ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส 2567/2024 เที่ยวยุโรป

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE930 : ทัวร์ยุโรป สวิต เยอรมนี ฝรั่งเศส CHRISTMAS MARKETS 2024 9 วัน 6 คืน (EK)

DE930 : ทัวร์ยุโรป สวิต เยอรมนี ฝรั่งเศส CHRISTMAS MARKETS 2024 9 วัน 6 คืน (EK)
Emirates (EK)

Hillton Strasbourg
Maritim Hotel Frankfurt
Mercure Stuttgart City Center
Novotel Paris Centre Tour Eiffel
Novotel Zurich Airport Mess
Radisson Blu Lucerne

โปรแกรมทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ... สวิต เยอรมนี ฝรั่งเศส CHRISTMAS MARKETS

 Christmas Market Lucerne 2024 | เทศกาล Zurich Christmas Markets 2024 | เทศกาล Stuttgart Christmas Market 2024 | เทศกาล Rothenburg Christmas Markets 2024 | เทศกาล Frankfurt Christmas Markets 2024 | เทศกาล Strasbourg Christmas markets 2024

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE930-00101-09 ธ.ค. 67Emirates (EK)129,999จองด่วน
DE930-00202-10 ธ.ค. 67Emirates (EK)129,999จองด่วน
DE930-00306-14 ธ.ค. 67Emirates (EK)129,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW S เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน
วันที่ 2สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ • สนามบินซูริค • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานไม้ชาเปล • Christmas Market Lucerne 2024
01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
12.25 นเดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย 

จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือสัญลักษณ์สำคัญของลูเซิร์นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่

พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากนั้น  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทำให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้
​ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นร้าน พิเศษเมนูสวิสชีสฟองดู
ที่พัก 

Radisson Blu Lucerne หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

**หลังจากเข้าที่พักท่านสามารถเพลิดเพลินกับเทศกาล Christmas Market Lucerne 2024 ของเมืองลูเซิร์น ที่บริเวณ Franziskanerplatz ได้เองตามอัธยาศัย
*โปรดตรวจสอบเวลาปิดงานอีกครั้งก่อนเข้างาน ซึ่งจะจัดในวันที่ 05 - 22 ธันวาคม 2024
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีมีงานเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 3เมืองแองเกิลเบิร์ก • ยอดเขาทิสลิส • เมืองซูริค • ย่านเมืองเก่าซูริค • ลินเดนฮอฟ • เทศกาล Zurich Christmas Markets 2024
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) พาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทิสลิส (Titlis) โดยกระเช้าหมุนแบบ 360 องศา ที่ความสูง 3,239 เมตร เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคยละลายชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาทิสลิสพร้อมวิวแบบพาโนราม่า
​บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ชม ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) อาคารเก่าแก่ที่คงสภาพดังเดิมตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 19 เป็นย่านการค้า บานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse) ติดวิวติดแม่น้ำลิมัต (Limmat)
  
นำท่านเข้าสู่ ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นย่านเก่าเเก่ใจกลางเมืองซูริค เป็นจุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองซูริคได้ในมุมกว้างทั้งวิวเขตเมืองเก่า และวิวแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) 
**ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเทศกาล Zurich Christmas Market 2024 ของเมืองซูริคตามอัธยาศัยซึ่งจะจัดในวันที่ 21 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2024
​ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก 

Novotel Zurich Airport Messe หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีมีงานเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 4เมืองชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • เมืองชตุทท์การ์ท • ถนนโคนิจซตราสเซอ • เทศกาล Stuttgart Christmas Market 2024
​เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองนี้มักไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว แต่นับได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้ำไรน์ และการตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอย่างเฟสโก้ที่ยังคงความสมบูรณ์
 
นำท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) เป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรป มีอายุเก่าแก่ประมาณ 14,000-17,000 ปี โดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร น้ำตกเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดตลอดทั้งปี โดยปริมาณกระแสน้ำไหลที่เคยวัดได้สูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองชตุทท์การ์ท (Stuttgart) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Baden-Württemberg ตั้งอยู่บริเวณป่าดำ (Black Forest) อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Neckar เมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศ และเมืองต้นกำเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเป็นที่ตั้งของโรงงานและสำนักงานใหญ่ของบริษัทหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Porsche, Bosch, Mercedes-Benz, Daimler AG, และ Dinkelacker

จากนั้นนำท่านเดินอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโคนิจซตราสเซอ (Koenigstrasse) เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองชตุทท์การ์ท มีความยาว 1.2 กิโลเมตร และเป็นถนนช้อปปิ้ง ที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี ถนนคนเดินตั้งแต่ปี 1977
**ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ เทศกาล Stuttgart Christmas Market 2024 ของเมืองชตุทท์การ์ท ตามอัธยาศัยซึ่งจะจัดในวันที่ 27 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2024
​ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก 

Mercure Stuttgart City Center หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีมีงานเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 5เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ • โพลนไลน์ • จัตุรัสมาร์เก็ตสแควร์ • เทศกาล Rothenburg Christmas Markets 2024 • เมืองแฟรงก์เฟิร์ต • จัตุรัสโรเมอร์ • อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต • เทศกาล Frankfurt Christmas Markets 2024
​เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แม้จะชื่อยาวแต่เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารัก ราวกลับหลุดเข้าไปในยุคกลาง ด้วยบ้านเรือนที่ยังคงสถาปัตยกรรมแบบ ครึ่งไม้ ครึ่งปูน ซึ่งเป็นเมืองที่แทบไม่ได้รับผมกระทบจากสงครามเลย
 
จากนั้นท่านถ่ายรูปกับมุมมหาชนที่ โพลนไลน์ (Plonlein) ที่หลายคนกล่าวว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดของเมืองจนกลายเป็นมุมโปสการ์ดของเมืองไปโดยปริยาย ด้วยบ้านเรือนที่มีสีสันสดใจ และทางต่างระดับที่ดูลงตัวอย่างน่าแปลก

นำท่านสู่ จัตุรัสมาร์เก็ตสแควร์ (Market Square) อันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่สร้างขึ้นในยุคเรเนสซองค์
**ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ เทศกาล Rothenburg Christmas Markets 2024 ของเมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ ตามอัธยาศัย ซึ่งจะจัดในวันที่ 29 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2024
​เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่ายจากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซิน อันเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางยุโรป เป็นเมืองเมืองที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดเมืองนึงของยุโรป

พาท่านสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) จัตุรัสใจกลางมือง ศูนย์รวมของร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ต์มากมาย ตรงกลางมีน้ำพุแห่งความยุติธรรมและตรงสุดทางยังมี อาสนวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) หรือที่มีอีกชื่อนึงว่ามหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 13 และเป็นที่บรมราชาภิเษกจักรพรรดิในยุคอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ เทศกาล Frankfurt Christmas Market 2024 ของเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2024
พักที่

Maritim Hotel Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีมีงานเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 6เมืองกอลมาร์ • เมืองสตราซบูร์ก • ย่าน Petite-France • เทศกาล Strasbourg Christmas markets 2024
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ผ่านพรมแดนสวิสเซอร์แลนด์สู่ประเทศฝรั่งเศส ดินแดนซึ่งร่ำรวยไปด้วยความงามทางสถาปัตยกรรม แฟชั่น และอาหาร พาท่านสู่แค้วนอัสซาส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
​บ่ายนำท่านชม เมืองกอลมาร์ (Colmar) หนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนขนานนามว่าดินแดนแห่งเทพนิยาย ด้วยตัวบ้านเรือนนั้นยังคงรูปแบบงานก่อสร้างแบบที่เรียกว่า Half Timber ที่เป็นที่นิยมในยุคกลาง โดยจะใช้ไม้สร้างเป็นโครงบ้าน และนำปูนมาถมส่วนที่เหลือ เพื่อเป็นการประหยัดไม้ ทำให้ต้นทุนการสร้างถูกลง

จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นอย่างอิสระเพลิดเพลินกับ เทศกาล Colmar Christmas Markets 2024  ของเมืองกอลมาร์ ซึ่งจะจัดในวันที่ 26 พ.ย. – 29 ธ.ค. 2024
 
จากนั้นมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของแคว้นที่ เมืองสตราซบูร์ก (Strasbourg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีล เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารมหาวิหารนอร์ทเทรอดามแห่งสตราสบูร์ก มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าสูงตระหง่านที่สุดในยุโรปตะวันตก ความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคกลางสไตล์กอธิก ย่าน Petite-France หรือ Little France เป็นย่านที่คล้ายเกาะเล็กๆ อยู่ในตัวเมืองสตราซบูร์กและได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 
จากนั้นให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับ เทศกาล Strasbourg Christmas markets 2024  ของเมืองสตราซบูร์ก ซึ่งจะจัดในวันที่ 24 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2024
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักที่

Hillton Strasbourg หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีมีงานเทรดแฟร์หรือเทศกาล)

วันที่ 7นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV สตราซบูร์ก สู่ กรุงปารีส • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ เดอ มงต์มารต์ • เข้าชมโรงอุปรากรปาแลการ์นีเย • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
​เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่ง รถไฟความเร็วสูง (TGV) เวลา 09.25 – 11.11 น. มุ่งหน้าสู่ กรุงปารีส ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถกว่า 4 ชั่วโมง เหลือไม่ถึง 2 ชั่วโมงสู่ มหานครปารีส (Paris) เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ที่มีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่ายจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ เดอ มงต์มารต์ (The Basilica of Sacre-Coeur de Montmartre) โบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส หรือที่เรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ชาวฝรั่งเศสที่ได้เสียชีวิตลงในการทำสงครามกับรัสเซียค่ะ ออกเเบบโดย พอล อบาดีย์ วิศวกรที่มีชื่อเสียงของปารีส เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์
 
จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) เป็นโรงอุปรากรตั้งอยู่ในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ที่สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก โรงอุปรากรปาแลการ์นีเยถือกันว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุค ก่อสร้าง ในปี ค.ศ. 1858 การตกแต่งปาแลการ์นีเยเป็นการตกแต่งอันวิจิตรตระการตา ตกแต่งได้อย่างหรูหราอลังการ โดยใช้แถบหินอ่อนหลากสี, คอลัมน์ และ รูปสลักเสลาอันงดงามที่บางรูปมาจากตำนานเทพเจ้ากรีก ระหว่างคอลัมน์ด้านหน้าเป็นประติมากรรมสำริดครึ่งตัวของคีตกวีเอกหลายคน จุดไฮไลท์ของโรงละครแห่งนี้มีมากมาย เช่น โถงบันไดเอกปูด้วยหินอ่อนสีขาว จิตรกรรมฝาผนังเฟรสโก ห้องโถงใหญ่ที่ประดับด้วยแผ่นทองและโคมระย้า และอีกมากมายตระการตา
  
นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีส ณ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นร้าน Brasserie Mollard ร้านอาหารเก่าแก่ของปารีส ที่คนท้องถิ่นนิยมเข้ามาเฉลิมฉลองเทศการต่างๆ ที่สำคัญตัวอาคารใช้โครงเหล็กชนิดเดียวกันกับหอไอเฟล พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส พร้อมไวน์แดง และ Seafood Platter
**กรณีมีเหตุสุดวิสัย ที่ร้านปิดกะทันหัน หรือเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถใช้บริการร้านได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนร้านให้ โดยมีราคาและคุณภาพเทียบเท่าแทน**
ที่พัก

Novotel Paris Centre Tour Eiffelหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

วันที่ 8เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • จัตุรัสทรอกาเดโร • จุดถ่ายรูปกับหอไอไฟล (EIFFEL) • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น
 
จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือพีระมิดแก้วที่ ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน ภายในพิพิธภัณฑ์ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนแรกคือ Richelieu ทางทิศเหนือ ส่วนที่สอง Sully เป็นอาคารสี่เหลี่ยมทางทิศตะวันออก และส่วนที่สาม Denon ทางทิศใต้ขนานกับแม่น้ำแซน แต่ละปีกมีห้องพักมากกว่า 70 ห้องแสดงภาพวาดและงานศิลปะที่เต็มไปด้วยประติมากรรม จุดที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษจะอยู่ที่ ภาพเขียน Mona Lisa ที่มีรอยยิ้มอันลึกลับที่โด่งดัง สร้างขึ้นโดย Leonardo da Vinci เป็นงานศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดของพิพิธภัณฑ์

และยังมี ห้องชุดของนโปเลียนที่ 3 (Apartments of Napoleon III) ภายในห้องแตกแต่งอย่างหรูหรา ชุดเก้าอี้ โซฟา สีสันสดใสของผ้ากำมะหยี่สีแดงและสีทอง โคมไฟระย้าขนาดใหญ่ ภาพวาดบนเพดานที่สวยงาม และรูปปั้นประดับตกแต่งอย่างงดงาม
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ายนำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลที่สวยที่สุด ณ จัตุรัสทรอกาเดโร (TROCADÉRO) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (EIFFEL) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนี้นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของพาปารีสที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง หอไอเฟลนั้น ตั้งตามชื่อของสถาปนิกผู้ออกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในงาน แสดงสินค้าโลก ในปี 1889 เมื่อมีภาพยนตร์เรื่องใดที่จะกล่าวถึงปารีส ก็จะจะต้องมีโครงสร้างเหล็กเจ้าของความสูง 324 เมตร ที่เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก แห่งนี้อยู่ด้วยเสมอด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อทิ้งหลังจากงานสิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึง

นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (ARC DE TRIOMPHE) วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วยอาร์กเดอทรียงฟ์ มีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และหนาถึง 22 เมตร ทางทิศตะวันตกยังเป็นที่ตั้งของถนนสายที่โด่งดังที่สุดของโลกสายหนึ่ง นั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (CHAMPS-ÉLYSÉES) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป และเป็นที่ตั้งของสินค้าแบรนด์ระดับโลกมากมายทั้ง Louis Vuitton, Hermès, Omega, Lacoste, Swarovski, Longchamp
เย็นอิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris Charles de Gaulle Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)
21.35 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ EK076 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
07.20 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ ให้ท่านผ่อนคลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 9สนามบินนานาชาติดูไบ • สุวรรณภูมิฯ กรุงเทพ ฯ
09.30 น.เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
18.40 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจทำการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนทำการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ129,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ129,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ22,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ129,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ129,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ22,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ129,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ129,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ20,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ22,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องล ะ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
 • มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่รักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกสถานที่ VELCOME TO EUROPE
 • **ทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก
  **กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกค้าพึงพอใจ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพักดังกล่าว**
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ โwin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double และส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการนำเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่รับรองเรื่องห้องให้เนื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน และห้องพักแบบเดี่ยวและคู่ อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นบางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
การจองทัวร์
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 50,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : จอยกรุ๊ป

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : ตัดกรุ๊ป

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทาง
  ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
 • บริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูตเนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยี่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถ วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซากรุ๊ปในการนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยวซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด
 • ท่านที่มีความประสงค์จะยี่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้นมิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวน
  ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 10 ท่านขึ้นไป เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาลิหรือหน่วยงานในประเทศ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนทำการจองทุกครั้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาดทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามรถนำมาเลื่อนวันหรีอคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าวเมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรีอชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่นุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี "หญิงตั้งครรภ์"ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดจนว่าสามรถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า - ออกประเทศใดๆเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
 • ภาพที่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักชัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หนังสือเดินทาง
  1.หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องเหลืออายุการใช้งานเดินทางไป และกลับไม่น้อยกว่า 180 วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (สำหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 2 ชุด
  ***สำหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้นห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด**
   2.หนังสือเดินทางเล่มเก่าตัวจริง ถ้าเคยมีวีซ่าเชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตัวอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียนนักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันทีเพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติมและบางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
 • รูปถ่ายสี
  รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 นิ้ว 2 รูป ที่มีพื้นหลังสีขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซ้ำกับรูปถ่ายที่เคยทำวีซ่าห้ามสวมคอนแทค เลนส์และเครื่องประดับต่างๆ รูปถ่ายต้องมีความคมชัดของภาพสูง ผมไม่ปีดคิ้ว รวบผมเปิดใบหูเห็นแววตาผู้สมัครชัดเจน และห้ามตกแต่งภาพใดๆทั้งสิ้น 3.5 ซ.ม.
  ความยาวของใบหน้าตั้งแต่ศีรษะจรดคางอยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนติเมตรความกว้างของใบหน้า2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
 • หลักฐานการเงิน
  ตัวอย่างขนาดรูปถ่ายที่ตรงตามสถานทูตกำหนด
  1 Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บุคคลนั้นๆด้วย
  หลักฐานทางการเงินชื่อและนามสกุลต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอร์ตและต้องขอจากธนาคารไม่เกิน 15 วันก่อนวันยี่นวีซ่า
  **หมายเหตุ** ผู้สมัครควรเลือกใช้บัญชออมทรัพย์ที่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
  3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริง และเตรียมไปในวันที่ยื่นวีซ่าชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต
 • หลักฐานการทำงาน
  1 สำหรับเจ้าของกิจการต้องมีสำเนาหนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาจดทะเบียนบริษัท
  (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2 สำหรับท่านที่ทำงานบริษัท กรุณาระU TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานทูตต้องระบุวันลาให้ครอบคลุมตลอดช่วงการท่องเที่ยว ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ(ระยะเวลาของหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 1 เดือน)ต้องมีตราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
  3 สำหรับนักเรียน หรือนักศึกษา ATIOM ต้องขอหนังสือรับรองจากทางสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา
  เอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
  4 สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจไม่จดทะเบียนเขียนจดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงานในเอกสารจะต้องระบุ ชื่อกิจการ/ชื่อร้านค้า/ลักษณะงานที่ทำ/ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ทำงาน วันที่เริ่มกิจการ/รายได้โดยประมาณต่อเดือนเอกสารต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารส่วนตัว
  1.สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.สำเนาบัตรประชาชน
  3.สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
  4.ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
  5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
  *** ในบางประเทศการยื่นวีซ่ากับทางบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่าประเภทหมู่คณะเท่านั้นการยื่นหมู่คณะต้องมีจำนวน 10 คนขึ้นไป ซึ่งทางศูนย์รับยื่นจะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้นผู้เดินทางไม่สามารถกำหนดวันยี่นได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ทางศูนย์รับยื่นกำหนดได้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม PREMIUM หรือสำหรับการยื่นเดี่ยว เงื่อนไขกรุณาสอบถามกับบริษัททัวร์อีกครั้ง
  **ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องชำระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง**
 • กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี
  1 สูติบัตรฉบับภาษาไทย/อังกฤษ
  2 กรณีเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องนหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
  3 กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่งต้องขอจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา หรือมารดา ผู้ไม่ได้เดินทางจะต้องไปยื่นความจำนงเพื่ออนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยเอกสารให้ระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร วันที่เดินทาง และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจนและลงตราประทับจากราชการอย่างถูกต้อง เป็นฉบับภาษาไทย หรือ อังกฤษ
  4 กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใบสำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ในการดูแลของใคร เอกสารการปกครองบุตร (ป.ค.14) ฉบับจริงเท่านั้น
  5 กรณีบุตรบุญธรรม ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่าระหว่างรอผลพิจารณาจะม่สามารถดึงหรือขอหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
*** การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้นข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy