ทัวร์ยูเครน กรุงเคียฟ หมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า เที่ยวยุโรป

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE837 : โปรแกรมทัวร์ยูเครน กรุงเคียฟ หมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า 5 วัน 3 คืน (PS)

DE837 : โปรแกรมทัวร์ยูเครน กรุงเคียฟ หมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า 5 วัน 3 คืน (PS)
Ukraine international airlines (PS)

RADISSON BLUE

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - เคียฟ
08.00 น. 

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์ สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก โปรดสังเกตป้าย UNSEEN KIEV

11.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ โดย สายการบินยูเครน เที่ยวบินที่ PS272
18.30 น. ถึงสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว 
19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น KIDEV

บริการเซ็ตเมนูอาหารพื้นเมืองยูเครนและจอร์เจีย ภายในร้านและบริเวณรอบนอกตกแต่งร้านและสวนอย่างสวยงาม  วันพฤหัสบดีและวันศุกร์มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง

ที่พักโรงแรม  RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต - พิพิธภัณฑ์เซอร์โนบิล
เช้า  

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

นำทุกท่านชม บรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความลงตัวของผังเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DNIPRO ทำให้ทัศนียาภาพสวยงาม 360 องศา

นำท่านเดินชมย่านใจกลางเมืองผ่านชม ย่านใจกลางเมือง  KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง จุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ ท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุดกันอย่างอบอุ่น

จากนั้นชม จัตุรัส (MYKHAILIVSKA) จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิค เป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ ผ่านอาคารรัฐสภายูเครน อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพของรัสเซียและยูเครนสร้างด้วยหินแกรนิตโค้งเป็นรูป ครึ่งวงกลม 

จากนั้นชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง

ชม โอเปร่าเฮ้าท์ โรงละครเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากในยูเครนตกแต่งในสไตล์บาร็อก อิตาเลียนสไตล์ ห้องโถงแบบเกือกม้าที่แม้เสียงกระซิบจากเวทีก็สามารถได้ยินไปทั่วทั้งบริเวณ

ชม โบสถ์เซนต์ไมเคิล หรือ โดมทองคำ เป็นที่ประกอบพิธีทาง ศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างในยุคกลางสมัยกษัตริย์ SVIATOPOLK II  LZIASLAVICH ที่ปกครองดินแดน KIEVAN RUS  โบสถ์เซนต์โซเฟีย เข้าชม ภายในโบสถ์ เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยาโรสลาฟ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีต่างๆกว่าล้านชิ้น โดยเฉพาะรูปพระแม่มารีที่ทำจากกระเบื้องโมเสคสีทองเหลืองอร่าม เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ในอดีต โบสถ์เซนต์แอนดริว ที่เก่าแก่สวยงาม ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่13 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ราสเตรลี่ ตัวโบสถ์ทำเป็นรูปโดมศิลปะแบบบารอกรายล้อมด้วยหอคอยสูงสี่ด้าน

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ฐานระเบียง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบภายในตกแต่งไว้อย่างวิจิตรบรรจงด้วย ภาพวาด รูปปั้น รูปแกะสลักเคลือบทอง ประติมากรรมต่างๆ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ZA DVOMA ZAITSYAMY 
บ่าย

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน ANDRYIVSKY UZVIZ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ใจกลางเมืองในยุคกลาง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกจากยูเครน จำพวกไม้แกะสลัก ผ้าคลุมไหล่ปักด้วยมือ ผ้าพันคอ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ไข่ฟาแยร์เช และอื่นๆ 

เข้าชม พิพิธภัณฑ์เชอร์โนบิล (CHERNOBYL MUSEUM) เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าปรมาณูนิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ที่เมืองพรีเพียต ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 350,000 คน 

อิสระช้อปปิ้งในห้างกัลลิเวอร์ (MALL GULLIVER) อาคารนี้เดิมเรียกว่า CONTINENTAL ต่อมาในปี  ค.ศ.2011 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น GULLIVER มัลติฟังก์ชั่น คอมเพล็กซ์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน PALATS SPORTU เป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในเคียฟอีกด้วย 

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พักโรงแรม  RADISSON BLUE ระดับ4ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3 มหาวิหารอารามหลวง - พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
เช้า  

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

นำทุกท่านชม มหาวิหารอารามหลวง แห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า MONASTERY OF THE CAVE (SPECHERSKA LAVRA) 1 ใน 7 สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน อารามแห่งหมู่ถ้ำตั้งอยู่บนเชิงเขาที่มีถ้ำรอบๆ ภูเขา เนื้อทีกว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำดนีปเปอร์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเดิร์นออร์โธด็อกซ์ ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 651  โดยนักบวชแอนโทนี่นักบวชผู้ต้องการความสงบเลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ เป็นอารามระดับสูงสำหรับนักบวชของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ทำให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติและสร้างอารามตามหมู่ถ้ำมากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวันออก จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 11 ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชายสเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อตั้งมอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอารามหลวงถึง 6 แห่ง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ZTSARSKE  SELO 
บ่าย 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ

ชม แบล็กทิวลิปเป็นเฮลิคอปเตอร์  ที่ลำเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงครามกลับมายังกรุงเคียฟ 

ชม อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ (MOTHER OF UKRAINE) ที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำดนีปเปอร์ (DNIPRO) 

15.30 น. 

อิสระช้อปปิ้งย่านการค้าที่ทันสมัย KHRESHCHATYK STREE  ช้อปสินค้า HI-END อาทิ เช่น LOUIS  VUITTON, GUCCI, PRADA, BALLY, HELEN MARLEN, BVLOGARI, SHE & HE, BURBERY, SALVATORE FERRAGAMO หรือนั่งจิบกาแฟและเบอเกอรี่ที่ขึ้นชื่อของยูเครน ในร้าน WOLDONSKY  BAKERY CAFÉ PATISSERIE

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ร้าน OPANA สัมผัสรสชาติของไวด์และวอคก้าของยูเครน พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม
ที่พักโรงแรม  RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
วันที่ 4พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง
เช้า 

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

อิสระช้อปปิ้งในห้าง GLOBUS ศูนย์การค้าที่มีชื่ออีกแห่งของยูเครน มีสินค้า  STREE BRAND อาทิ เช่น TRESPASS, ESPIRIT, MOTOR JEANS, POLO, GARAGE, CACHAREL, COLLIN’S, TOMMY, HILFIGER, MOREOVER, ECCO, FELLINI, STEP, CARLO PAXOLINI

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และวิถีชีวิตชนพื้นเมือง(FOLK-WOODEN ARCHITECH OPEN AIR MUSEUM)  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ.  1993 มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ PTICH ในศตวรรษที่ 19 ที่ดินแห่งนี้ถูกครอบครองโดยราชวงศ์เก่าแก่ของเบลารุส (THE ELSKYS) มานานกว่า 130 ปี และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมยูเครน เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพันธุ์แห่งชาติที่จัดเป็นที่เก็บรวบรวมงานฝีมือด้านต่างๆ ของหลายชนชาติ ทั้งงานปั้น งานเหล็ก งานไม้ โบสถ์ไม้ กังหันลมเก่า โรงสี ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบราณ วัฒนธรรมชนบท วิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศยูเครน ย้อนอดีตไปเมื่อ 100 ปีก่อนหน้านี้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น SHYNOK หรือ YARIVTSI ร้านอาหารตั้งอยู่บนในบริเวณพิพิธภัณฑ์ 
บ่าย     สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง สนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PS273
วันที่ 5สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ
09.35 น. ถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินระหว่างประเทศ สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์  เส้นทาง กรุงเทพ – เคียฟ – กรุงเทพ 2 เที่ยวบิน
 • ค่าที่พัก รวม 3 คืน กรุงเคียฟ 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศยูเครน ประมาณท่านละ 2,500 บาท
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 5 ยูโร/คน/วัน) 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร/คน/วัน) 
 •  ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม 
 • ค่าบริการขนกระเป๋า ที่โรงแรม / สนามบิน / สถานีรถไฟ
 •  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่   สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 •  ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วันหลังการจอง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย อัตโนมัติ
 •  เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ ยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 14 วันทำการ เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด ฉีกขาด มีรอยขีดเขียน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามสวมหมวก สวมแว่นตา 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า/ใบ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการทำงาน 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไปยูเครน และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
4.2 กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง เป็น กรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย
5. หลักฐานการเงิน 
5.1 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดยื่นวีซ่า 
5.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับ ภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์
7. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่ง ให้กับทาง สถานทูต ทางสายการบิน ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและ ขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy