ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 2567/2024 เที่ยวยุโรป

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE610 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน 6 คืน (QR)

DE610 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน 6 คืน (QR)
Qatar Airways (QR)

Belstay Venezia Mestre
BEST WESTERN PLUS CHC FLORENCE
GALILEI HOTEL
HOLIDAY INN NAPLES
IH HOTELS ROMA Z3
VILLA ADRIANA VICTORIA TERME HOTEL

ชมมหาวิหารแห่งมิลาน, บ้านโรมิโอ & จูเลียต 
หอเอนเมืองปีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส 
ชมอ่าวเนเปิลส์, เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต
ชมรูปแกะสลักเดวิด, ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ 
ชมวิหารแพนเธออน, น้ำพุเทรวี่
หมู่บ้านชิงเคว เตเร่ หมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งทะเล 
ถ่ายรูปกับบันไดสเปน, โคลอสเซียม
พิซซ่าต้นตำรับอิตาลีㆍสปาเกตตี้เลิศรส
บินสายการบิน (5 ดาว) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE610-00106-14 ต.ค. 67Qatar Airways (QR)117,888จองด่วน
DE610-00212-20 ต.ค. 67Qatar Airways (QR)117,888จองด่วน
DE610-00329 ธ.ค. 67-06 ม.ค. 68Qatar Airways (QR)126,888จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – มิลาน ( อิตาลี)
16.30 น.คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20.00 น.ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์สายการบินระดับ 5 ดาว ด้วยเที่ยวบินที่ QR 835 / QR123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่ 2มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – วิตโตรีโอ เอมานูเอล – เวโรน่า – บ้านโรมิโอ&จูเลียต – เวนิส
07.10 น.เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่ามิลาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป

นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่า  ดูโอโม่ ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง แทบจะมีดูโอโม่ทุกเมืองที่สำคัญๆ เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในเมือง ดูโอโม่ที่เมืองนี้สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอับดับ 2 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกัน มหาวิหารแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1386 แต่มาแล้วเสร็จ 400 กว่าปีหลังจากนั้นคือในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเล่นว่า มหาวิหารเม่น มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่าง ๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูปยอดที่สูงที่สุดประดับด้วยรูปสลักพระแม่มาเรียสูง 4 เมตร หุ้มด้วยทองคำทั้งองค์ มีชื่อเรียกว่า มาดอนนิน่า ด้านหน้ามหาวิหารจะเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม เป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย ด้านข้างของจัตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเข้า แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่หรูหราอลังการแห่งเมืองมิลาน ให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้งภายในห้างเป็นโดมแก้ว มีห้างร้านต่าง ๆ มากมาย  คล้ายกับอีกแห่งที่เมืองเนเปิลส์ ทะลุออกมาอีกด้านจะเจอโรงอุปรากรชื่อก้องโลก ลา สกาล่า แห่งเมืองมิลาน สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1776-1778 ด้านหน้าลานสกาล่า เรียกว่า ปิอาซซ่า เดลลา สกาล่า มีรูปปั้นของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของโลก คือลีโอนาร์โด ดาวินชี่ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1)
บ่ายเดินทางสู่ เวโรน่า เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับสองในแคว้นเวเนโต้ รองจากเวนิส เวโรน่าได้รับสมญานามว่า "LITTLE ROMAN" เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัยโรมันไว้อย่างสมบูรณ์ และที่ทำให้เมืองเวโรน่าเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั้น เป็นเพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทละครเรื่องโรมิโอกับจูเลียตของเช็คสเปียร์ล้วนเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งของอิตาลีที่ชื่อว่าเวโรน่า

นำท่านชม บ้านโรมิโอ&จูเลียต ระเบียงหินอ่อนเล็ก ๆ ที่สมมติเป็นฉากที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่าง ซึ่งหน้าบ้านจูเลียตปัจจุบันคือร้าน ARMANI ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของรูปปั้นจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกำแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกำแพงเดิม 

ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่  เวนิส เมืองหลวงแห่งแคว้นเวเนโต้ เจ้าของฉายา ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เวนิส หรือ เวเนเซีย จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวน 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้เวนิสเป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญองค์การยูเนสโกยกให้เวนิสเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2)
ที่พัก Belstay Venezia Mestre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 3เกาะเวนิส – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ – รูปแกะสลักเดวิด 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)   

นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือ ตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเหมาลำส่วนตัวเดินทางสู่ เกาะเวนิส (ระยะเวลาในการนั่งเรือ ประมาณ 30 นาที)   เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” เป็นเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือซานมาร์โก (เซนต์มาร์ก)

จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปยัง จัตุรัสซานมาร์โก อันเป็นศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ กับ เรือนจำโบราณ อันเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคนั้นอีกด้วย ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ สำหรับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหย่อนใจกับร้านกาแฟชื่อดังหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าของเวนิสตามร้านต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  ถึงเวลานัดหมายคณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย

นำท่านลงเรือเดินทางเดินทางกลับสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (มื้อที่ 4)
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประวัติศาสตร์ของยุโรปเพราะเป็นแหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า

นำชม มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ หรือ ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากด้วยการใช้หินอ่อนสีชมพู ขาวและเขียวในการก่อสร้าง ข้างๆ มหาวิหารมีหอระฆังสูง ออกแบบตกแต่งด้วยหินอ่อนสามสีเช่นเดียวกับมหาวิหาร จัตุรัสเดลลา ซินญอเรีย บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองมาก่อน และเดิมเป็นที่ตั้ง รูปแกะสลักเดวิด ของแท้ผลงานของไมเคิลแองเจโลอันลือชื่อ แต่ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะคาเดมี อีกด้านหนึ่งของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อุฟฟิชี ที่นี่คือสถานที่เก็บงานฝีมือศิลปินเอกอิตาเลียนในสกุลช่างฟลอเรนซ์ที่ใหญ่และดีที่สุดในโลก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 5)
ที่พัก BEST WESTERN PLUS CHC FLORENCE  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 4ฟลอเรนซ์ – เลวานโต – หมู่บ้านชิงเคว่ เตเร่ – ลาสปีเซีย – ปิซ่า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมือง เลวานโต Levanto เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามของภูมิภาคลิกูเลีย ที่สำคัญเมืองนี้เป็นที่พำนักของขุนนางคนสำคัญตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ทำให้มีวิลล่าสวย ๆ ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาพร้อมกันนี้ยังเป็นเมืองที่ปลูกต้นมะกอกคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลีก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางด้วยรถไฟสู่เส้นทางการท่องเที่ยวอันสุดแสนโรแมนติก 

เดินทางเข้าไปยัง ชิงเคว เตเร่ ซึ่งเป็นดินแดนทั้งห้าประกอบด้วยหมู่บ้านชาวประมงที่สร้างอยู่ริมฝั่งทะเล โดยหมู่บ้านทั้งห้าต่างสร้างอยู่บนหน้าผาริมชายฝั่ง บ้านเรือนต่าง ๆ มีการทาสีที่ฉูดฉาดสวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   เป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมากว่า 1,300 ปีที่แล้ว ชิงเคว เตเร่ ตั้งอยู่ในแคว้นลิกูเรีย (Liguria) ซึ่งถือว่าเป็นแคว้นที่เป็นริเวียร่าของประเทศอิตาลีเลยก็ว่าได้ 

จากนั้นนำท่านชมความงามของ หมู่บ้านมานาโรล่า ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยและขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านไปบันทึกภาพความประทับใจ ณ  จุดชมวิวของหมู่บ้านมานาโรล่า ซึ่งจะมีหมู่อาคารที่มีสีสันหลากหลายเฉดสีซึ่งสวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก อิสระให้ท่านได้เดินชมความสวยงามพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
บ่ายจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเร  หมู่บ้านสวยอีกหมู่บ้านหนึ่งของ ชิงเคว เตเร่ ตั้งอยู่ในโตรกของหน้าผาอาคารคารบ้านเรือนต่างๆ ที่มีสีสันหลากหลายเฉดสีสวยงามและขึ้นชื่อในเรื่องไวน์ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสปีเซีย เมืองใหญ่อันดับสองของแค้วนลิกูเลีย เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ ด้วยพื้นที่ริมฝั่งทะเลที่เป็นอ่าวเหมาะสำหรับหลบพายุในช่วงที่คลื่นลมแรงทำให้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านความสวยงามของเมืองจน

ได้เวลานัดหมาย ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
ที่พักGALILEI HOTEL  ณ หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)
วันที่ 5หอเอนปิซ่า – เซียน่า – เปียซซ่า เดล คัมโป – มหาวิหารเซียน่า – ทิโวลี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 9)

นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่นประจำเมืองเข้าสู่ ศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของอาคารแบ็บติสตรีทรงกลม, มหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดในการก่อสร้าง จนทำให้ได้ชื่อว่า หอเอนปิซ่า และนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย หอเอนเมืองปิซ่าตั้งอยู่ที่เมืองปิซ่า ในจัตุรัสเปียซซาเดล ดูโอโม หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) หอเอนเมืองปิซ่าถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยหอเอนเมืองปิซ่ายังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเมื่อปี 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่มทำให้ยุบตัว ต่อมาในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปี

นำท่านสู่ เมืองเซียน่า หรือที่ชาวอิตาลีเรียกว่า ซิเอน่าเป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามเปี่ยมไปด้วยมนต์สเน่ห์อีกเมืองของแคว้นทัสคานี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
บ่ายนำท่านเทียวชม เมืองเชียน่า เมืองนี้เป็นเมืองค้าขายแข่งกับฟลอเรนซ์จนต้องมีหารทำสงคราวกันอยู่บ่อยครั้ง ให้ท่านได้ถ่ายรูปในย่านเมืองเก่าของเซียน่าหรือที่เรียกกันว่า เปียซซ่า เดล คัมโป ซึ่งเป็นลานกว้างรูปทรงคล้ายเปลือกหอยอยู่หน้าศาลาว่าการ จัสตุรัสแห่งนี้มีการจัดแข่งม้า Palio ทุกปี เป็นการแข่งม้าที่จัดขึ้นปีละสองครั้งในวันที่ 2 กรกฎาคม และ 16 สิงหาคม รอบๆจะเป็นร้านค้าและร้านอาหารมากมาย

นำท่านชม มหาวิหารเซียน่า จากด้านนอก มหาวิหารแห่งนี้ออกแบบและสร้างเป็นครั้งแรกระหว่างปี ค.ศ. 1215 ถึง ค.ศ. 1263 บนฐานของโบสถ์หลังเดิม แผนผังอาสนวิหารเป็นแบบกางเขนละตินโดยมีส่วนขวางด้านหนึ่งยื่นออกมากว่าปกติ พร้อมกับโดมและหอระฆัง โดมที่ตั้งอยู่บนหอแปดเหลี่ยมมาสร้างเพิ่มโดยจัน โลเรนโซ แบร์นีนี ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียวดำยกเว้นด้านหน้าที่แทรกด้วยหินอ่อนสีชมพูแก่เกือบแดง สีขาวดำเป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนาซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นสีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อตั้งเมือง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทิโวลี(Tivoli)เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโรม ที่มีชื่อเสียงด้านเมืองโบราณและวิลล่าพักตากอากาศของชนชั้นสูงในสมัยก่อนของอิตาลีที่สวยงามอลังการและทรงคุณค่าจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO หลายแห่ง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
ที่พักVILLA ADRIANA VICTORIA TERME HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)
วันที่ 6ทิโวลี – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้ – เนเปิลส์  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

เดินทางสู่ ปอมเปอี เป็นนครโรมันโบราณที่กำเนิดขึ้นช่วง 700 ปี ก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ในอดีตเคยเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวโรมัน เพราะติดชายทะเล โดยผู้ที่มีฐานะร่ำรวยนิยมสร้างบ้านพักตากอากาศไว้ที่นี่ เพื่อเข้ามาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน ปอมเปอีถูกทำลายและถูกฝังใต้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง 6 เมตร จากเหตุภูเขาไฟวิซุเวียสปะทุใน วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 79 ได้คร่าชีวิตไปกว่า 15,000 คนโดยผู้เสียชีวิตถูกฝังทั้งเป็นจากเถ้าหินภูเขาไฟ

นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ ปอมเปอี เมืองที่ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิซูเวียสถล่มทับถมทั้งเมือง ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1599 ภายในมีกำแพงที่เต็มไปด้วยภาพวาดและร่องรอยแห่งการจารึกมากมาย ซากศพของผู้คนในยุคโรมันโบราณที่เสียชีวิตในอิริยาบถต่างๆ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
บ่ายนำท่านเดินทางสู่  ซอร์เรนโต้ ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของอ่าวเนเปิลส์  บ้านเกิดของเอนริโก้ คารูโซ่ นักร้องโอเปร่าชื่อดัง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดินจนเป็นที่มาของเพลง COME BACK TO SORRENTO อันโด่ง ปัจจุบันซอร์เรนโต้ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันสำคัญของอิตาลี มีชายฝั่ง AMALFI ที่เลียบริมทะเลไปตามหน้าผาถึง 50 กิโลเมตรทำให้มีโรงแรมและรีสอร์ทมากมายตั้งเรียงรายอยู่บนหน้าผานี้

นำท่านชม PIAZZE TASSO เป็นจัตุรัสที่คึกคักและเปิดโล่งตั้งอยู่ริมเมืองเก่า ที่นี่มักจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เนเปิลส์  ซึ่งตั้งอยู่หน้าอ่าวเนเปิลส์เป็นเมืองท่าสำคัญทางภาคใต้ของอิตาลี  เดิมเคยเป็นเมืองอาณานิคมของกรีกโบราณชื่อว่านีอาโปลิส ซึ่งแปลว่าเมืองใหม่ ต่อมาชาวโรมันใช้เป็นเมืองตากอากาศเพราะมีอากาศอบอุ่น  ชาวอิตาลีปัจจุบันเรียกเมืองเนเปิลส์ว่านาโปลี  เป็นเมืองท่าสำคัญในการไปยังเมืองอื่นๆ ทางภาคใต้ของอิตาลี เช่น ปอมเปอี ซอร์เรนโต้ คาปรี หรือเกาะซิซีลี ถือได้ว่าเมืองนาโปลีนั้นเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของอิตาลีและเมืองท่าเรือที่สำคัญทางตอนใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือสำราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่สำคัญอีกด้วย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 14)
ที่พัก HOLIDAY INN NAPLES หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)
วันที่ 7เนเปิลส์ – กรุงโรม – โคลอสเซียม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)

นำท่านชมความสวยงามของ เมืองเนเปิลส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ด้วยเหตุนี้เมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995

จากนั้นนำท่านสู่ เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเนเปิลส์ โดยจัตุรัสนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอ่าวเนเปิลส์ถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญของเมืองไม่ว่าจะเป็น พระบรมมหาราชวัง (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings)  หนึ่งในราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรป และฝั่งตรงข้ามเป็นโบสถ์ซานฟรานซิสโก โดยตัวอาคารหลักของโบสถ์มีการสร้างเรียนแบบวิหารแพนทีออนในกรุงโรม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
บ่ายนำท่านเดินทางเข้าสู่  กรุงโรม  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอ มีทั้งความเก่าและความใหม่แทรกอยู่ด้วยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็นศูนย์กลางของความเจริญในยุคโบราณ และอาณาจักรโรมันได้แผ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางชนิดที่มีคำกล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุงโรม” 

จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน จากนั้นให้ ท่านถ่ายภาพคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโค้ชนำท่านวิ่งผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงโรม

ถึงเวลานัดหมายนำท่านนั่งรถผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม เข้าสู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 หรือพระบิดาของชาวอิตาลี
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 17)
ที่พักIH HOTEL ROMA Z3 หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6)
วันที่ 8นครวาติกัน – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่  –  บันไดสเปน – กรุงเทพฯ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)

หลังอาหารเช้านำท่านชม นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล  เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมันฟอรั่ม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  จัตุรัส นาโวน่ จัตุรัสที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก เรียกได้ว่ามีความยอดเยี่ยมที่สุดของกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในอดีตเป็นสนามกีฬาโรมันที่ใช้ต่อสู้ประลองอาวุธกันของผู้เข้าแข่งขันที่จำลองมาจากการต่อสู่ทางทะเล   จัตุรัส นาโวน่าเป็นจัตุรัสที่ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโรมที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ

จากนั้น นำท่านชม วิหารแพนเธออน เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญ สร้างขึ้น โดยจักรพรรดิมาร์คุส วิบซานิอุส อะกริบปา จุดมุ่งหมายในการสร้างไม่ชัดเจนต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียน ใน ค.ศ. 126 และซ่อมใหญ่ในปี ค.ศ. 202 โดยจักรพรรดิ์ เซพติมิอุส เซเวรุส และคาราคาลา การก่อสร้างในสมัยจักรพรรดิฮาเดรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเทวสถานของเทพเจ้าโรมัน 7 องค์หรือเทพแห่งดาวในระบบสุริยะ APOLLOพระอาทิตย์ DIANA พระจันทร์ MARS อังคาร  MERCURY พุธ JUPITER พฤหัส VENUS ศุกร์ SATURN เสาร์ ลักษณะเด่นของตัววิหารคือมีหลังคาทรงกลมและโค้งเป็นครึ่งวงกลมวางอยู่บนเสาหินแกรนิตขนาดมหึมา วิหารมีความสูงถึง 43.3 เมตร รายละเอียดของโดมหลังคาภายในวิหาร รวมถึงโครงสร้างที่แข็งแรงและยืนหยัดมานานกว่าสองพันปี ตั้งแต่คริสต์ษตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา วิหารแห่งนี้ถูกใช้เป็นโบสถ์โรมันแคธอริค อุทิศแด่พระแม่มารีและผู้พลีชีพเพื่อศาสนา

นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโรม ออกแบบก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที่งดงามอลังการด้วยฝีมือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากันว่าถ้ามาโรมแล้วไม้ได้เห็นน้ำพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม และเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องโยนเหรียญไว้เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเคล็ดว่าจะได้กลับมาเยือนโรมอีก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินเล่นที่ ย่านบันไดสเปนแหล่งช๊อปปิ้งชื่อดังของกรุงโรม จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น บริเวณแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ FRANCESCO DE SANCTIS เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1723 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1725 สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชมกันของหนุ่มสาวผู้คนชอบที่จะมานั่งเรียงรายบนบันไดแห่งนี้ 
เที่ยง/ค่ำอิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้งหรือเที่ยวชมความสวยงามของกรุงโรม
17.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด้ ดาวินชี่...เพื่อทำการเช็คอิน และทำTAX REFUND
22.30 น.คณะอำลากรุงโรมประเทศอิตาลีออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบิน  QR 114  / QR 828 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า 
วันที่ 9สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
19.25 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดีภาพ...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ117,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ25,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ117,888 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ25,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • สำหรับท่านที่ต้องการห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะมีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็น 2 ห้อง
 • โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม 
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม 
 •  รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
 • หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
  สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
 • ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ 

***หมายเหตุข้อสำคัญที่ท่านควรทราบ***

 • ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทำการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง)  ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว
 • กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 
 • ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท ต่อท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 25 ยูโร ต่อท่าน
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 60,000 บาท ยกเว้นวันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ท่านละ 80,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม หากท่านไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และยินยอมให้บริษัทฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก  (ท่านละ 60,000 บาท , วันคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ท่านละ 80,000 บาท)
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีที่วีซ่าออกเรียบร้อยแล้ว และท่านต้องการจะเอาพาสสปอร์ตกลับคืนไปก่อน ท่านจะต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนทุกกรณี
 • กรณีที่ไม่ยื่นวีซ่า / มีวีซ่าแล้ว คืนค่าวีซ่า 3,500 บาท
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  5,500 บาท
  - ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้ 
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ค่าอาหาร ค่ารถบัสนำเที่ยว ค่าเข้าชม ทั้งหมดนี้ทางบริษัทได้ทำการจองล่วงหน้าไว้หมดแล้ว (ยุโรปไม่มีการถือเงินสดไปจ่ายหน้างาน) ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัท จะต้องยึดค่าใช้จ่าย 100% ในทันที 
  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน การออกบัตรโดยสารของคณะเป็นแบบหมู่คณะ การจัดที่นั่งจะเป็นระบบ RANDOM ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน เนื่องจากสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางมาด้วยกันได้นั่งด้วยกันหรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ หากท่านมีข้อจำกัดในการเดินทาง กรุณาติดต่อแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่สนามบิน เนื่องจากเป็นดุลพินิจระเบียบปฏิบัติของสายการบิน ทางบริษัทฯทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกฎระเบียบของสายการบินได้
 • เกี่ยวกับห้องพัก เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันเช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าท่านต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) กรุณาสอบถามเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม เพราะห้องพักแบบ 3 ท่าน มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
 • เกี่ยวกับพนักงานยกกระเป๋า ทางบริษัททัวร์ไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋าเข้า – ออกที่โรงแรม เนื่องจากพนักงานโรงแรมในยุโรปมีจำนวนน้อย จะทำให้ท่านเสียเวลาในการรอกระเป๋านาน 
 • เกี่ยวกับอาหาร กรณีที่ท่านแพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง หรือแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ การรีเควสอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากรายการทัวร์กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายอาหารพิเศษต่างๆเพิ่มเติม เพื่อชำระให้กับเมนูใหม่ที่ท่านต้องการ เช่น อาหารทะเล เป็นต้น 
 • กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  รูป) ไม่เห็นฟัน ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ 
4. สำเนาบัตรประชาชน 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 
7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อและแม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา  มารดาต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารระบุว่ามารดาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับบิดาและระบุชื่อบิดา **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา  บิดาต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารระบุว่าบิดาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาและระบุชื่อมารดา **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น** (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น)  , หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 
**พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**
8. หลักฐานการทำงาน 
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ(สำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน)
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า(สำเนา)
8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัท เบอร์โทร และตราประทับบริษัทด้วย จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) 
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  
8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ   
9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)  ** (กรุณานำสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่า)
9.1  สเตทเม้นจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน  (ออกเป็นภาษาอังกฤษ + ตราประทับจากธนาคาร + ลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
9.2 การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นำสำเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
  -เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
  -ก่อนยื่นวีซ่า 7 วัน  รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า  และสำเนาหน้าที่ปรับสมุด + หน้าแรกที่มีชื่อบัญชี นำมายื่นเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า  หากนำสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนำเงินเข้า หรือ นำเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10.  ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
     - เขียนจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
     - กรณีมีลูกด้วยกันให้ใช้ใบเกิดของลูก 
10.2 กรุณาแนบสำเนาการเงินตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
12. กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ 

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า


วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานำสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนนำเล่มเก่ามาด้วย)
เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นำตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย

***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า :
1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น
2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางชำรุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy