ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE406 : ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) อิตาลี 7 วัน 4 คืน (EK)

DE406 : ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) อิตาลี 7 วัน 4 คืน (EK)

APPART
GALILEEI PIZA HOTEL
RSUSSOTT VENICE HOTEL
TERRACE ENGELBERG HOTEL

เครื่องบินถึงปารีสเช้า กลับจากโรมดึก เที่ยวคุ้มสบายๆ เหมือนทัวร์ยาว
ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ริมสองฝั่งแม่น้ำแซน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส
เกาะเวนิส เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บินโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ::กรุงเทพฯ 
16.00 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.35 น.ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK373 / EK071 
วันที่ 2 ::กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง 
*****.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0320 *.*.*.
09.25 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

นำท่าน ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ...

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน

ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน

ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต

ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
ที่พักAPPART, CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL ****หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3 ::ปารีส - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอางกระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ  

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายออกเดินทางต่อสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พักTERRACE ENGELBERG HOTEL ****หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4 ::ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น - เวนิส(อิตาลี)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต ซึ่งระหว่างการนั่งกระเช้าท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามใกล้และไกลสุดหูสุดตา ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร หรือ ประมาณ 10,000 ฟีต ให้ท่านได้เล่นหิมะ  บนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) ( ระยะทาง 52 กม. ) เมืองตากอากาศของประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก...

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 520 กม. ) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น เวเนโต  ..ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทาง

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง
ที่พักRSUSSOTT VENICE HOTEL ****หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ 5 ::ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย

ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800 บาท ลำละ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้ 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
บ่าย

ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 320 กม.)

นำท่าน เข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า เป็นสถานที่ตั้งของหอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิเลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGALILEEI PIZA HOTEL ****หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 6 ::ปิซ่า - กรุงโรม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 344 กม.)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย

เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ชม มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่ ซี่งเป็นศูนย์กลางศาสนาคริสนิกายโรมันคาธอลิก

นำท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา

ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี   

นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง 

จากนั้นพาท่านเดินมายังย่าน บันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ

ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม…

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

22.05 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK372
วันที่ 7 ::สนามบินสุวรรณภูมิ
**** *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0555-0940 *.*.*.
19.15 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class) ตามกรุ๊ปเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 10 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร
 • ค่าวีซ่าเช็งเก้น (ท่านละ 4,500.-บาท) สถานทูตจะเป็นผู้กำหนดนัดหมายคิวยื่นวีซ่าตามกรุ๊ป แล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายื่นได้ ตามกำหนดการ กรณีที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระเองเท่านั้น ท่านละ 500.- บาท 
  กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000.- บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
  ชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด ถือว่าท่านยกเลิกอัตโนมัต (AUTO CANCEL)
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000.- บาท 
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจำทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน   ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังรำคาญรบกาวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้ก่อนความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางสวนใหญ่)
 • บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 • บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอื่น
 • บริษัทไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
  - ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
  - ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 
  - ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น
  “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”
 • หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
  - รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงขนาด  2นิ้ว จำนวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
 • หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
  - สเตทเม้นรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000.-
  - หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น )
  (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้)
 • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง  ระบุอาชีพ-ตำแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
 • ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 
 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  ** เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา ห้ามถ่ายรูปและปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านั้นค่ะ
  ** สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตรทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทางผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย
 • ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy