ทัวร์ยุโรป เจาะลึก โครเอเชีย 2567/2024 เที่ยวยุโรป

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE862 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป เจาะลึก แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (OS)

DE862 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป เจาะลึก แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (OS)
Austrian Airlines (OS)

Hotel Grand Ariatic
Hotel Jezero Plitvice
Kompas Hotel Dubrovnik

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ 
21.00 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเที่ยวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ชั่วโมง) ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำ และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเวียนนา 
วันที่ 2เวียนนา - ซาเกรบ - โอพาเทีย
05.35 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องไปยังกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เที่ยวบินที่ OS681 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
7.50 น.

เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสBan Josip Jelačić  จตุรัสใจกลางเมืองซาเกรบ อันมีอนุเสาวรีย์ Josip Jelačić  Von Buzim ขุนนางคนสำคัญของประเทศโครเอเชียตั้งอยู่

นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกร็บ สร้างขึ้นในแบบสไตล์นีโอโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชียอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่าแก่ที่มีสินค้าจำหน่ายมากมาย อาทิ ดอกไม้ ผลไม้ และสิ้นค้าอื่นๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

บ่าย 

นำท่านสู่  ประตูหิน (Stone Gate) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองซาเกรบ ตอนบน นำท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นักบุญมาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อันมีจุดเด่นคือกระเบื้องหลังคาโมเสก อันมีลวดลายเป็นตราประจำเมืองซาเกรบ และตราสัญลักษณ์ของประเทศโครเอเชีย – สโลเวเนีย – ดัลเมเชีย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ระยะทางประมาณ 178 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ด้วยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ติดริมทะเล ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car นักประติมากรที่มีชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และมักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปั้นนี้เป็นประจำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
ที่พัก Hotel Grand Ariatic หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3โอพาเทีย - พูล่า - โรวินจ์ - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า (Pula) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองพูล่าเคยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองอาณาจักรโรมัน ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว     

นำท่านเข้าชม พูล่า อารีน่า (Pula Arena หรือ Amphitheater) สนามกีฬากลางแจ้งที่สร้างขึ้นในสมัยโรมัน และเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ในยุคอาณาจักรโรมัน ปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี รวมทั้งสถานที่จัดงานภาพยนต์ประจำปี (International Film Festival) ด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวินจ์ (Rovinj) (ระยะทางประมาณ 40.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน จึงทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองมีกลิ่นอายและความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก จึงได้สมญาว่า "เวนิสแห่งโครเอเชีย"

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์เซนต์อาเฟเหมี่ย (St. Euphemia) โบสถ์สไตล์บารอกที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าของเมืองโรวินจ์ ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1736 และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) (ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) ในแคว้น Istria & Kvarner ประเทศโครเอเชีย มีพื้นที่ถึงกว่า 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 184,262 ไร่ และเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก Hotel Jezero หรือเทียบเท่า  
วันที่ 4อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือทะเลสาบ Kozjak - ซาดาร์ - ออแกนทะเล
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ท่านชม ความงามของอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอัน อุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทะเลสาบน้อยใหญ่ที่รวมกันกว่า 16 แห่ง ที่เชื่อมต่อกันด้วยภูมิประเทศอันเป็นภูเขาที่มีระดับความสูงที่ไม่เท่ากัน จึงทำให้น้ำตกใหญ่น้อยนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สีของน้ำในทะเลสาบของอุทยานแห่งนี้ ยังแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา และพื้นที่อีกด้วย

นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak อันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของธรมมชาติของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่แห่งนี้

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) และเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันไเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวจำนวนมาก

นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) มหาวิหารประจำเมืองซาดาร์ที่ ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 – 5 ก่อนมีการต่อเติมสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ในช่วงศตวรรษที่ 12 

นำท่านชม ออร์แกนทะเล หรือที่ชาวโครแอตเรียกว่า “Morske Orgulje” ออกแบบโดย Nikola Basic สถาปนิกชาวซาดาร์ เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสีสันและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามจุดประสงค์ของเทศบาลเมืองซาดาร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พักHotel Kolovare  หรือเทียบเท่า  
วันที่ 5ซีบีนิค - โทรเกียร์ - สปลิท
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) (ระยะทางประมาณ 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เป็นเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ซึ่งเป็นทะเลที่คั่นกลางระหว่างคาบสมุทรอิตาลี และคาบสมุทรบอลข่าน เมืองแห่งนี้มีอาคารบ้านเรือนสไตล์เรอเนสซองส์ อันมีหลังคาสีแสดอันเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งแรกในยุโรปและเป็นแห่งที่สองของโลกที่มีไฟฟ้าส่องถนน โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังน้ำ

นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์จาคอป (St. Jacob Cathedral) มหาวิหารหินปูนที่ถูกสร้างในปีค.ศ. 1431 ด้วยการผสมผสาน สถาปัตยกกรมโกธิก และเรเนซองก์ นอกจากนี้องค์กรยูเนสโก้ยังยกให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2000 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 46.6 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความงดงามของอารยธรรมของยุคกรีกและโรมัน ที่มีความสวยงามของบ้านเรือน อาคาร อันรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างในยุคสมัยกรีก และโรมันที่ยังถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากเมืองแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 1997 นำท่านชม ประตูเมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 1

นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ และโกธิก ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีบานประตูหินแกะสลักสไตล์โรมาเนสก์อันวิจิตร และสวยงามเป็นอย่างมาก

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 28 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมแห่งแคว้นดัลเมเชีย และเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองชายฝั่งทะเลเอเดรียติกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย 

นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของจักรพรรดิดิโอคลีเธียน เพื่อใช้เป็นที่ประทับหลังเกษียณ พระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 293 – 305  โดยใช้หินจากเกาะBrac และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31,000 ตารางเมตร  พระราชวังแห่งนี้ตกแต่งได้อย่างวิจิครสวยงามไม่แพ้พระราชวังอื่นๆเลยที่เดียว ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1979 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก Atrium  หรือเทียบเท่า  
วันที่ 6สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิก อันมีชื่อเสียงทางด้านการทำฟาร์มหอยนางรม ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก

นำท่านชม ฟาร์มหอยนางรม พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเก่าที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองท่าค้าขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่อดีต และยังเป็นคู่แข่งทางการค้าของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีอีกด้วย นอกจากนี้เมืองดูบรอฟนิกยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม จนได้รับสมญาว่า “ไข่มุกแห่งเอเดรียติก”

นำท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง 

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุ Onofrio น้ำพุอันเป็นสัญลักษณ์แห่งนึงของเมืองดูบรอฟนิก ซึ่งเป็นน้ำพุที่แสดงถึงการประปาในสมัยศตวรรษที่ 15 อีกด้วย

ผ่านชม โบสถ์ The Cathedral Treasury อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ซึ่งถูกใช้เป็นที่เก็บสมบัติของ St. Blaise

นำท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) หอนาฬิกาที่มีความสูงถึง 31 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 และเป็นแลนด์มาร์กของย่านเมืองเก่าอีกด้วย นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) พระราชวังสไตล์โกธิก ที่มีการต่อเติมสถาปัตยกรรม แบบเรเนซองก์ และบารอกเข้าด้วยกัน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พักKompas Hotel Dubrovnik หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7ดูบรอฟนิค - เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Old Town) ที่ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณที่สูงตระหง่าน และมีความยาวถึง 2 กิโลเมตร อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก แนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ในศตวรรษที่ 7 และสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13

นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองดูบรอฟนิก อันเต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์ของเมืองและทะเลเอเดรียติก ซึ่งมีน้ำทะเลสีฟ้าใส และรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะมากมายจนทำให้น่าหลงใหล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดูบรอฟนิค เพื่อทำการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund)
14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบิน OS678 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
16.25 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชั่วโมง)
วันที่ 8กรุงเทพฯ
14.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 •  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )   
 •  ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 •  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

  หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้ 
 •  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน
 •  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
   เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 •  ค่าวีซ่าประเทศโครเอเชีย
 •  ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
   น้ำดื่มบนรถ
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าทิปคนพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร  (6 วัน 12 ยูโร)
 •  ค่าทิปผู้นำเที่ยวไทยวันละ 3 ยูโร (8 วัน 24 ยูโร) 
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว
 • หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
 • นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
    ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก. 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี เข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูหากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
  1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
  3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
  (เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

  หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
 • หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินออสเตรียนแอร์ได้ อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็นต้น  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมล์ได้ 100%
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง 
  ( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy