัดจำหลังการส่งใบจองทัวร์มาให้บริษัทฯภายใน 2 วัน หากเกินจากวันที่กำหนดไว้  ทางบริษัทฯใคร่ขอพิจารณาสถานะการจอง
  - การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงินมัดจำ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทำการ  หรือก่อนหน้านั้น   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจำให้ทั้งหมด 
 • ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือคณะที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า  15 - 29 วันทำการ  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 7-14 วันทำการ  หักค่ามัดจำ 80% ของราคาทัวร์  และค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 6 วันทำการ  ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทฯมีการทำสำรองจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 20 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ  ***ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง***
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการยื่นวีซ่าล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่าน ไม่ผ่าน บริษัทฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy