ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE851 : ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ [ล่องทะเลสาบทิติเซ่เขตป่าดำ] 7 วัน 4 คืน (EK)

DE851 : ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ [ล่องทะเลสาบทิติเซ่เขตป่าดำ] 7 วัน 4 คืน (EK)

7 Hotel & Fitness Hotel
Leonardo Hotel Aachen
Tryp By Wyndham Frankfurt
Wyndham Garden Donaueschingen

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
วันที่ 2ดูไบ - บรัสเซล - จัตุรัสกรองปลาซ - เมเนเก้นพิส - อาเค่น
01.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น.   ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.20 น. เดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 183  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.25 น.

ถึง สนามบินเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล

นำท่านสู่ จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง

นำท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟเฟิลของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  ณ Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - แฟรงก์เฟริต - จัตุรัสโรเมอร์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี

นำท่านชม เมืองโคโลญจน์ ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดิน

เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมล์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบันแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นนำเที่ยว

ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าย่านใจกลางเมือง

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ณ Tryp By Wyndham Frankfurt หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ไฮเดลเบิร์ก - ย่านเขตเมืองเก่า - จัตุรัสเกลแบร์ - มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต

ผ่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทหลังใหญ่ที่ดูโอ่อ่าน่าเกรงขามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาสูง ทำหน้าที่เสมือนป้อมปราการผู้ปกป้องชาวเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย

นำท่านเที่ยวชม ตัวเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก ริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ที่ไหลผ่านตัวเมืองอีกด้วย

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส (Alsace) แห่งฝรั่งเศส เป็นเมืองที่เรียกได้ว่า มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม

นำท่านชม จัตุรัสเกลแบร์ จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต์ เกลแบร์ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้แล้วภายในจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของ

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก มหาวิหารประจำเมืองสตราสบูร์ก คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1176 ถึง 1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเด่นเห็นแต่ไกลและถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ณ 7 Hotel & Fitness Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5กอลมาร์ - เมืองเก่ากอลมาร์ - BLACK FOREST - ล่องเรือทะเลสาบทิติเซ่
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก

นำท่านชม เขตเมืองเก่ากอลมาร์ (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิติเซ่ พร้อมกับ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบทิติเซ่ บรรยากาศป่าสนขนาดใหญ่ที่ขึ้นกันหนาทึบเป็นแนวเขาสุดลูกหูลูกตา และเป็นแหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามราวกับภาพวาด โดยป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี มีพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยความใหญ่โตหนาแน่นของป่าสนที่มองในระยะไกลเห็นเป็นพื้นที่สีดำบวกกับความลึกลับนี่เองที่ทำให้ได้รับการขนานนามว่า "ป่าดำ" Black Forest

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย โดยเฉพาะนาฬิกากุ๊กกรูที่มีต้นกำเนิดในแถบป่าดำนี้

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักณ Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - เมืองซูค - สนามบิน  (เยอรมัน-สวิสฯ)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์  เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย  ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด

นำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค

22.15 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพ
06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) 
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
 • สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมชำระค่าวีซ่า สำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน) 
 • ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุ  หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จำนวน 2ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดือน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /สำเนาสูติ-บัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3เดือน (90 วัน)พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง6เดือน
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 เดือน(นับจากวันปัจจุบัน) หากมียอดเดือนกระโดด ต้องขอ Statement  ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่นวีซ่าควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์ได้ หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีต้องใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) และระบุบชื่อผู้เดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซ่า
6.2 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
7. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในวันยื่นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
11. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy