ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE797 : ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส (ทิตลิส) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (TG)

DE797 : ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิส (ทิตลิส) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (TG)

GRAND EUROPE HOTEL
MERCURE GARE CENTER
MERCURE VERIZY

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE797-00119-25 มิ.ย. 61Thai Airways (TG)48,991จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ D ประตู2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
วันที่ 2กรุงเทพฯ - มิลาน(อิตาลี) - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
00.35 น.ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
07.35 น.

เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพนซ่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วตรวจรับสัมภาระ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองมิลาน เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลีเมืองผู้นำด้านแฟชั่นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการเดินทางของประเทศด้วย ชมบริเวณรอบนอกของมหาวิหารแห่งมิลานหรือดูโอโมอันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี

ชม เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆในอิตาลีให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้มีเวลาให้ท่านเดินเล่น ชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของอิตาลี

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถพักผ่อนชมทัศนียภาพที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอล์ป ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองอย่าง อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปิลบรุค และ ทะเลสาบลูเซิร์น  มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าแองเกิลเบิร์ก เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เล่นหิมะ เดินชมถ้ำน้ำแข็ง เดินผ่านสะพานแขวนที่เชื่อมสองฝั่งภูเขา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ.ภัตตาคารบนยอดเขาชมวิวแบบพาโนรามา
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางต่อสู่เมืองสตราสบรูก์ในแคว้นอัลซาค ของฝรั่งเศสและยังเป็นที่ตั้งรัฐสภาแห่งที่ 2 ของสหภาพยุโรป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม MERCURE GARE CENTER หรือเทียบเท่า
วันที่ 4สตราสบรูก์ - กรุงปารีส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ย่านริมน้ำฝรั่งเศสน้อย PETITE FRANCE แห่ง STRASBOURG เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดของเมืองนี้ ที่มีความงดงามและความน่าสนใจในหลายๆจุด สามารถชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนต่างๆในเมือง สตารซบูร์ได้ทั้งการเดินเท้าและล่องเรือ เพราะ PETITE FRANCE ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศส จัดว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส หนึ่งในเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย นครหลวงแห่งแฟชั่น การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่รอคอย  ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย

นำท่านนั่งรถชม เมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆอาทิ วิหารโดมอินวาลิด - หอไอเฟล-จัตุรัสคองคอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย

จากนั้นนำท่าน ลงเรือบาโตว์มุช เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 
ที่พักโรงแรม MERCURE VERIZY หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ปารีส - แวร์ซายน์ - ปารีส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของพระราชวังแวร์ซายน์และพระราชอุทยานด้านหลังวังหรือท่านอาจจะซื้อบัตรเข้าชมภายในของพระราชวังแวร์ซายน์ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าทัวร์ของท่าน  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส

นำท่านเดินเล่นบริเวณ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ อดีตพระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชสำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่าของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้นวีนัสเดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิลแองเจโล ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหมอแบรนชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่างมากมาย และร้านสินค้า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งมากขึ้น

ที่พักโรงแรม MERCURE VERIZY หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ปารีส - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลสเดอโกลล์ ปารีส  เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร    ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 931 บินตรงสู่ กรุงเทพฯ (มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
วันที่ 7สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
05.55 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 % 
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
 • ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ
 • ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 
 • ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)
 • หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน
 • ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
 • สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)  ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
 • ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)
 • โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกับสถานทูตทุกกรณี)

 • พาสปอร์ต ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) 
  ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป 
  ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ 
 • กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดาหรือมารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่งได้
 • กรณี เดินทางกับบุคคลอื่น ทั้งบิดาและมารดาต้องแสดงความจำนงในการอนุญาต โดยระบุ ชื่อ และความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นกับครอบครัวด้วย
  ยื่นเรื่องทำจดหมายยินยอม ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรารับรองราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีบิดามารดา หย่าร้าง/เสียชีวิต ต้องแนบ ใบหย่า/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)
 • เจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจส่วนตัวไม่ได้จดทะเบียน ใช้จดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานอย่างน้อย 3-5 ใบ)
 • นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • เกษียณอายุ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป แนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
 • รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจำทุกกรณี** 
 • กรณีออกค่าใช้จ่าย ผู้ที่สามารถออกค่าใช้จ่ายให้กันได้ มีดังต่อไปนี้
 • มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่น้อง
 • สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น สูติบัตรบุตร สำเนาทะเบียนบ้านโดยมีที่อยู่เดียวกัน)
 • บริษัท ต้องมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางในจดหมายด้วย
  ***หมายเหตุ: ชื่อในเอกสารทั้งหมดควรถูกต้อง และตรงกันตามหน้าพาสปอร์ต

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy