ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE531 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป กรีซ เอเธนส์ อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอรา แหลมซูเนียน 8 วัน 5 คืน (QR)

DE531 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป กรีซ เอเธนส์ อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอรา แหลมซูเนียน 8 วัน 5 คืน (QR)

DIVANI METEORA HOTEL
El GRECO HOTEL
TITANIA HOTEL

บินไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์
กรุงเอเธนส์ ดินแดนแห่งตำนานระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์
เมืองเดลฟี ศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก
เกาะซานโตรินี่ ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน
ที่สุดของมรดกโลก สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอร่า

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โดฮา
22.20 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
วันที่ 2โดฮา - เทสซาโลนิกิ - กาลัมปาก้า
01.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศกรีซด้วยเที่ยวบิน QR837
05.25 น. ถึง สนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง
07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ สนามบินเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซด้วยเที่ยวบิน QR205
11.30 น.

ถึง สนามบินถึงท่าอากาศเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ (Greece) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตัวเมืองเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หอคอยสีขาวของเทสซาโลนิกิ (The White Tower of Thessaloniki) สัญญาลักษณ์ของเมือง เป็นหอคอย หรือ ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมน้ำ โดยสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 ในยุคของจักรวรรดิออตโตมัน เคยเป็นทั้งเรือนจำและจุดที่ใช้ในการประหารชีวิต ในช่วงระยะเวลาของการปกครองออตโตมัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาลัมปาก้า (Kalambaka) เมืองที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ตั้งของอารามลอยฟ้าเมทิโอรา (Meteora Monastery) อารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ โดยดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในอดีตมีอาราม 24 แห่ง อาจเรียกได้ว่าหมู่สำนักสงฆ์ลอยฟ้าสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะ Byzantine แต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น และเคยเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน "For Your Eyes Only"

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พักโรงแรม DIVANI METEORA หรือเทียบเท่า
วันที่ 3กาลัมปาก้า - อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอรา - เดลฟี่
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม 2 อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอรา ที่โด่งดัง เข้าชม The Great Meteoron Monastery หรือ Megalo Meteoron อารามของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church) เป็นอารามที่ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สุดในดินแดนอารามลอยฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ศตวรรษ สร้างอยู่บนยอดหินผาขนาดใหญ่ที่สูงเด่นเป็นสง่า ที่มีความสูงประมาณ 245 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1988

จากนั้นนำท่านเข้าชม The Holy Monastery of Saint Nicholas of Anapafsas อารามลอยฟ้าที่ได้ชื่อว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตและที่ดีที่สุดใน Meteora โดยแต่ละชั้นของอารามจะได้พบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมาย เป็นอารามที่ในอดีตจะมีเหล่านักแสวงบุญมาพักพิงมากที่สุด โดยแต่ละอารามตั้งอยู่บนหน้าผา เหล่านักแสวงบุญ ต้องเดินเท้าขึ้นสู่ด้านบนของหมู่อารามลอยฟ้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี่ (Delphi) เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ ซึ่งปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตเมืองเดลฟี่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นสะดือของโลกหรือจุดศูนย์กลางของโลก (Navel of the Earth) และเป็นบ้านของเทพอพอลโล เมืองเดลฟี่ตั้งอยู่บนลาดเขาทางทิศใต้ของภูเขาปาร์นัสซัส (Mt.Parnassos) สูงเหนือระดับน้ำทะเล 570 ม. มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสร้างอยู่มากมาย อาทิ โรมันฟอรั่ม อนุสาวรีย์ คลังสมบัติ สนามกีฬา และวิหารต่าง ๆ ทั้งนี้มีวิหารเอกคือ วิหารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMALIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เดลฟี่ - วิหารอพอลโล - พิพิธภัณฑ์เดลฟี่ - โอลิมเปีย
เช้า     

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เดลฟี่ (Delphi Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งสำคัญต่างๆไว้มากมาย ทั้งหินอ่อนแกะสลัก, รูปปั้นต่างๆ จำนวนมาก เช่น Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา ,สฟิงซ์ Sphinx of Naxos รวมทั้งเทพีไนกี้ (Nike) เทพีแห่งชัยชนะ

จากนั้นนำท่านเข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi) วิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพอพอลโล (Apollo) เทพเจ้าแห่งแสงและดวงอาทิตย์ หนึ่งในเทพองค์สำคัญที่สุดในกรีกโบราณ เป็นบุตรของเทพเจ้าซีอุส (Zeus)  โดยชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ตำนานเล่าว่าเทพเจ้าซีอุส (Zeus) ปล่อยนกอินทรีสองตัวให้บินจากสุดปลายโลกสองด้าน และจุดที่นกทั้งสองบินมาพบกันที่นครเดลฟีนั้นให้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีหินที่เรียกว่า "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หินสะดือ"

ชม สนามกีฬาเดลฟี่ (Stadium Delphi) สนามกีฬาโบราณที่เก่าแก่แต่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรีซโดยชาวกรีกโบราณสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิ่งแข่งหรือแข่งม้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอลิมเปีย (Olympia) เมืองโบราณบนคาบสมุทรเพโลพอนนีส และแหล่งกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกโบราณ
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พักโรงแรม HOTEL EUROPA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5โอลิมเปีย - สนามกีฬาโอลิมปิกโบราณ - เอพิดอรัส - โรงละครเอพิดอรัส - คลองคอรินท์ - เอเธนส์
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สนามกีฬาโอลิมปิกโบราณแห่งแรกของโลก (The ancient Olympic Games) โดยเมืองโอลิมเปียนั้นเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิคโบราณแห่งแรกของโลก โดยจัดขึ้นเมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งแต่ก่อนเป็นเทศกาลทางศาสนาและกรีฑาและจัดขึ้นทุกสี่ปี เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าซุส(Zeus) ณ บริเวณยอดเขาโอลิมปัส โดยนครรัฐและราชอาณาจักรกรีซโบราณได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน โดยโอลิมปิกโบราณนี้เน้นกรีฑาเป็นหลัก แต่ก็มีการแข่งขันต่อสู้และรถม้าด้วย ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอย มรดกทางวัฒนธรรมให้เห็น

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอพิดอรัส (Epidaurus) โดยเชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นที่ประสูติของเทพแอสคลีเพียส (Asclepius) บุตรชายของเทพอะพอลโล (Apollo) โดยตามความเชื่อของชาวกรีกเทพแอสคลีเพียส (Asclepius) เป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ การรักษา และการฟื้นคืนชีพ

นำท่านชม โรงละครเอพิดอรัส (The Ancient Theatre of Epidaurus) โรงละครกรีกกลางแจ้งที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 มีอายุกว่า 2,500 ปี ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ให้ความบันเทิงแก่ชาวกรีกในรูปแบบของละคร การแสดง และการต่อสู้ สามารถจุคนได้มากถึง 14,000 คน ซึ่งปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ก็ยังถูกใช้เป็นที่แสดงละครกลางแจ้งอยู่ในหน้าร้อนของทุกปีอีกด้วย  โดยโรงละครแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ด้วย ซึ่งโรงละครเอพิดอรัสถือว่าเป็นโรงละครกรีกกลางแจ้งที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลกด้วย

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ คลองคอรินท์ (Corinth Canal) คลองที่เชื่อมระหว่างอ่าวคอรินท์ (Gulf of Corinth) กับอ่าวซาโรนิก (Saronic Gulf) ในทะเลอีเจียน (Aegean Sea) โดยตัดคอคอดคอรินท์และแบ่งคาบสมุทรเพโลนอนนีส (Peloponnese) ออกจากแผ่นดินกรีซ  เมื่อยืนอยู่บนสะพานลอยและมองไปยังทะเลแต่ละฝั่งจะเห็นชัดเจนว่าทะเลทั้งสองมีความสวยงามแตกต่างกันไป คลองคอรินท์ มีความยาว 6.4 กิโลเมตร และมีความกว้างเพียง 21.4 เมตร ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงประเทศกรีซ เป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตามตำนานกรีกเล่าว่าที่มาของชื่อเมืองเอเธนส์ (Athens) นั้น มาจากการที่ชาวกรีกจะตั้งชื่อเมืองแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร เทพโพไซดอน (Poseidon) เทพแห่งมหาสมุทร ผู้มีศักดิ์เป็นลุงของเทพีอธีนา (Athena)  ใช้ตรีศูลอาวุธของตนสร้างม้าขึ้นมา ชาวเมืองต่างพากันชื่นชมม้าเป็นอันมาก แต่เทพีอธีนาได้เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ผลเป็นประโยชน์ได้มากมาย นอกจากนี้ มะกอก ยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ในขณะที่ม้าเป็นสัญลักษณ์ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใช้ชื่อเมืองว่า เอเธนส์ (Athens)  ตามชื่อของพระนาง และมะกอกก็กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของกรีซมาจนปัจจุบัน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พักโรงแรม ATHENS ZAFOLIA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6เอเธนส์ - วิหารพาเธนอน - ย่านเมืองเก่าปลาก้า - จัตุรัสซินตักมา
เช้า     

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองเอเธนส์ (Athens) 

นำท่านเดินขึ้นสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ป้อมปราการที่อยู่บนเขาสูง เป็นที่ตั้งของวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) เทพีแห่งสติปัญญาและชัยชนะเหนือสงคราม ในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธีนา ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลก ในอดีตว่ากันว่ารูปปั้นของเทพีอาธีน่าแห่งวิหารพาร์เธนอน มีเทพีไนกี้ (Nike) กำลังยืนอยู่บนมือของนาง

นำท่านเดินสู่ย่าน เมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอะโครโปลิส เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ อาทิ เช่น สบู่ ครีมทาผิว ยาสระผม ครีมนวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย

จากนั้นผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic) ในอดีตใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 ผ่านชมประตูชัยเฮเดรียน (Arch of Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ เดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย

ชม จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น สินค้าแบรด์เนมมากมายในย่านนี้ มีทั้งสินค้าวัยรุ่นมากมาย อาทิ เช่น Zara , H&M , Nike ฯลฯ และบริเวณใกล้เคียงกันนี้ มีร้านสินค้า Luxury Brand มากมาย เช่น Louis vuitton , Gucci , Prada , Chanel ฯลฯ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พักโรงแรม ATHENS ZAFOLIA หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7เอเธนส์ - แหลมซูเนียน - วิหารแห่งเทพโพไซดอน - OUTLET - สนามบิน
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนำท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย ศิลปะ นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวลาท่านได้ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน      อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
17.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 204
23.25 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 8โดฮา - กรุงเทพ 
02.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ QR 980
12.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
        เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
        เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 
        **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรีซ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (15 ยูโร)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง 
  หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 • เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
 • ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 • กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ 
 • สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
 • ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
   
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่  บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไป   ชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน    ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  สถานทูตฯ เรียกเก็บ 
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**                                         

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง
3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในสมุดบัญชี อัพเดทไม่เกิน 20 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง        
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให้  ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1
3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
     3.4.1 ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให้
     3.4.2 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้
     3.4.3 เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์กันได้เท่านั้น ดังนี้ สูติบัตร(กรณีเป็นพ่อ แม่ ลูก)เท่านั้น สมรส(กรณีสามี-ภรรยา)

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**

4. หลักฐานการทำงาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
        - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
          - กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย
5. เอกสารส่วนตัว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี 
6.1 ขอสูติบัตรตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด
6.2 ใบยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยคัดจากอำเภอต้นสังกัด (ถึงแม้จะเดินทางไปกับบิดา – มารดา)
6.3 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด (หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
6.4 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy