ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE747 : ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ 8 วัน 5 คืน (QR)

DE747 : ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ 8 วัน 5 คืน (QR)

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS
Hampshire Hotel Savoy Rotterdam
Velotel Brugge Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงโดฮา
06.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน  P  ประตู 6 สายการบิน  Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
21.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways  เที่ยวบินที่ QR 833 (ใช้เวลาบิน 7.10 ชั่วโมง)
วันที่สองกรุงโดฮา - กรุงบรัสเซล - บรูจส์
00.25 น.เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
02.20 น.ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลล์ โดยสายการบิน Qatar Airways  เที่ยวบินที่ QR 195 (ใช้เวลาบิน 6.50 ชั่วโมง)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

นำท่าน ชม เมืองบรัสเซลล์ ถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม The Atomium เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรกในกลุ่มประเทศยุโรป เมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่า สัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และ นีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณ พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม The Royal Palace of Burssels ให้ท่านได้ ถ่ายเป็นที่ระลึกกับ แมนาคิน พิส Manneken Pis อนุสาวรีย์หนูน้อยยื่นปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกรองค์ปลาซ  The Medieval Grand Place เป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป บริเวณโดยรอบนั้นล้วนแต่เป็นอาคารโบราณที่น่าสนใจทั้งสิ้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ Bruges (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เจ้าของสมญานาม “เวนิสแห่งตอนเหนือ” เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยะธรรมในยุคกลาง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO

นำท่าน ชม ความงามของเมืองบรูจส์ เมืองหลวงแห่งแคว้นฟลันเดอร์ ได้ชื่อว่าเป็น เมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป

นำท่านชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก The Markt เป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานต่าง ๆ ของเมือง รวมถึง จัตุรัสเบิร์ก The Burg ลานกว้างหน้าบริเวณเก่าสไตล์กอธิคปัจจุบันเป็นศาลาว่าการของเมืองบรูจส์

นำท่าน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง The Belfry เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูง 83 เมตร และมีบันได 366 ขั้น ใช้เพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง

นำท่านชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ Basilica of The Holy Blood เป็นโบสถ์ของนิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Velotel Brugge Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามบรูจส์ - เกนท์ - หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ - รอตเตอร์ดัม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ Ghent (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณในสมัยยุคกลาง เป็นเมืองที่มีความสวยงามเป็นรองเพียงกรุงปารีสของฝรั่งเศสเท่านั้น

นำท่านชม เมืองเกนท์ ผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ Castle of The Counts นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเกนท์ St. Bavo’s Cathedral เป็นโบสถ์สไตล์กอธิค ภายในเก็บรักษา แท่นบูชาเกนท์ Ghent Altarpiece ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค Van Eyck สร้างขึ้นในปี 1432 และเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ฮิตเลอร์มีความต้องการมากที่สุด

นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง The Belfry มีความสูงถึง 91 เมตร จะเห็นเป็นสง่างามชัดเจน ด้านล่างเป็น หอประชมสงฆ์ Cloth Hall ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO

นำท่านเดินเล่นชม ถนน The Graslei และ The Korenlei ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมือง โดยที่จะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ Kinderdijk (ระยะทาง 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านกังหันลม Windmills ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ เป็นกลุ่มกังหันเก่าแก่เรียงรายกันเป็นแถวบนทุ่งโล่งกว้าง มีทั้งหมด 19 ตัว สร้างขึ้นในปี 1740 เพื่อใช้ในการผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ในปี 1997 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหมู่บ้านกังหันลมพร้อมเก็บภาพความสวยงามได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม Rotterdam (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ซึ่งเป็นเมืองท่าหลักและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส Maas River และยังเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hampshire Hotel Savoy Rotterdam 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่รอตเตอร์ดัม - เดลฟท์ - กรุงเฮก - อัมสเตอร์ดัม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชม เมืองรอตเตอร์ดัม ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่น ๆ เนเธอร์แลนด์ คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่

นำท่านชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส The Kijk Kubus The Cubic Houses กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาวอีราสมูส Erasmus Bridge และ สะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ Williems Bridge 2 ใน 3 สะพาน ซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาวาการเมืองรอตเตอร์ดัม City Hall of Rotterdam อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ Delft (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชาการต่อสู้กับสเปน

นำท่าน ชมเมืองเดลฟท์ นำท่านเดินชม ย่านจัตุรัสกลางเมือง Market Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เก่า Old Church ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์

จากนั้นนำท่าน ผ่านชม โบสถ์ใหม่ New Church ซึ่งมีความสูงถึง 108 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคตอนปลาย และยังเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ ที่สำคัญทุกพระองค์

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ City Hall ศาลาว่าการที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องกระเบื้องเคลือบ Royal Delft Factory And Museum ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก The Hague (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย

นำท่าน ถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ Peace Palace เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ Seat Of International Law ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮก และหอสมุดอันล้ำค่า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม Amsterdam (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำอัมสเทล Amstel เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ 

ค่ำรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Dutch Design Hotel Artemis 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น - ซานส์ สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น Giethoorn Village (ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชั่วโมง) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็ก ๆ น่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ สำหรับคนไทย เนื่องจากยังไม่มีบริษัทนำเที่ยวชาวไทยจัดมาท่องเที่ยวที่เมืองกีธูร์นแห่งนี้มากเท่าใดนัก

นำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลำคลองล้อมรอบและการคมนาคมทั้งหมดยังคงใช้การสัญจรทางน้ำ  โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีทั้งแบบเรือพายและเรือมีเครื่องยนต์ ให้ท่านได้อิสระกับการเดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ Zaanse Schans (ระยะทาง 132 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์ในสมัยก่อนที่ยังมีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบครัน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้าง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม อีกครั้ง แล้วให้คณะได้เดินเล่นชมย่านสถานเริงรมย์กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก Dutch Design Hotel Artemis 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หกอัมสเตอร์ดัม - ลิซเซ่ - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองลิซเซ่ เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสามคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่น ๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือ นาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ รวมทั้งคอฟฟี่ช็อป และร้านขายอาหาร เปิดให้เข้าชมประมาณ กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือน พฤษภาคม ของทุกปี อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนดอกไม้ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย

นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Dutch Design Hotel Artemis 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดอัมสเตอร์ดัม - กรุงโดฮา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองแห่งสายน้ำ เมืองที่ได้ สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรป เมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้ำแอมเทล จะพบเห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บ้านกลางสายน้ำ อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่สองฝั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือน

นำท่าน ชม ย่านเมืองเก่า และ ย่านจัตุรัสดัมส์สแควร์ ชมและ ถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk Paleis สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมืองจนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodweijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

16.25 น.ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways  เที่ยวบินที่ QR 274 (ใช้เวลาบิน 6.20 ชั่วโมง)
23.40 น.เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
วันที่แปดกรุงโดฮา - กรุงเทพมหานคร
02.20 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 836 (ใช้เวลาบิน 7.05 ชั่วโมง)
12.40 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ประมาณ 3,500.- บาท
 • เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาสำหรับเด็ก พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 15,000 บาท
 • งวดที่ 1  สำรองที่นั่งชำระ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการทำจอง
 • งวดที่ 2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 26 ม.ค. 2561) **
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็นเงิน 18EUR
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สั่งเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร
 • ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประมาณท่านละ 3,500 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต่ำกว่า 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
  ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้มากที่สุด

 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
  (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อน เพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้น ๆ ยืนยันการเดินทางได้แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื่นยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

สถานทูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯเพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และ ให้ แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทาง มาด้วย 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน  พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด เน้นใบหน้า ห้ามสวมแว่นและคอนแทคเลนส์แบบบิ้กอาย หรือมีสี ห้ามมีเงาสะท้อน ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 ซ.ม. x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร   ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

- บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2 
 
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy