ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE390 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (TK)

DE390 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (TK)


 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
21.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)
วันที่ 2กรุงอิสตันบูล - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - Zagreb Designer Outlet - โอพาเทีย
06.20 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
07.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1053 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง  ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดเด่น ไม่เหมือนใคร

จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก

นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ มีเวลาให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ Zagreb Designer Outlet

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าลดราคาราคา เอ้าท์เลท อาทิเช่น แบรนด์  Adidas, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Bugatti, Antony Morato, United Color of  Benetton, Brave Soul London, Ecco, Esprit, Fred Perry, Gant, Good bags, Guliver, Lacoste, Lotto, Lee, Levi’s, Michael kors, Nike, New Balance, Nine West, Polo,  Reebok, Replay, Under Arrmour, Wrangler, Tods, Timberland, Superdry เป็นต้น  /สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย

นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก  Mirjana Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โอพาเทีย - พูล่า - โรวินจ์ - โอพาเทีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร 

นำท่านเข้าชม สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนำหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปีอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ Rovinj ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาเทร้า
บ่าย

นำท่านเดินชม เมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม

เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อค..ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นำท่านชมเขตเมืองเก่า Old Town ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย Opatija 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก Olympia Hotel 4 ดาว   หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่  ที่ตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Grill Trout เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึ้นชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า)
บ่าย

นำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)…

นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก Corner Hotel 4 ดาว    หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่า - ซาดาร์ - ซิบินิค -โทรเกียร์ (UNIESCO) - สปลิท
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ Zadar เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรทะเลอาเดรียติค และเป็นท่าเรือสู่ประเทศอิตาลี  เป็นท่าเรือที่มีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ในยุคโบราณ

นำท่านชม ซี ออแกน Sea Organ เป็นผลงานการออกแบบที่มีชื่อเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินที่มีชื่อว่า นิโคล่า บาซิช  เป็นผลงานด้านเสียงเพลงจากการทำแนวบันไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝั่ง แล้วน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่ง ทำให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ

ชม โรมันฟอรัม Roman Forum ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก ถ่ายรูปกับ โบสถ์ เซนต์ โดแนท St. Donatus Church ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์  ไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเชียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส ในใจกลางเมืองนั้นมีโบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตาเลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของแควันดัลเมเชีย เนื่องจากเมืองซีบีนิคนั้นตั้งอยู่บนบริเวณที่แม่น้ำครึคาไหลลงสู่ทะเลอาเดรียติค จึงเกิดเป็นความได้เปรียบทั้งในด้านคมนาคมทางน้ำ และความงามของทัศนีย์ภาพที่แต่งแต้มโดยธรรมชาติ

นำท่านถ่ายรูปกับสถานที่ที่สำคัญที่สุดของเมืองคือ “มหาวิหารเซนต์จาคอบ” สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทัสคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่านได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยองค์การยูเนสโก้ยกย่องให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

นำท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์นำท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14

ผ่านชม มหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พักAdria Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO) - นีอุม (บอสเนีย) มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ที่เรียกว่า เมืองนีอุม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชาการส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย.ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเทีย Dalmatia 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสินค้าและ  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาลีสตอน ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรีย ติค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ง ดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พักณ โรงแรม  Adria Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ดูบรอฟนิค - กระเช้าไฟฟ้า - ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค - ชาฟตัท - อิสตันบูล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์โปสการ์ดวิวที่สวยงามคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก เป็นเล็กทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อนและนำเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท 

สมควรแก่เวลานำท่านเดี่ยวชม เมืองเก่าดูบรอฟนิค อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม ๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริมทะเล
บ่าย

นำท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติคเพื่อชมความงามของท้องทะเลอาเดรียติค โดยจะนำท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกับชมความงามของแนวกำแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค

สมควรแก่เวลานำท่านออกนเดินทางสู่ เมืองชาฟตัท เมืองน้อยน่ารักริมทะเลอาเดรียติค ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองตากอาศริมทะเลเมืองสุดท้ายก่อนไปสนามบิน อีกทั้งยังเป็นที่สุดท้ายให้ท่านได้ละลายเงินคูน่าก่อนจะเดินทางกลับไทยอีกด้วย

19.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ดูบรอฟนิค (หากมีการทำการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
21.20  น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 1440
วันที่ 8อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
00.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร  โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 68
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส 
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • หากลูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ และได้เคยใช้เดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างน้อย 1 ครั้ง สามารถเดินทางเข้าประเทศโครเอเชียได้ โดยไม่ต้องทำวีซ่าประเทศโครเอเชีย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00EUR / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 EUR)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 EUR /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7  วัน รวมเท่ากับ 21 EUR)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่า ท่านละ 5,000 บาท 

 • หากลูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ และได้เคยใช้เดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้น อย่างน้อย 1 ครั้ง สามารถเดินทางเข้าประเทศโครเอเชียได้ โดยไม่ต้องทำวีซ่าประเทศโครเอเชีย
 • งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 • งวดที่2:      ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
เมื่อท่านชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
  - รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงขนาด  3.5*4.5 CM นิ้ว จำนวน 3  ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
 • หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์  / สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
  - สเตทเม้นท์รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000.-
  - หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น ) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้)

 • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
  กรณีเป็นพนักงาน
  - หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง  ระบุอาชีพ-ตำแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
  - ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 
  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  (พร้อมตัวจริง)  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  ** เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนา ห้ามถ่ายรูปแล้ะปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านั้นค่ะ
  ** สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตรทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) ในใบคำร้องขอ    วีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทางผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย

  หมายเหตุ  : กรณีผู้เดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายเองได้
  - ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
  - ในกรณีที่ผู้เดินทางอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบAddress

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
         065-351-5258 (มด)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy