ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE389 : ทัวร์ยุโรปโครเอเชีย ออสเตรีย สโลวีเนีย [เที่ยวคุ้ม 3 ประเทศ] 9 วัน 6 คืน (OS)

DE389 : ทัวร์ยุโรปโครเอเชีย ออสเตรีย สโลวีเนีย [เที่ยวคุ้ม 3 ประเทศ] 9 วัน 6 คืน (OS)

GRAND HOTEL ADRIATIC I
HOTEL INTERNATION
HOTEL KATARINA
HOTEL KOLOVARE
VALAMAR ARGOSY HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ ชั้น 4  แถว ประตู 4 แถว  G พร้อมเจ้าหน้าที่ และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ IN LOVE CROATIA
23.45 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26 BKKVIE เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  10.30 ชั่วโมง) 
วันที่ 2กรุงเวียนนา - เมืองกราซ - ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร์
05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
เช้า

นำท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงเวียนนา ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกด้วยย จุดเด่นของพระราชวังเชินบรุนน์ คือ ตัวอาคารใหญ่โต สไตล์โรโคโค (Rococo) ที่มีสีเหลืองอร่ามสะดุดตา ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง อดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมา ต่อมาจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และแล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา

นำท่านชม ตึกหลากสี Hundertwasserhaus ตึกที่มีชื่อเสียงในฐานะ "ธรรมชาติและมนุษย์ที่เป็นมิตร" ของกรุงเวียนนา ตึกที่มีรูปร่างแปลกประหลาดแต่น่าสนใจก ได้รับการออกแบบโดยจิตรกร Friedensreich Hundertwasser

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองใหญ่อันดับ2ขอบประเทศออสเตรีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่าน เมืองกราซ เมืองเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1999 นำท่านชมเมืองเก่าที่เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทในสมัยโบราณ โดยนำท่านนั่งรถราง Funicular สายสั้นๆ ขึ้นสู่เนินเขา เพื่อชมหอนาฬิกา Uhrturm ที่เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของเมือง อิสระชมวิวเมืองกราซบนยอดเขา

เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง ที่มีอาคารสถานที่ราชการสำคัญ และมีตลาดนัดเล็กๆ อิสระเดินเล่นในเมืองหรืออิสระช็อปปิ้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร์ Maribour ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชมเมืองเก่าตั้งแต่ในปี ค.ศ 1515 อยู่ท่ามกลางเทือกเขาและมีแม่น้ำ Drava Glavni Trg กลางเมืองจึงทำให้เมืองนี้สามารถปลูกองุ่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่มาว่าไวน์เมืองนี้รสชาติดี

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม ณ เมืองมาริเบอร์ ประเทศสโลวิเนีย CITY MARIBOR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมือง Ptuj ประเทศสโลวาเนีย - เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์ 

นำท่านเดินทางสู่ เมือง Ptuj เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสโลวาเนียที่มีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ปลายยุคหินและหลังจากนั้นมีก่อสร้างคล้ายป้อมที่มีกำแพงล้อมรอบ

นำท่านชม หอคอยกลางเมือง Ptuj เป็นที่รวมตัวของสถาปัตยการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 18 ตั้งตระหง่านนั่งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือเนินเขาที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบ้านเมืองเก่าหลังคสสีแดงของเมือง Ptuj และ แม่น้ำ Drava

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย

นำท่านเที่ยวชมเมืองซาเกรบ ชม สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานที่แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ทำการถมที่หมดแล้วจึงได้เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทน แต่ก็ยังคงชื่อว่า สะพานสีเลือด เอาไว้อยู่ ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือกซื้อได้อาคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทำให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18

ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสีสันสวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ที่พักโรงแรม ณ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ADMIRAL ZAGREB HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองซาเกรบ - เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า - เมืองโอพาเทีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย  เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง สู่แควน “อิสเตรีย”

นำท่านชม เมืองโอพาเทีย เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว

นำท่านชมเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล ซึ่งเป็นรูปปั้นสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพาเทีย

เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุดเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย ที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย เคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ผู้คนจึงใช้ภาษาอิตาเลียนกันแพร่หลาย 

นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมัน สนามพูล่า อารีน่า หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้งที่มีอายุช่วงเดียวกันกับโคลอสเซียมที่กรุงโรง เป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมัน สามารถจุคนได้ถึง 22,000 คน ประตูเข้าออกมี 20 ช่องทาง ปัจจุบันนี้ยังคงใช้งานต่างๆ เช่น งานภาพยนตร์ประจำปี

ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโอพาเทีย

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (INT. BUFFET)
ที่พักโรงแรม ณ เมืองโอพาเทีย ประเทศโครเอเชีย  NN HOTEL OPATUSKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ Plitvice Lakes National Park ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศปี ค.ศ 1949 และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 1979 ในอุทยานประกอบไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินเท้าเข้าชม ภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ประกอบไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบมากมายหมายแห่ง และอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดประมาณ 1,266 สายพันธุ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด

นำท่าน นั่งเรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานชมน้ำตก Veliki Slap น้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยาน สูงถึง 70 เมตร จากนั้นอิสระเก็บภายแห่งความประทับใจ

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรมเมืองพลิทวิทเช่ ประเทศโครเอเชีย 16 LAKES HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองซิบีนิค - เมืองโทเกอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (SIBENIK) เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติกประกอบไปด้วยอ่าวซิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร เมืองเก่าริมฝั่งทะเลเอเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจอง Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

นำท่านชม โบสถ์เซนต์เจมส์ อันงดงามที่สร้างสมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ 1431 โบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 2000 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเกอร์ (TROGIR) แกะเล็กๆที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองโบราณอีกเมืองของยุคกรีกและโรมัน เนื่องจากเมืองนี้คงรักษาสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสกลางเมือง กำแพงเมืองและป้อมปราการ เมืองนี้ได้เป็นมรดกโลกโลกทางวัฒณธรรมจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะในศตวรรษที่ 16 ผ่านชมหอนาฬิกา สร้างในศตวรรษที่ 14 ชมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ สร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะสร้างเสร็จในปี 1500 งดงามด้วยกรอบบานประตูหินแกะสลัก

นำท่านสู่ เมืองสปลิท SPLIT เมืองในแคว้นดัลเมเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสนัขพันธ์ดัลเมเชียน มีประชากรประมาณ 3 แสนคน ตัวเมืองโบราณสร้างล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมือง สไตล์เรอเนซองซ์ เป็นมืองมรดกโลกอีกด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พักโรงแรม ณ เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย SAN ANTONIO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เมืองโทเกอร์ - เมืองดูบรอฟนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโอคลีเธี่ยน Diocletian Palance ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งเวนิส (จักรพรรดิโรมันที่ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี ค.ศ 295-305 พระราชวังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย

 
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค DUBROVNIK ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลเดรียติค  ชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด

นำท่านชม น้ำพุโอโนฟริโอ Big Onofrio’s Fountain เดิมทีเป็นแหล่งน้ำที่ทดน้ำจากบ่อน้ำในริเตก้าดูบรอฟกา ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 ก.ม เข้ามาใช้ในเมืองมีทั้งสิ้น 16 จุดเรียงรายเป็นวงกลม

จากนั้นอิสระเดินเล่นในเมืองเก่า หรือ อิสระช็อปปิ้ง KONZUM ซุปเปอร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชีย เพื่อซื้อสิ้นค้าของฝากในราคย่อมเยาวร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พักโรงแรม ณ เมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย KOMPAS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เมืองดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เช็คเอ้าท์โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีเพื่อ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงามของทะเลเอเดรียติก

นำท่านเข้าทาง ประตูปิเล Pile Gate ซึ่งเป็นทางเข้าหลักเพื่อขึ้นกำแพงเมืองแห่งนี้ ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปี ค.ศ 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นจองนักบุญเบลส St. Blaise ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก

เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิก เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

14.55 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS732 DBVVIE
16.25 น. ถึง สนามบินเวียนนาประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.20 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS025 VIEBKK
วันที่ 9สนามบินสุวรรณภูมิ
15.30 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวิสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน OS ชั้นประหยัด 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4  ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 6 คืน 
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการพร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้อ และระหว่างวัน 1 ขวด ต่อวัน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ, พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางแบบหมู่คณะรายละเอียดการคุ้มครองตามกรรมภรรม์ 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นแต่ละเมือง
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2ยูโร/ท่าน/วัน คือ ทั้งทริปจำนวน 7 วัน X 2 ยูโร = 14 ยูโร 
 • สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยทิปตามความพอใจ (วันละ100บาทขึ้นต่ำ) X 8 วัน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นท์ หากมีวีซ่าเชงเก้นท์ที่ครอบคลุมวันเดินทาง หักคืนค่าวีซ่าเชงเก้นท์ให้ 3,000 บาท 
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด ***
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการออกตั๋ว 35 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน หรือหลังจากวันที่ทำการออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวนของค่าทัวร์
   
 • ในกรณีที่ไม่ครบ 20 ท่าน ราคาขึ้นตามผู้เดินทางจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้ำ (ดีเลย์) ของสายการบิน ทำให้ไม่สามารถ กิน-เที่ยว และพักโรงแรมได้ครบตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็ฯเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และบริษัทฯจะไม่รับผิดขอบชดเชยใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ในการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง
 • หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน, ล่าช้า หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ที่ทำให้ส่งผลกระทบกับท่านที่ซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ต่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความดูและกการควบคุมของบริษัทฯ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจาก วันออกเดินทางออกจากโครเอเชีย และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 2 ใบ 
 • พาสปอร์ตเล่มเก่าทั้งหมดที่มี
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 • หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
  - หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
  - จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

  ในกรณีที่เคยมีประวัติสแกนลายนิ้วมือกับกลุ่มประเทศเชงเก้นท์ (VIS) ภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา เพียงแค่ส่งเอกสารเพื่อทำวีซ่า
  แต่
  หากไม่เคยมีประวัติ ผู้ยื่นวีซ่าจะต้องแสดงตัวในวันที่บริษัทฯนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่า

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy